ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
What are the predictors of delirium for patients with lung cancer? [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 31-38 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.60476  

What are the predictors of delirium for patients with lung cancer?

Derya YENİBERTİZ1, Mehmet Sinan AYDIN2, Berna AKINCI ÖZYÜREK3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Deliryum ilerlemiş kanserde yaygın bir psikiyatrik bozukluktur, ancak akciğer kanseri olan hastalarda deliryum hakkında çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada akciğer kanseri olan hastalarda gelişen deliryum prediktörlerinin, cerrahiden bağımsız olarak araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2013-2019 yılları arasında 18 yaş üstü, akciğer kanseri tanısı alan ve herhangi bir sebeple hastaneye yatışı sırasında deliryum tanısı koyulan ve aynı dönemlerde benzer sayıda 18 yaş üstü olup akciğer kanseri olan ancak deliryum tanısı olmayan toplam 212 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların deliryum tanısı yatışları sırasında psikiyatri konsültasyonu ile Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı V. Kriterlerine göre konulmuştur. Hastaların yaş, cinsiyet, hastanede kalış süresi, komorbiditeleri, tanı anındaki laboratuar parametreleri (hemogram, biyokimya), akciğer kanseri tipi ve mevcut organ metastazları hasta dosyalarından ve hastane bilgi sisteminden kaydedilmiştir. Hastaların nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve platelet lenfosit oranları (PLR) hesaplanmış ve kaydedilmiştir. Hastalar, deliryum tanısı alan ve deliryum tanısı almayan akciğer kanseri tanısı olan hastalar olarak iki gruba ayrılarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda 212 hastanın % 93,9'u erkek ve yaş ortalaması 63,4 ± 8,7 (38-91) yıldır. Deliryum tanılı hasta sayısı 126 olup, deliryumu olmayan hastaların tanı yaşı medyan 64,0 (59,0-71,0) olarak belirlenmiştir. Deliryum olan grupta ortalama beyaz kan hücresi (WBC), nötrofil, nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve trombosit lenfosit oranı (PLR) seviyeleri daha yüksek olmasına rağmen, ortalama lenfosit düzeyi daha düşük bulunmuştur (p <0.05). Lojistik regresyon analizine göre erkek olmanın yanı sıra eşlik eden KOAH, metastaz, pnomoni ve kalp hastalığının olmamasının deliryum riskini artırdığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistematik inflamatuar belirteçler olan NLR ve PLR, deliryum ve akciğer kanseri ile ilişkilidir. Artmış NLR ve PLR hastanede yatan akciğer kanserli hastalarda deliryum için önemli risk faktörleridir ve düşük düzeyde bir inflamasyonun sürdürülmesi deliryumu önlemeye yardımcı olabilir. Erkek cinsiyet ve hastaneye yatış gerektiren akut hastalıklar da deliryum riskini artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, deliryum, nötrofil, platelet, lenfosit,


Akciğer kanseri olan hastalarda deliryum prediktörleri nelerdir?

Derya YENİBERTİZ1, Mehmet Sinan AYDIN2, Berna AKINCI ÖZYÜREK3
1Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Keçioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Psychiatry, University of Health Sciences, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

INTRODUCTION: Delirium is a common psychiatric disorder in advanced cancer but there are a few reports about delirium in patients with lung cancer. We aimed to investigate the predictors of delirium occurring in patients with lung cancer regardless of surgery.


METHODS: A total of 212 patients over the age of 18 hospitalized with lung cancer for any reason between 2013-2019 were retrospectively investigated in this research. Patients diagnosed with delirium between these dates were determinded and patients with concurrent lung cancer diagnosis were selected for this study. A similar number of patients over the age of 18 diagnosed with lung cancer but not diagnosed with delirium in the same period were also defined as the control group. Patients were diagnosed with delirium by the criterias of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V. criterias during their hospitalization by psychiatrist consultant physician. Age, gender, comorbidities, durations of hospital stay, laboratory parameters at the time of diagnosis (biochemistry. hemogram), the type of lung cancer and existing organ metastases of the patients were recorded from the patient files and hospital information system. Neutrophil to lymphocyte ratio and paletelet to lymphocyte ratio were calculated and recorded. The patients with lung cancer were divided into two groups as patients diagnosed with delirium and without delirium and they were compared.

RESULTS: Of the 212 patients, 93.9% of the were male and the average age of the patients was 63.45 ± 8.68 (38-91) years in our study. The number of the patients with delirium was 126 and the median diagnostic age of the patients with delirium was determined to be 64.00 (59.00-71.00) years. Although the median levels of white blood cell (WBC), neutrophil, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) were higher, the median level of lymphocyte was found to be lower in the group with delirium (p <0.05 ). According to the logistic regression analysis, it was determined that the absence of accompanying COPD, metastasis, pneumonia and heart disease as well as being a male, increased the delirium risk.
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR and PLR which are systematic inflammatory markers, are associated with delirium and lung cancer. Increased NLR and PLR are significant risk factors for delirium in hospitalized patients with lung cancer and maintaining a low level of an inflammation may help prevent delirium. Male gender and acute illnesses requiring hospitalization may also increase the risk of delirium.

Keywords: Lung cancer, delirium, neutrophil, platelet, lymphocyte


Derya YENİBERTİZ, Mehmet Sinan AYDIN, Berna AKINCI ÖZYÜREK. Akciğer kanseri olan hastalarda deliryum prediktörleri nelerdir?. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 31-38

Sorumlu Yazar: Derya YENİBERTİZ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (53 kere görüntülendi)
 (86 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale