ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Dirençleri 2010-2015 [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 183-194 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.56338  

Yara Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Dirençleri 2010-2015

Nezire Mine Turhanoğlu1, Esra Koyuncu1, Fulya Bayındır Bilman2
1Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı
2Menemen Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı

GİRİŞ ve AMAÇ: Yara yeri enfeksiyonları, hastane kaynaklı enfeksiyonların en yaygın olanlarından birisidir. Önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Çalışmamızda, yara yeri örneklerinden izole ettiğimiz mikroorganizmaların dağılım oranları ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiş, ampirik tedavi seçeneklerine yol gösterici, hekimlerin kontrollü ve akılcı antibiyotik kullanımına yardımcı olması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yara örneklerinden 2010-2015 yılları arasında üretilen toplam 693 bakteri ve mantarın dağılım oranları araştırılmıştır.
BULGULAR: Üreyen mikroorganizmaların %52.5’ini (364) Gram pozitif koklar, %42.9’unu (297) Gram negatif basiller ve %4.6’sını (32) mantarlar oluşturmuştur. Gram pozitif bakteriler arasında en sık rastlananlar %88.1 ile stafilokoklar olurken, bunların %41.4’ünün Staphylococcus aureus olduğu görülmüştür. Gram negatif bakterilerden en sık Escherichia coli (%30.6) ve Pseudomonas türleri (%18.2) gözlenmiştir.Üreyen mikroorganizmaların %4.6’sını maya mantarları oluşturmuştur. Direnç durumlarına bakıldığında metisilin direnci S.aureus’ta %35.8, KNS’de %71.1 oranlarında bulunmuş;en yüksek ve en düşük direnç sırasıyla S.aureus’ta %81.4 ile penisiline, %3.2 ile fusidik asite karşı bulunmuştur.
Gram negatif bakterilerin direnç durumları irdelendiğinde en yüksek direncin Acinetobacter türlerinde %100 ile ampisilin/sulbaktam, sefoksitin, sefiksim, sefuroksim ve sefuroksimaksetile; E.coli’de %93.7 ile ampisiline; Klebsiella türlerinde %83.3 ile piperasiline; P.aeruginosa’da %100 ile ampisilin/sulbaktama karşı olduğu saptanmıştır. En düşük direnç oranları ise E.coli’de %2.8 ile meropeneme Klebsiella türlerinde %14.2 ile sefoksitine, P.aeruginosa’da %19.1 ile gentamisine karşı belirlenmiş; Acinetobacter türlerinde ise trimetoprim/sülfametoksazol ve tetrasikline karşı direnç gözlenmemiştir

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, hastanemizde yara yeri enfeksiyonlarına en sık neden olan mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiş, ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmaların verileriyle karşılaştırılmış, benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. İzole edilen mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi ampirik tedavilere yön verilebilmek, hekimlerin kontrollü ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilinçlenmesini sağlamak, hem de direnç oranlarındaki artışın önüne geçebilmek acısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: antibiotik, direnç, yara


Microorganisms and Antibiotic Resistances Isolated from Wound Cultures 2010-2015

Nezire Mine Turhanoğlu1, Esra Koyuncu1, Fulya Bayındır Bilman2
1Diyarbakır Selahaddin Eyyübi State Hospital Microbiology Laboratory
2Menemen State Hospital Microbiology Laboratory

INTRODUCTION: Wound site infection is one of the most common infections caused by hospital. It is an important cause of morbidity and mortality. In our study, distribution rates and antibiotics susceptibility of microorganisms we isolated from infection site samples have been determined, and it has been aimed that they should be a guide to empirical treatment options and should help physicians’ controlled and rational usage of antibiotics.
METHODS: Distribution rates of a total of 693 bacteria and fungi have been investigated, which were generated from wound patterns in 2010-2015.
RESULTS: 52.5% (364) of reproduced microorganisms consisted of Gram negative coccus, 42.8% (297) of Gram negative basil and 4.61% (32) of fungus. Of the Gram positive bacteria, the most common ones are staphylococcus with 88.1%, while 41.4% of them are observed to be Staphylococcus aures. Of the Gram negative bacteria, Escherischia coli (30.6%) and Pseudomonas species (18.2%) are observed to be the most common. Yeast fungi constitutes the 4.6% of the reproduced microorganisms.
Considering their resistance status, the resistance to methicillin was found to be 35.8 % in S.aureus, 71.1% in KNS, the highest and the lowest resistance was found in S.aureus to be 81.4% to penicillin and 3.2% to fucidic acid.
When the resistance status of Gram negative bacteria was studied, it was found out that the highest resistance was 100 % to ampicillin/sulbactam, cefoxitine, cefixime, cefuroxime and cefuroksime axetile in Acinetobacter, 93.7 % ampicillin in E.coli, 83.3% to piperacillin in Klebsiella species, and 100% to ampicillin/sulbactam in P.aeruginosa, on the other hand, the lowest resistance was 2.8% to meropenem in E.coli, 14.2% to sefoksitin in Klebsiella species, 19.1% to gentamycin in P.aeruginosa, and no resistance developed to trimethoprim/sulfamethoxazole and tetracycline in Acinetobacter species.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the distribution antibiotic susceptibility of microorganisms most frequently causing wound infections were determined in our hospital, the data were compared and contrasted to those of the studies made in our country and abroad, and similarities and differences were disclosed. Knowing isolated microorganisms and their susceptibility to antibiotics is of importance in terms of directing empiric treatments, enabling doctors to be conscious of controlled and rational usage of antibiotics, and preventing the increase in resistance rates.

Keywords: antibiotic, resistance, wound


Nezire Mine Turhanoğlu, Esra Koyuncu, Fulya Bayındır Bilman. Microorganisms and Antibiotic Resistances Isolated from Wound Cultures 2010-2015. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(2): 183-194

Sorumlu Yazar: Nezire Mine Turhanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (47 kere görüntülendi)
 (4606 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale