ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Hastanemizde Üç Yıllık Süreçte Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida albicans ve non-albicans Candida Türlerinin Etken Olduğu Kandidemilerdeki Risk Faktörlerinin İrdelenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(1): 15-24 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2016.49369  

Hastanemizde Üç Yıllık Süreçte Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida albicans ve non-albicans Candida Türlerinin Etken Olduğu Kandidemilerdeki Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Hikmet Eda Alışkan, Emine Duygu Bozkırlı, Şule Çolakoğlu, Müge Demirbilek
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Candida türlerinin etken olduğu kan dolaşım enfeksiyonları, hastanede yatan hastalarda morbidite ve mortaliteyi artıran en önemli nedenlerden biridir. Fungusların etken olduğu kan dolaşım enfeksiyonları içerisinde en sık Candida türleri izole edilmektedir. Candida türlerinden C. albicans (CA)’ların yanı sıra non-albicans Candida (NAC) türlerinin prevelansı giderek artmaktadır. Çalışmamızda üç yıllık süreçte, pediatrik ve erişkin yaş grubundaki hastaların kan kültüründe CA ve NAC türlerinin etken olarak izole edildiği kandidemilerdeki risk faktörlerini belirlemek ve iki türün etken olduğu hastaları karşılaştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Kandidemi şüpheli hastalardan kan kültürü için alınan örnekler BACTEC Aerobik/F şişesine inoküle edilmiştir. BACTEC 9240 (Becton Dickinson, Maryland, USA) cihazına yerleştirilmiştir. Pozitif üreme alarmı veren kan kültürü şişeleri çıkarılarak %5 koyun kanlı ve çikolata agar içeren besiyerlerine ekimleri yapılmıştır. Üreyen maya kolonilerine Germ Tüp testi yapılmıştır. Germ Tüp testi negatif olan kolonilerin, API20C AUX (BioMérieux, France) tanımlama kitleri ile tür düzeyinde tanımlamaları yapılmıştır. Germ Tüp testi pozitif olan izolatlar CA olarak tanımlanmıştır.
BULGULAR: : Kan kültüründe Candida üremesi olan 163 hastanın 100 (%61.3)’ü 0-17 yaş aralığında, 63 (%38.4)’ü >17 yaş ve 86’sının (%52.7) erkek, 77’sinin (%47.2) kadın olduğu görülmüştür. Toplam 163 hastanın 150’sinin enfeksiyon kaynağının hastane kökenli olduğu, 13’ünün ise toplumdan edinilmiş olduğu tespit edilmiştir. İzole edilen Candida türlerinin dağılımına baktığımızda; 79 (% 48.5)’unda CA, 84 (%51.5)’ünde NAC türlerin izole edildiği tespit edilmiştir. Candida türlerinin dağılımına baktığımızda, CA 79 adet (% 48.5); C. parapsilosis 54 adet (% 32.9), C. tropicalis 10 adet (% 6.1), C. famata 10 adet (%6.1), C. glabrata 5 adet (% 3.0) ve diğerleri (C. pelliculosa, C. crusei ve C. norvogensis) 5 adet (%3.0) olmak üzere NAC türlerinin toplam 84 adet (%51.5) olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Kan kültüründe Candida türlerinin üremesi olarak tanımlanan kandidemi gelişimi için; total parenteral nütrisyon kullanımı, santral venöz kateter varlığı, altta yatan hastalıklardan özellikle malignite ve yanıklı hastaların yanı sıra, öncesinde kullanılan antibiyotik tedavisi risk faktörleri olarak bulunmuştur. Bunlara ek olarak kandidemi öncesinde ampirik kullanılan antifungal ilaç tedavisi (p<0,05) ve uygulanan yanık cerrahileri örneğin; yanık dokusunun erken dönemde çıkarılması, nekrotik dokunun debritmanı ve cilde uygulanan greftleme, NAC türlerin etken olduğu kandidemilerde artmış risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kandidemi, C.albicans, non-albicans Candida, risk faktörleri


Evaluation of Risk factors of Candida albicans and non-albicans Candida Candidemia in a Tertiary-Care Hospital for Three Years.

Hikmet Eda Alışkan, Emine Duygu Bozkırlı, Şule Çolakoğlu, Müge Demirbilek
Baskent University Medical Faculty

INTRODUCTION: Objective: Bloodstream infections by Candida species are one of the most important cause that increase morbidity and mortality in hospitalized patients. Candida species are the most common isolated from bloodstream infections that caused by fungi. In addition to C.albicans, there was a gradually increase in the prevalence of candidemia caused by non-albicans Candida (NAC) species. In our study, we compared the risk factors for candidemia and determined the risk factors that cause of CA and NAC species in adult and pediatrics patients in a Tertiary-Care Hospital for three years.
METHODS: Methods: Blood culture were collected from patients suspected candidemia were inoculated into BACTEC Aerobik/F bottles. The blood cultures were inoculated an automated system BACTEC 9240 (Becton Dickinson, Maryland, USA).
The blood culture that signalized an positive alarm were subcultured on the %5 blood and chocolate agars. Germ tube test was performed on isolated yeast colonies. Germ tube test negative colonies were identified according to biochemicals tests using API 20C AUX (BioMérieux, France). Germ tube test positive isolates were identified as non-albicans Candida.

RESULTS: Results: A total of 163 blood cultures of the patients isolated Candida species, 0-17 age range of 100 (61.3%), >17 years 63 (38.4%) and they were 86 males (%52.7) and 77 females (%47.2). Out of 163 cases in total, 150 episodes were nosocomial infections and 13 episodes were community- aqcuired infections.
CA was recovered from 79 (48.5%) of the patients, whereas NAC were isolated from 84 (51.5 %). Examining the distribution of Candida species, CA 79 (48.5%); C. parapsilosis 54 (32.9 %), C. tropicalis 10 (6.1%), C. famata 10 (6.1%), C. glabrata 5 (3.0%) and others (C. pelliculosa, C. crusei and C. norvogensis) 5 (3.0%) to a total of 84 types of NAC were found to be.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Recent TPN, presence of central venous catheter, underlying diseseases (malignancy and burns) and previous antibiotics treatment were determined as the risk factors for candidemia. Additionaly previous antifungal treatment (p<0,05 ) and prior burn surgery, for example: early surgical excision of burned tissue, with debridement of necrotic tissue and grafting of skin, were associated with an increased risk of NAC species candidemia.

Keywords: candidemia, C.albicans, non-albicans Candida, risk factors


Hikmet Eda Alışkan, Emine Duygu Bozkırlı, Şule Çolakoğlu, Müge Demirbilek. Evaluation of Risk factors of Candida albicans and non-albicans Candida Candidemia in a Tertiary-Care Hospital for Three Years.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2016; 73(1): 15-24

Sorumlu Yazar: Hikmet Eda Alışkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (73 kere görüntülendi)
 (2580 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale