ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 35-48 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.56873  

Suda Boğulmaya Bağlı Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması

Nazım Ercüment BEYHUN1, Hüseyin Cetin KETENCİ2, Medine Gözde ÜSTÜNDAĞ1, Cansu AGRALI-GÜNDOĞMUŞ1, Murat TOPBAŞ1, Halil BOZ2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon
2Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de her yıl ortalama bin kişi suda boğularak yaşamını kaybetmektedir. Suda boğulma olgularında ölümün en sık sebebi kaza olmakla birlikte; intihar, cinayet veya doğal ölüm de olabilmektedir. Bu nedenle otopsi ile ölümün mekanizmasının aydınlatılması adli açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Başkanlığı’nın sorumlu olduğu illerde meydana gelen suda boğulmaya bağlı ölümlerin, olgulara ait otopsi raporlarının ve mevcut tüm adli nitelikli belgelerin retrospektif olarak incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. 01.01.2014- 31.12.2018 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına adli tıp hizmetleri açısından bağlı olan illerde meydana gelen ve otopsisi Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’nda yapılarak suda boğulma sonucu öldüğü belirlenen olgulara ait otopsi raporları ve mevcut tüm adli nitelikli belgeler retrospektif olarak incelenmiştir. Nitel verilerin özetlenmesinde sayı ve yüzde, nicel verilerin özetlenmesinde ortalama, standart sapma, minimum, maksimum kullanılmıştır.
BULGULAR: Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığına intikal eden 3178 adli nitelikli ölümden 82’si (%2,6) suda boğulma vakasıdır. Olguların yaş ortalaması 34,66±17,26 (min- maks: 12-83) olup, %39,0’u Trabzon’da, %51,2’si denizde, %36,6’sı plaj, %18,3’ü karayolunda gerçekleşmiştir. Olguların %43,9’unun olay yerinde bulunma amacı yüzme, %18,3’ünün karayolu yolculuğu, %83,0’ünün orijini kazadır. Vakaların %39,0’unda el/ayaklarda maserasyon, %41,5’inde mantar köpüğü, %95,1’inde makroskopik, %92,7’sinde mikroskopik akciğer bulgusu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda suda boğulma olgularının çoğunun yaz mevsiminde, denizde, yüzme amacıyla ve kaza orijinli olduğu, mağdurların çoğunlukla gençlerden oluştuğu, trafik kazalarından kaynaklanan olguların önemli yer tuttuğu görülmüştür. Suda boğulma vakalarını önlemek için tedbirler artırılmalı, yüzme eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: boğulma, su, halk sağlığı, asfiksi, adli tıp, otopsi, kazalar


Deaths Due to Drowning: Retrospective Autopsy Study

Nazım Ercüment BEYHUN1, Hüseyin Cetin KETENCİ2, Medine Gözde ÜSTÜNDAĞ1, Cansu AGRALI-GÜNDOĞMUŞ1, Murat TOPBAŞ1, Halil BOZ2
1Department Of Public Health, Karadeniz Technical University, Medical Faculty, Trabzon, Turkey
2Trabzon Branch Of The Council Of Forensic Medicine,turkey

INTRODUCTION: Per thousand persons in Turkey every year lose their lives by drowning. Although accident is the most common cause of death in drowning cases; It can also be suicide, murder or natural death. For this reason, the enlightenment of the mechanism of death by autopsy is of great importance.The aim of this study is to investigate retrospectively the autopsy reports and allavailable forensic documents related to drowning death soccurring in the provinces where Trabzon Forensic Medicine Department is responsible.
METHODS: The study is descriptive. The autopsy reports and all the forensic documents of the cases that were found to have died as a result of drowning in the water between the dates 01.01.2014- 31.12.2018 in the provinces which were connected to the Forensic Medicine Institution Trabzon Group Presidency in terms of forensic services were examined retrospectively. In summarizing qualitative data, number and percentage were used, and in summarizing quantitative data, mean, standard deviation, minimum and maximum were used.
RESULTS: 2.6% of the forensic deaths that were transferred to the Trabzon Group Presidency of Forensic Medicine Institution were drowning. The meanage of the cases was 34.66 ± 17.26. 39.0% were in Trabzon, 51.2% were at sea, 36.6% were beach, 18.3% were on the road of the cases. The aim of 43.9% of the cases is swimming, 18.3% of them are road travel. The origin of 83.0% is theaccident. The maceration of the hands/ feet was found in 39.0%, fungal foam was found in 41.5%, macroscopic lung findings in 95.1% and microscopic in 92.7% of the cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was seen that most of the drowning cases at sea, for swimming purposes, the victims were mostly young people, the cases caused by traffic accidents had an important place. Measures should be increased, swimming trainings should be provided.

Keywords: Drowning, water, public health, asphyxia, forensic medicine, autopsy, accidents


Nazım Ercüment BEYHUN, Hüseyin Cetin KETENCİ, Medine Gözde ÜSTÜNDAĞ, Cansu AGRALI-GÜNDOĞMUŞ, Murat TOPBAŞ, Halil BOZ. Deaths Due to Drowning: Retrospective Autopsy Study. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 35-48

Sorumlu Yazar: Nazım Ercüment BEYHUN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (537 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale