ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Borik Asitin Dezenfektan Etkinliğinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 145-152 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.54521

Borik Asitin Dezenfektan Etkinliğinin Araştırılması

Fatma Nur KARABACAK, Yasemin ZER, Ayşe BÜYÜKTAŞ MANAY
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: Borik asit doğada bileşikler halinde bulunan ve birçok alanda etkinliği gösterilmiş olan bir elementtir. İnsan ve çevre için toksik olmaması ve doğal yollardan elde edildiğinden ekonomik olması dikkat çeken başlıca özelliklerindendir. Bu çalışma borik asidin dezenfektan etkinliğinin araştırılması amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Liyofilize borik asidin farklı konsantrasyonlarında (%1, 2, 4, 6) süspansiyonları hazırlanarak, S. aureus ATCC 29213, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212, S. mutans ATCC 25175 izolatları ve kan kültürü örneklerden izole edilen farklı direnç paternine sahip 20 farklı mikroorganizma (A. baumannii, P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. coli, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis C. albicans, C. parapsilosis, S. mitis/oralis) olmak üzere toplam 25 izolata karşı kalitatif süspansiyon yöntemi ile dezenfektan etkinliği araştırıldı.
Kalitatif süspansiyon yönteminde; farklı konsantrasyondaki borik asit ile seçilen bakteriler 1, 2, 5, 10, 30 dakikalık sürelerde temas ettirildi. Temas süreleri sonunda, ekimlerden önce maddelerin etkilerinin durdurulması için nötralizan çözeltisi ilave edildi ve ardından tryptone soya agara ekim yapıldı. 48 saat inkübasyon sonunda bakterilerin üreyip üremedikleri değerlendirildi.

BULGULAR: Borik asidin %1 konsantrasyonda ve test edilen sürelerde etkinliği saptanmamıştır. %2 konsantrasyonda 5 dakikalık temasla bakterilerin çoğuna ve 10. dakikada tümüne, %4 konsantrasyonda 5. dakikadan itibaren tümüne ve %6 konsantrasyonda 1. dakikadan itibaren tümüne karşı etkin olduğu bulunmuştur. Candida türlerinde %1 konsantrasyonda etkinlik saptanmazken, %2’lik konsantrasyonda 1. dakikadan itibaren tümüne etkin bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Borik asidin düşük konsantrasyonda dahi bakteri ve Candida türlerine karşı etkili antimikrobiyal bir madde olduğu saptanmıştır. Dezenfeksiyon amacı ile kullanıma aday bu madde ile ilgili güvenlik, stabilite gibi değişkenlerin de irdelendiği çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Borik asit, dezenfektan etkinlik, klinik izolat, kalitatif süspansiyon yöntemi

Investigation of Disinfectant Effectiveness of Boric Acid

Fatma Nur KARABACAK, Yasemin ZER, Ayşe BÜYÜKTAŞ MANAY
Gaziantep University Faculty Of Medicine, Department Of Clinical Microbiology

INTRODUCTION: Boric acid is an element that is found as compounds in the nature and has been shown to be effective in many areas. Being non-toxic for human and the environment and economical due to obtained naturally are the main remarkable properties. This study was conducted to investigate the disinfectant efficiency of boric acid.
METHODS: A suspension of lyophilized boric acid in different concentrations (1, 2, 4, 6%) was prepared then disinfectant activity against a total of 25 isolates including S. aureus ATCC 29213, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 29212, S. mutans ATCC 25175 and 20 different microorganisms with different resistance pattern (A. baumannii, P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. coli, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis C. albicans, C. parapsilosis, S. mitis/oralis) isolated from blood samples was investigated by qualitative suspension method. In the qualitative suspension method; boric acid at different concentrations and selected bacteria were contacted for 1, 2, 5, 10, 30 minutes. At the end of the contact periods, neutralizing solution was added to stop the effects of the substances before culturing, and then cultured on tryptone soy agar. At the end of 48 hours incubation, After incubation, the bacteria were assessed for the presence or absence of proliferation.
RESULTS: The efficacy of boric acid at a concentration of 1% and the tested durations was not determined. It was found that boric acid at a concentration of 2% with 5 minutes contact time was efficient against almost all bacteria and to all at 10th minute, to all at 4% concentration since 5th minute and to all at 6% concentration since 1st minute. While efficacy was not determined at 1% concentration in Candida species, it found to be effective in all at the 2% concentration from the 1st minute.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been found that boric acid is an antimicrobial agent effective against bacteria and Candida species even at low concentrations. It will be beneficial to carry out studies that examine variables such as safety and stability related to this substance, which is a candidate for use for disinfection purposes.

Keywords: BBoric Acid, Disinfectant Efficiency, Clinical Isolate, Quantitative suspansion method

Fatma Nur KARABACAK, Yasemin ZER, Ayşe BÜYÜKTAŞ MANAY. Investigation of Disinfectant Effectiveness of Boric Acid. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 145-152

Sorumlu Yazar: Yasemin ZER, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w