ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin antifungal duyarlılıklarının Sensititre YeastOne mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 281-288

Kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin antifungal duyarlılıklarının Sensititre YeastOne mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılması

Raif KARAASLAN1, Esin AKTAŞ2, Figen ORHAN3
1Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eski̇şehi̇r
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Candida türlerinin neden olduğu invaziv fungal enfeksiyonlar önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle, türlerin hızlı ve doğru tanımlanması ve duyarlılık testleri, özellikle fırsatçı enfeksiyonları içeren vakalar da oldukça önemlidir. Mikrodilüsyon esasına dayanan Sensititre YeastOne metodu, antifungal duyarlılık testi için Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü referans yöntemine uygun bir alternatiftir. Sensititre YeastOne liyofilize halde antifungal içeren kuyucuklara sahip olup Candida izolatlarının minimum inhibitör konsantrasyonu (MIK) değerlerinin belirlenmesi için geliştirilen bir yöntemdir. Çalışmamızda kan kültürlerinden izole edilmiş Candida izolatlarının; Sensititre YeastOne kolorimetrik sistem kullanılarak antifungal ilaç duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda her biri farklı hastalara ait kan kültürlerinden izole edilen 50 Candida izolatı dahil edildi. (16’C andida albicans, 14’ü Candida tropicalis, 10’u Candida glabrata, 8’i Candida parapsilosis, 2’si Candida Kefyr) ve iki adet kalite kontrol suşu (Candida krusei ATCC 6258, Candida parapsilosis ATCC 22019) dahil edilmiştir. Türlerin antifungal duyarlılıkları, kolorimetrik bir sistem olan Sensititre YeastOne (Trek Diagnostic Systems, ABD) mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışma sonunda Candida izolatlarının tamamında MİK aralıkları; amfoterisin B için; 0,12-2 μg/ml, flukonazol için; 0,12-256 μg/ml, vorikonazol için; 0,008-8 μg/ml, kaspofungin için; 0,015-0,5 μg/ml, anidulafungin için; 0,015-2 μg/ml, mikafungin için; 0,008-2 μg/ml, flusitozin için; 0,006-8 μg/ml, posakonazol için; 0,008-8 μg/ml, itrakonazol için; 0,015-16 μg/ml olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen düşük MİK değerleri göz önüne alındığında; anidulafungin, mikafungin, kaspofungin, flusitozin, posakonazol, vorikonazol, itrakonazol ve amfoterisin B’nin Candida izolatlarına karşı etkin olabileceği ve flukonazole dirençli suşlarla oluşan enfeksiyonların tedavisinde alternatif ilaç olarak kullanılabilecekleri sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Antifungal, Mikrodilüsyon yöntemi, Sensititre YeastOne, Candida


An investigation of antifungal susceptibilities of the Candida species isolates from blood cultures using the Sensititre YeastOne microdilution method

Raif KARAASLAN1, Esin AKTAŞ2, Figen ORHAN3
1Combat Air Force Command, Eski̇şehi̇r, Turkey
2Ankara Yıldırım Beyazıt University, School Of Medicine, Medical Microbiology Department, Ankara, Turkey
3Atatürk University Health Services Vocational School, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Invasive fungal infections caused by Candida species have increased significantly. Therefore, rapid and correct identification to the species level and susceptibility testing have become important, especially in cases involving invasive infections. The Sensititre YeastOne method, based on the microdilution method, is an alternative to the Clinical and Laboratory Standards Institute reference method for antifungal susceptibility testing. Sensititre YeastOne is a method for determining the minimum inhibitory concentration (MIC) values of Candida isolates with wells containing lyophilized antifungals. In our study, the aim was to determine the antifungal drug sensitivity of Candida isolates from blood cultures by using a Sensititre YeastOne colorimetric system.

METHODS: Fifty candida isolates, each isolated from blood cultures of different patients in the Medical Microbiology Laboratory of Atatürk University Faculty of Medicine, were included in the study (16 isolates of Candida albicans, 14 of Candida. tropicalis, 8 of Candida. parapsilosis, 10 of Candida glabrata, 2 of Candida kefyr) and two quality control strain (Candida krusei ATCC 6258, Candida parapsilosis ATCC 22019) were included in the study. The antifungal susceptibilities of the species were tested by the microdilution method using a colorimetric method, Sensititre YeastOne (Trek Diagnostic Systems, USA).

RESULTS: For all Candida species, minimum inhibitory concentration (MIC) ranges were as follows: 0.12-2 μg/ml for amphotericin B; 0.12-256 μg/ml for fluconazole; 0.008-8 μg/ml for voriconazole; 0.015-0.5 μg/ml for caspofungin; 0.015-2 μg/ml for anidulafungin; 0.0082 μg/ml for micafungin; 0.006-8 μg/ml for flucytosine; 0.008-8 μg/ml for posaconazole and 0.015-16 μg/ml for itraconazole.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the low minimum inhibitory concentration (MIC) values obtained, it was concluded that anidulafungin, micafungin, caspofungin, flucytosine, posaconazole, voriconazole, itraconazole and amphotericin B may be effective against Candida species and may be used as alternative drugs for the treatment of infections caused by fluconazole-resistant species.

Keywords: Antifungal drugs, Microdilution method, Sensititre YeastOne, Candida


Raif KARAASLAN, Esin AKTAŞ, Figen ORHAN. An investigation of antifungal susceptibilities of the Candida species isolates from blood cultures using the Sensititre YeastOne microdilution method. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(3): 281-288

Sorumlu Yazar: Figen ORHAN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (91 kere görüntülendi)
 (49 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale