ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 179-184 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.41033  

Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı

ÖZLEM AYTAÇ1, FERAY FERDA ŞENOL1, Pinar Oner1, Naciye Erkmen1, Rojda Aslan1, Mürüvvet Doğukan1, Zülal Aşçı Toraman2
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Elazığ.
2Fırat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut gastroenterit özellikle çocuk hastalarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bununla birlikte ekonomik yönden de sağlık harcamalarını artıran bir halk sağlığı sorunudur.Rotavirüs ve adenovirüs kaynaklı gastroenteritler, küçük çocuklarda bütün dünyada ciddi diyarenin en yaygın sebeplerinden biridir.Bu çalışmada hastanemize başvuran akut gastroenteritli hastalarda adenovirus ve rotavirus sıklığının cinsiyete, yaşa ve mevsimlere göre dağılımının saptanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Elazığ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına akut gastroenterit şüphesi ile1 Aralık 2015 ile 30 Kasım 2017 tarihleri arasında çeşitli poliklinik ve servislerden gönderilen dışkı örnekleri incelendi.Bu örneklerden rotavirüs ve adenovirüs antijen testi çalışılan dışkı örneklerinin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.Rotavirüs ve adenovirüs antijen testi olarak kalitatif immunokromotografik kombo hızlı kaset test(ACRO BİOTECH,U.S.A) kiti kullanıldı.

BULGULAR: 6618 örnekten 631(%9,5)’inde rotavirüs, 170(2,6)’inde adenovirüs pozitif bulunmuştur. Adenovirus ve rotavirus pozitiflik oranları incelendiğinde cinsiyete göre farklılığın olmadığı görülmüştür. Rotavirüs en sık kış mevsiminde, adenovirüs ise yaz mevsiminde daha çok tespit edilmiştir.Yaş gruplarına göre viral antijen pozitiflik oranlarının dağılımı incelendiğinde; çalışmamızda en yüksek pozitiflik oranı rotavirüs için %12,9 ile 0-12 ay ve %11,1 ile 13-24 ay aralıklarında ve adenovirüs için %3,7 ile 0-12 ay aralığında saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Genellikle akut ishalin başlıca sorumlusu olan rotavirüs enfeksiyonu kış mevsiminde, adenovirüs ise yaz mevsiminde artış göstermektedir.Bizim de çalışmamızda rotavirüs enfeksiyonunu en sık olarak kış mevsiminde, adenovirüs enfeksiyonunu ise yaz mevsiminde tespit edilmiştir.Çalışmamızda ayrıca rotavirüs ve adenovirüs enfeksiyon sıklığı ençok üç yaş altındaki hastalarda gözlemlenmiştir. Ayrıca, 2016 yılına kıyasla 2017 yılında daha fazla sayıda hastanın hastanemize başvurduğu görülmüştür. Bölgemizde, adenovirus ve rotavirusun neden olduğu akut gastroenterit sıklığı düşünüldüğünde, hızlı tanı konulması, komplikasyonların önlenmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, Adenovirüs, Akut gastroenterit


Rotavirus And Adenovirus Frequency In Acute Gastroenterıc Dıseases

ÖZLEM AYTAÇ1, FERAY FERDA ŞENOL1, Pinar Oner1, Naciye Erkmen1, Rojda Aslan1, Mürüvvet Doğukan1, Zülal Aşçı Toraman2
1Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Elazığ.
2Fırat University Education And Research Hospital, Department Of Medical Microbiology, Elazığ

INTRODUCTION: Acute gastroenteritis is an important cause of mortality and morbidity, especially in pediatric patients. Furthermore, it is a public health problem that increases health spending in the economic. Rotavirus and adenovirus-induced gastroenteritis is one of the most common causes of severe diarrhe a world wide in young children. In this study, it was aimed to determine the distribution of adenovirus and rotavirus frequency according to sex, age and season in acute gastroenterit is patients who applied toour hospital.
METHODS: Stool sample swith suspected acute gastroenteritis, sent from different clinics and policlinics to Elazığ University of Health Sciences Education and Research Hospital Medical Microbiology laboratory between the dates of 1 December 2015 and 30 November 2017 were investigated.The results of the rotavirus and adenovirus antigen test stool specimens were analyzed retrospectively. A qualitative immunochromotographic combo fast cassette test (ACRO BİOTECH, U.S.A) kit was used for the rotavirus and adenovirus antigen test.
RESULTS: Of the 6618 samples were positive 631 (9.5%) for rotavirus and 170 (2.6) for adenovirus.When adenovirus and rotavirus positivity rates were examined, it was seen that there was no difference according to sex. Rotavirus was detected more frequently in the winter season and adenovirus was detected more in the summer. When the distribution of viral antigen positivity rate saccording to age groups is examined; the highest positivity rate in our study was found in rotavirus 12,9% at between 0-12 months, 11.1% at between13-24 months, and adenovirus 3.7% at the interval of 0-12 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rotavirus infection, which is usually responsible for acute diarrhea, is increasing in winter and adenovirus is increasing in summer. We also observed that rotavirus infection was the most common in winter and adenovirus infection was in summer.Inpresent study, the incidence of rotavirus and adenovirus infections was also highest in patients under three years of age.In addition, more patients were admitted toour hospital in 2017 than in 2016. When we consider the acute gastroenteritis frequency, which are cause of adenovirus and rotavirus for our region, it is important to be diagnosed quickly in terms of prevent the complications and unnecessary use of antibiotics

Keywords: Rotavirus, Adenovirus, Acute gastroenteritis.


ÖZLEM AYTAÇ, FERAY FERDA ŞENOL, Pinar Oner, Naciye Erkmen, Rojda Aslan, Mürüvvet Doğukan, Zülal Aşçı Toraman. Rotavirus And Adenovirus Frequency In Acute Gastroenterıc Dıseases. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 179-184

Sorumlu Yazar: ÖZLEM AYTAÇ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (144 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale