ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kandidemi Fare Modelinde Th1-Th2 Sitokin Yanıtı [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. Yayına Kabul Edilen Yazılar: THDBD-68889

Kandidemi Fare Modelinde Th1-Th2 Sitokin Yanıtı

Berna Erdal1, Turgut Imir2
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda immün sistemi baskılanmış hastalarda geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı, organ nakli ve kanser nedeniyle Candida enfeksiyonları artmaktadır. Candida enfeksiyonları sırasında meydana gelen immünolojik değişikliklerde çeşitli faktörler yer alır. Bu çalışmada kandidemi sırasında sitokin profillerindeki immünolojik parametrelerdeki değişiklikler belirlendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Candida albicans ile enfekte farelerin dalak dokusundan izole edilen hücrelerin, lipopolisakkarit (LPS) ile uyarılmış ve uyarılmamış hücrelerden salgılanan sitokin seviyelerini araştırmak için 24, 48 ve 72 saat boyunca in vitro kültürleri yapıldı. Kültür sonrası elde edilen süpernatantlardan ELISA yöntemi ile pro- (TNF-α, IL-1β, IFN-γ, IL-2) ve anti-enflamatuvar (IL-4, IL-6, IL-10) sitokinlerin düzeyleri ölçüldü. Elde edilen veriler, sağlıklı kontrol grubu fareler ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: IL-1β düzeylerindeki artış 72. saatte LPS ile uyarılmamış hücrelerde anlamlı düzeylere ulaşırken (p=0.003), aynı süre sonunda TNF-α düzeylerinin LPS ile uyarım sonucu anlamlı düzeylere ulaştığı belirlendi (p=0.023). IFN-γ’nın, LPS ile uyarılmış ve uyarılmamış enfekte hücrelerde tüm saatler sonunda anlamlı düzeyde artış gösterdiği tespit edildi (p<0.001). IL-2 düzeylerinde ise 24. saatte LPS ile uyarılmış ve uyarılmamış enfekte hücrelerde anlamlı düzeylerde artış gözlendi (p<0.001). IL-4 ve IL-10 seviyelerinde 48 ve 72. saatlerde (sırasıyla p=0.028, p<0.001), IL-6 seviyelerinde ise 24. saatte LPS ile uyarım sonrası enfekte hücrelerde istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde azalma olduğu belirlendi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özetle; enflamasyonun erken döneminde pro-enflamatuar sitokinlerden olan IL-1β, IFN-γ, IL-2 (sadece 24. saatte) ve TNF-α seviyeleri artarken, anti-enflamatuar sitokinlerden olan IL-4, IL-6 ve IL-10 düşük seviyede bulundu. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Th1 ile Th2 yanıtı arasında karşılıklı bir dengenin olduğu, enfeksiyonun erken döneminde Th1 yanıtının görüldüğü, Th2 yanıtının oluşmaya başlaması ile birlikte Th1 yanıtının baskılandığı düşünülmektedir. Bu sonuçlar sitokinlerin kandidemi sırasında bağışıklık hücreleri ile arasındaki ilişkide önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Candidemide etkili sitokinlerin kesin olarak belirlenmesi, Candida enfeksiyonlarından korunmaya ve yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine izin verebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Candida, Sitokin, Fare, ELISA


Th1-Th2 Cytokine Response in a Mouse Model of Candidemia

Berna Erdal1, Turgut Imir2
1Department of Medical Microbiology, Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In recent years, Candida infections have increased in immunocompromised patients due to the use of broad-spectrum antibiotics, organ transplants, and cancer. Several factors are involved in the immunological changes that occur during Candida infections. This study aimed to determine the changes in cytokine profiles as immunological parameters during candidemia.
METHODS: Cells isolated from the spleen tissue of mice infected with Candida albicans were in vitro cultured for 24, 48, and 72 hours to investigate the levels of cytokines secreted from lipopolysaccharide (LPS)-induced and unstimulated cells. The levels of pro- (TNF-α, IL-1β, IFN-γ, IL-2) and anti-inflammatory (IL-4, IL-6, IL-10) cytokines were measured by ELISA method from supernatants obtained after culture. The data obtained were compared to the healthy control group mice.
RESULTS: While the increase in IL-1β levels reached significant levels in cells not stimulated with LPS at 72 hours (p=0.003), it was determined that TNF-α levels reached significant levels as a result of stimulation with LPS at the same time (p=0.023). It was found that IFN-γ showed a significant increase in LPS-induced and non-stimulated infected cells after all hours (p<0.001). Significant increase in IL-2 stimulated and non-stimulated infected cells was observed at 24th hour (p<0.001). It was determined that there was a statistically significant decrease in IL-4 and IL-10 levels at 48 and 72 hours (respectively p=0.028, p<0.001) and IL-6 levels at 24 hours after LPS stimulation in infected cells (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In summary, the levels of pro-inflammatory cytokines IL-1β, IFN-γ, IL-2 (only at hour 24) and TNF-α increased in the early period of infection while the anti-inflammatory cytokines IL-4, IL-6 and IL-10 were at low levels. Based on the results, it is considered that there is a mutual balance between Th1 and Th2 response, Th1 response is seen in the early period of infection and Th1 response is suppressed with the start of Th2 response. These results show that cytokines play a significant role in the relationship between immune cells during candidemia. It is thought that precise determination of effective cytokines in candidemia will allow the development of new options for the protection from and treatment of Candida infections.

Keywords: Candida, Cytokine, Mice, ELISA
Sorumlu Yazar: Berna Erdal, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarTürk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale