ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Antalya Kent Plajlarının Yüzme suyu ve Plaj Kumu Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Halk Sağlığı Riskleri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 Su ve Sağlık): 77-82 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.57338

Antalya Kent Plajlarının Yüzme suyu ve Plaj Kumu Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Halk Sağlığı Riskleri

Gönül Tuğrul İçemer1, Ayşegül Topaloğlu2
1ASKİ, Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Cd. No: 70 ALTINDAĞ/ANKARA
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampüs, ANTALYA

GİRİŞ ve AMAÇ: Plaj kumunda mikrobiyolojik veri eksikliğinin giderilmesini, deniz suyunda ve kumda halk sağlığını tehdit eden patojen seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kum numuneleri, her örnekleme noktasında diz boyu dip kumu (DBK), dalga zonu (DZ) ve kuru kum (KK) olmak üzere 3 farklı tabakadan toplanmıştır. Tüm örnekler, Konyaaltı ve Lara plajından Haziran – Eylül süresince her 15 günde bir kez alındı. Analizleri standart metotlara göre membran filtrasyon yöntemiyle ve Esherichia coli (m-endo) ve İntestinal Enterekok (Azid ), Salmonella spp. (Bismuth Sulfite), Maya ve Mantar (Sabouraud) ve Pseudomonas aeroginosa (Cetrimide) ile türlerinin sayımları yapıldı.
BULGULAR: Konyaaltı ve Lara plajlarında genel ortalama değerlerin kum, deniz suyu ve kum katmanlarında dağılımı incelendiğinde, genelde tüm türlerin deniz suyunda daha yüksek değerde olduğunu ve Maya-Mantar, P. aeroginosa türlerinin Konyaaltı plajında daha yüksek olduğunu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızdan elde edilen değerlerden E. coli için Konyaaltında %14’ü, Lara’da %6 ‘sı aştığı ve İntestinal Enterekok için değerlendirildiğinde ise Konyaaltı’nda %22, Lara’da %30 oranında klavuz değerleri aştığı hesaplanmıştır. Bu çalışma, bölgede plaj kumu kalitesi ile ilgili ilk sonuçlardır.

Anahtar Kelimeler: plaj kumu, yüzme suyu kalitesi, E. coli, Pseudomonas, maya-mantar

Assessment of Bathing water and Beach Sand Microbiological Quality of Antalya Urban Beaches and Public Health Risks

Gönül Tuğrul İçemer1, Ayşegül Topaloğlu2
1ASKİ, Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Street. No: 70 ALTINDAĞ/ANKARA
2Akdeniz University, Engineering Faculty, Environmental Eng. Department, Campus, ANTALYA

INTRODUCTION: To eliminate the lack of microbiological data in beach sand, to determine the levels of pathogens that threaten public health in sea water and sand. In this study, yeast and fungus, Salmonella spp. and P. aeroginosa. provided the first numerical data for. This study is the first study on beach sand quality in the region.
METHODS: Sand samples were collected from three different layers at each sampling point: knee length bottom sand (KD), wave zone (WZ) and dry sand (DS). All samples were taken from Konyaaltı and Lara beach once every 15 days during June - September. Analyzes are performed by membrane filtration method according to standard methods and Esherichia coli (m-endo) and Intestinal enterococci (Azid), Salmonella spp. (Bismuth Sulfite), Yeast and Fungus (Sabouraud) and Pseudomonas aeroginosa (Cetrimide) were counted.
RESULTS: When the distribution of general average values in sand, seawater and sand layers in Konyaaltı and Lara beaches was analyzed, it was determined that all species were higher in sea water and Yeast and fungus, P. aeroginosa species were higher in Konyaaltı beach.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When it was evaluated for E. coli, one of the values obtained from our research, it was determined that it exceeded 14% in Konya and 6% in Lara. When evaluated for Enterecoccus spp, it was determined that the guide values exceed 22% in Konyaaltı and 30% in Lara. This study is the first results regarding beach sand quality in the region.

Keywords: beach sand microbiological quality, bathing water quality, Fecal indicator bacteria, Pseudomonas, Candida

Gönül Tuğrul İçemer, Ayşegül Topaloğlu. Assessment of Bathing water and Beach Sand Microbiological Quality of Antalya Urban Beaches and Public Health Risks. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 Su ve Sağlık): 77-82

Sorumlu Yazar: Gönül Tuğrul İçemer, Türkiye
LookUs & Online Makale
w