ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
İçme Kullanma Suyu Kalitesinin Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Siverek (Şanlıurfa) Örneği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 107-120 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.40225  

İçme Kullanma Suyu Kalitesinin Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Siverek (Şanlıurfa) Örneği

İbrahim Bayhan1, Mehmet Irfan Yesilnacar2, Ayşegül Demir Yetiş3, Engin Tutkun4
1İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Çevre Sağlığı Birimi, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa
3Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Bitlis
4Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Şanlıurfa il merkezi ve ilçeleri, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın faaliyete geçmesiyle demografik açıdan yüksek nüfus hareketlerine maruz kalmıştır. Ayrıca Suriye’den gelen sığınmacıların da etkisiyle önceden tahmin edilen gelecek nüfus projeksiyonlarının üzerinde bir nüfus baskısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu nüfus baskısının en önemli etkilerinden biri de çevre ve alt yapı açısından sağlıklı su yönetiminin başarılı bir şekilde icra edilememesidir. Bu çalışmada, söz konusu çevresel baskıya ait etkilerin ve içme - kullanma suyu kalitesindeki değişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İldeki mevcut on üç ilçeyi temsil etmesi bakımından en büyük ilçe olan (4 314 km2 yüz ölçümü, 2018 yılı nüfusu 258 265 kişi toplam, 146 131 kişi merkez) Siverek İlçesi seçilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlçenin içme-kullanma suyu sistemi (su kaynakları, depolar ve su şebekesi) incelenmiştir. Ocak 2018 – Eylül 2018 tarihleri arasında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce 2018 yılında yayınlanan “Su Numunesi Kabul Kriterlerine” uygun bir şekilde 9 örnekleme noktasından mevsimsel olacak şekilde su örnekleri alınmıştır. Mikrobiyolojik örnekler için 500 mL arınık tiyosülfatlı şişeler, fiziksel ve kimyasal örnekler için ise 1.5 litrelik polietilen şişeler kullanılmıştır. Mikrobiyolojik analizlerden Toplam koliform (T.Koliform), Escherichia coli (E. koli) ve Enterokok analizleri membran filtre yöntemi ile yapılmıştır. Kimyasal analizlerden koku ve tat duyusal; renk, bulanıklık, nitrat, nitrit, sülfat, florür, demir analizleri spektrofotometrik; trihalometanlar, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, nikel, çinko parametreleri ise ICP-OES ile EPA 30051 A EPA 200.7 yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Analiz sonuçlarına göre, serbest klor hariç fiziksel ve kimyasal parametreler yönünden “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kriterlerine göre uygun aralıklarda olduğu tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik parametreler açısından ise özellikle yaz ve güz mevsimlerinde önemli oranda uygunsuz değerler tespit edilmiştir. 15 örnekte (% 42) T.koliform, 9 örnekte (% 25) E. koli, 3 örnekte (% 0,8) Enterokok tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GAP'ın faaliyete geçmesiyle birlikte Şanlıurfa ve ilçeleri önemli oranda göç almıştır. Bu durum kırsaldan merkeze göçü de arttırmıştır. Ayrıca, Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında ülkemize gelen sığınmacılardan en fazla etkilenen il olmuştur. Bu nüfus baskısı çevre ve alt yapı açısından su yönetimi üzerinde de önemli derecede olumsuz etkileri olmuştur.

Anahtar Kelimeler: İçme-kullanma suyu, fizikokimyasal ve mikrobiyolojik su kalitesi, Siverek, CBS, Şanlıurfa


An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Şanliurfa), Turkey.

İbrahim Bayhan1, Mehmet Irfan Yesilnacar2, Ayşegül Demir Yetiş3, Engin Tutkun4
1Provincial Health Directorate, Public Health Services Department, Environmental Health Unit, Şanliurfa
2Harran University, Faculty Of Engineering, Department Of Environmental Engineering, Şanliurfa
3Bitlis Eren University, Faculty Of Engineering, Department Of Environmental Engineering, Bitlis
4Bozok University, Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Yozgat

INTRODUCTION: Sanlıurfa city center and its districts were exposed to demographic high population movements with the get started of the Southeastern Anatolia Project (GAP). Moreover, with the influence of refugees from Syria, it faced a population pressure over the projected future population projections. One of the most significant effects of this population pressure from the perspective of infrastructure and environment has been the inability to successfully provide a healthy water supply system. In this study, it is aimed to demostrate the effects of environmental pressure and changes in drinking-usage water quality. Siverek District was chosen as the largest district (4 314 km2 area; 2018 population total 258 265 people; center 146 131 people) in terms of representing the thirteen districts in the province.
METHODS: Drinking-usage water system (water resources, reservoirs, and water networks) of the district was examined. Between January 2018 - September 2018, water samples were taken from 9 sampling points seasonally in accordance with the "Water Sample Acceptance Criteria" published by the General Directorate of Public Health in 2018. 500 mL purified thiosulfate bottles were used for microbiological samples and 1.5 L polyethylene bottles were used for physical and chemical samples. Total coliform (T.coliform), Escherichia coli (E. coli) and Enterococcus analyses were carried out by the membrane filter method. Odor and taste sensory from chemical analysis; color, turbidity, nitrate, nitrite, sulphate, fluoride, iron analysis spectrophotometric; trihalomethanes, calcium, magnesium, sodium, potassium, nickel and zinc parameters were made with ICP-OES using EPA 30051 A EPA 200.7 method.
RESULTS: According to the results of the analysis, it has been determined that the physical and chemical parameters, excluding free chlorine, are in the appropriate range according to the criteria for “Regulation on Waters for Humanitarian Consumption”. In terms of microbiological parameters, significant inappropriate values were determined especially in summer and fall seasons. In the microbiological analysis, T. coliform bacteria were detected in 15 samples (42 %), E. coli were detected in 9 samples (25 %) and Enterococcus were detected in 3 samples (0.8 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: With the ongoing activities of the GAP project, Sanliurfa and its districts have received a significant level of immigration from surrounding districts. This situation has also resulted in increased migration from rural areas to urban centers. Furthermore, following the Syrian civil war, Sanliurfa province has received the greatest impact of refugees in Turkey. This, in turn, had a negative effect on the management of transport, infrastructure, health, and the environment.

Keywords: Drinking-usage water, physicochemical and microbiological water quality, GIS, Siverek, Sanliurfa


İbrahim Bayhan, Mehmet Irfan Yesilnacar, Ayşegül Demir Yetiş, Engin Tutkun. An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Şanliurfa), Turkey.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 107-120

Sorumlu Yazar: İbrahim Bayhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (59 kere görüntülendi)
 (145 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale