ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde günlük su tüketimi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. Yayına Kabul Edilen Yazılar: THDBD-45556 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.45556  

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde günlük su tüketimi

Burcu Daysal1, GÜLAY YILMAZEL2
1Hitit Üniversitesi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu, Çorum
2Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma bir meslek yüksekokulu öğrencilerinde günlük su tüketiminin incelenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Mayıs-Temmuz 2019 tarihleri arasında Hitit Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 262 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Araştırma verilerinin toplanmasında öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, su tüketim alışkanlıklarını ve bazı sağlık davranışlarını sorgulayan 32 soruluk bir anket formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 21 programı ile yüzdelik, ortalama, Ki-kare testi kullanılarak yapıldı. Analizlerde p<0,05 değeri istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Araştırma grubunun %61,1’i 18-20 yaş grubunda olup %67,6’sı kadındı. Günlük su tüketimi sekiz bardak ve üzerinde olanların oranı 18-20 yaş grubunda %55 iken erkek öğrencilerde %65’dir. Öğrencilerin yaş grupları ve cinsiyeti açısından günlük su tüketimi anlamlı farklılık göstermemiştir (p: 0,272; p: 0,630). Öğrencilerin %54,4’ü günde sekiz saatten az uyku uyuduğunu ifade etmiştir ve bu gruptaki öğrenciler arasında günlük su tüketimi sekiz bardak ve üzerinde olanların oranı %61,7’dir. Öğrencilerin günlük uyku süresine göre günlük su tüketimi anlamlı farklılık göstermemiştir (p: 0,198). Katılımcıların %53,1’i hiç sigara içmediğini/bıraktığını belirtmiş olup bu gruptaki öğrenciler arasında günlük su tüketimi yeterli olanların oranı %63,3 olup gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p: 0,069). Günlük sıvı ihtiyacını sudan karşıladığını ifade edenlerin oranı %54,2 olup bu grupta günlük su tüketimi sekiz bardak ve üzerinde olanların oranı %73,3’dür. Öğrencilerin günlük sıvı ihtiyacını karşıladığı kaynaklara göre günlük su tüketimi anlamlı farklılık göstermiştir (p: 0,001). Fast-food tüketim sıklığı açısından günlük su tüketimi anlamlı farklılık göstermemiştir (p: 0,089).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özetle, öğrencilerde günlük su tüketimi düşük oranda bulundu. Günlük su tüketimi üzerinde günlük sıvı alımının karşılandığı kaynakların etkili olduğu saptandı. Genç yetişkinlerde günlük sıvı alımı kaynakları incelenmeli, günlük su alımını teşvik etmeye yönelik stratejiler geliştirilmeli, farkındalık eğitimleri düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, öğrenci, günlük su tüketimi


Daily water consumption among Vocational High School students

Burcu Daysal1, GÜLAY YILMAZEL2
1Hitit University, Alaca Avni Çelik Vocational School, Çorum
2Hitit University, Faculty Of Health Sciences, Çorum

INTRODUCTION: This study was carried out to examine daily water consumption among vocational school students.
METHODS: This study was conducted between May and July 2019 with the participation of 262 students training at a vocational school of Hitit University. To collect the data a 32-item questionnaire including the socio-demographic characteristics, water consumption habits and some health behaviors was used. Data was evaluated via SPSS 21 program using percentage, average and Chi-square test. In the analysis, p <0,05 value was considered statistically significant.
RESULTS: Of the study group 61,1% were between the 18-20 age group and 67,6% were women. While the proportion of those with a daily water consumption of eight glasses or more was 55% in the 18-20 age group, it was 65% for male students. Daily water consumption did not differ significantly in terms of students' age groups and gender (p: 0,272; p: 0,630). In the group, 54, 4% stated that they slept less than eight hours a day and the ratio of students in this group with a daily water consumption of eight glasses and above was 61,7%. Daily water consumption did not differ significantly according to students' daily sleep time (p: 0,198). In the study, 53,1% stated that they never smoked / quit smoking, and the rate of those with sufficient daily water consumption was 63,3% and there was no significant difference between the groups (p: 0,069). The rate of those who stated that they met their daily liquid need from water was 54,2%, and in this group, the rate of those who had a daily water consumption of eight glasses and above was 73,3%. According to the sources of daily fluid needs, daily water consumption had shown a significant difference (p: 0,001). Daily water consumption did not differ significantly in terms of the frequency of fast food consumption (p: 0,089).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In summary, daily water consumption was low in vocational school students. Sources of daily fluid intake was differ in terms of daily water consumption. Daily sources of fluid intake should be examined in young adults, strategies should be developed to encourage daily water intake, awareness training should be organized.

Keywords: Vocational, high school, students, daily water consumption
Sorumlu Yazar: GÜLAY YILMAZEL, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale