ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Outbreak of lead toxicity during rebar production in a steel mill [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 69-78 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.62347  

Outbreak of lead toxicity during rebar production in a steel mill

Elif ALTUNDAŞ HATMAN1, Sebahat Dilek TORUN2
1İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ad

GİRİŞ ve AMAÇ: Kurşun zehirlenmesi, günümüzde kurşunsuz benzin ve kurşun içermeyen boyaların kullanımının yaygınlaşmasıyla erişkinlerde çevresel etkileniminden çok mesleki etkilenime bağlı olarak görülmektedir.
Bu araştırma, sağlık gözetimi sırasında rutin olarak kurşun izleminin yapılmadığı bir sektörde tespit edilen kurşun etkilenimli olguların ve çalışma ortamının özelliklerini tanımlaması ve bu işyerindeki kurşun salgınını irdelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, ülkemizde bu vakaların yönetimi ve tedavisi hakkında bir tartışma başlatmayı da amaçladık.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı araştırma, meslek hastalıkları tanısı koymaya yetkili bir hastanede Nisan-Kasım 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Kan kurşun düzeyi (KKD) yüksekliği saptanan 34 olguya sosyodemografik özelliklerini, çalışma yaşamına ilişkin özelliklerini, çalışma ortamını ve risk faktörlerini ve kurşun etkilenimine bağlı şikayetlerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan 38 maddelik bir soru formu uygulanmıştır. Fiziksel muayene bulguları, laboratuvar bulguları, komorbiditeler ve tedavi protokolleri tıbbi kayıtlardan elde edilmiştir.

BULGULAR: Çalışanların % 8,3'ü (n = 34) kurşun toksisitesi ön tanısı ile başvurmuştu. Ortalama çalışma süresi 26 ay, ortalama haftalık çalışma süresi 53.3 ± 7.2 saatti. Ortalama KKD iş yerinde aralıklı kontrol muayenesi sırasında 44.0 ± 5.1 μg/dl, hastanede alınan ilk örnekte 38.4 ± 11.1 μg/dl ve hastanede kontrol örneğinde 36.1 ± 8.9 μg/dl idi. Kan antimon seviyesi 5.5 ± 1.4 μg/dl, ortalama kan mangan seviyesi 17.8 ± 5.9 μg/L ve 15 günlük yatış sonrası ise 1.5 ± 0.8 μg/L idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Demir çelik isektörü kurşun, mangan ve antimon maruziyeti açısından dikkatle izlenmesi gereken sektörler arasında yer almaktadır. Toksik metallerin mevzuatı ve maruz kalma sınırları ile biyolojik limit değerleri bilimsel verilere uygun olarak güncellenmelidir. Klinik bulguları olan hastaların şelasyon tedavisi, kemik dokusunda kurşun birikimi değerlendirilerek planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kurşun intoksikasyonu, mesleki maruziyet, intoksikasyon yönetimi, Türkiye


İnşaat demiri üreten bir çelik fabrikasında görülen kurşun zehirlenmesi salgını

Elif ALTUNDAŞ HATMAN1, Sebahat Dilek TORUN2
1Istanbul Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital
2Bahcesehir University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health

INTRODUCTION: Largely due to the widespread use of unleaded petrol and lead-free dyes, the lead toxicity nowadays is associated with occupational exposure rather than environmental exposure in adults.

This study aims to identify the characteristics of lead exposure cases and evaluate working environment based on workers’ statement in a sector where lead monitoring is not routinely performed during health surveillances and to examine the outbreak of lead toxicity. Moreover, we aimed to start a discussion on management and treatment of these cases in our country.
METHODS: This descriptive study conducted in hospital which is authorized to diagnose occupational diseases between April and November 2018. In order to evaluate the sociodemographic characteristics, working life characteristics, workplace environment and risk factors and lead toxicity complaints of 34 cases with the elevated blood lead level (BLL), a 38 item questionnaire form was applied. Physical examination findings, laboratory findings, comorbidities and treatment protocols were obtained from the medical records.


RESULTS: 8.3% (n = 34) of the workers applied with a preliminary diagnosis of lead toxicity. Median duration of work was 26 months, average working time was 53.3±7.2 hours/week. The mean BLL was 44.0 ±5.1 μg/dl at the workplace surveillance, 38.4±11.1 μg/dl determined in the hospital and 36.1±8.9 μg/dl during hospital check. The Blood antimony (Sb) level was 5.5±1.4 μg/dl and mean blood manganese (Mn) level were 17.8±5.9 μg/L and 1.5±0.8 μg/L after the 15-day hospitalization.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The iron and steel processing sector is among the sectors that should be carefully monitored in terms of lead, Mn, and Sb exposure. The legislations and the exposure limits of toxic metals and the biological limit values should be updated in accordance with scientific data. Chelation treatment of patients with clinical findings should be planned by confirming the accumulation of lead in bone tissue.

Keywords: Lead toxicity, occupational exposure, management of toxicity, Turkey


Elif ALTUNDAŞ HATMAN, Sebahat Dilek TORUN. İnşaat demiri üreten bir çelik fabrikasında görülen kurşun zehirlenmesi salgını. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 69-78

Sorumlu Yazar: Elif ALTUNDAŞ HATMAN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (71 kere görüntülendi)
 (79 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale