ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Patojenik Dermafitlerin Monoflorometilagmatine Duyarlılık Mekanizmasının Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 19-24

Patojenik Dermafitlerin Monoflorometilagmatine Duyarlılık Mekanizmasının Araştırılması

Günay Güngör1, Stephen M. Boyle2
1University Of Istanbul Medical Faculty, Department Of Public Health, Çapa- Istanbul
2Virginia-maryland Regional College Of Veterinary Medicine, Department Of Pathobiology Blacksburg, V. A- U. S. A.

AMAÇ: Poliaminler, bitki, hayvan, bakterileri ve mantarların normal büyüme ve gelişmesi için gerekli olan temel alifatik katyonlardır.
YÖNTEMLER: Microsporum ve Trichophyton sırasıyla ornitin (ODC) ve arginin-dekarboksilazın (ADC) suicide inhibitörleri olan diflorometilarjinin (DFMA) ve diflorometilornitin (DFMO) büyüme inhibisyonuna in-vitro duyarlılık göstermişlerdir. Bununla birlikte DFMA’ya olan duyarlılığı destekleyecek bilgiler net değildir.
BULGULAR: Bu konuda yapılan başlangıç çalışmalarda, her iki mantarın ekstrelerinde gözlenebilir. ADC, arginaz veya agmatin ürehidrolaz (AUH)’a olan aktiviteyi saptayamamışlardır. Bizim çalışmamızda arginaz, AUH ve ADC aktivitelerinin tekrar incelenmesinin yanı sıra dermatofitlerin AUH’ı yok edici bir inhibitör olan Monoflorometilagmatine tithylagmatine olan duyarlılıkları incelenmiştir.
SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgular dermatofitlerde AUH’ın olduğu gibi arginazın da mevcudiyetini
göstermiş ve ayrıca Microsporum, Trichophyton ’da DFMA ve DFMAg açısından her iki mantarın arginaz ve AUH enzimlerinin Kms ve Kıs (Kinetiği=Lineweawer-Burke) değerleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dekarboksilaz, monoflorometilagmatin, mikrosporum, poliamamin sentezi

The Nature Of The Susceptibility Of Pathogenic Dermatophytes To Monofluoromethylagmatıne (MFMag)

Günay Güngör1, Stephen M. Boyle2
1University Of Istanbul Medical Faculty, Department Of Public Health, Çapa- Istanbul
2Virginia-maryland Regional College Of Veterinary Medicine, Department Of Pathobiology Blacksburg, V. A- U. S. A.

OBJECTIVE: Polyamines are essential aliphatic cations required for normal growth and develepment in plants, animals, bacteria and fungi.
METHODS: Microsporum, and Trichophyton were in-vitro susceptible to growth inhibition by
difluoromethylornithine (DFMO) and difluoromethylarginine (DFMA), suicide inhibitors of the ornithine (ODC) and arginine decarboxylase (ADC) respectively. However, the basis for the susceptibility to DFMA was unclear as initial studies failed to find detectable ADC, arginase nor agmatine ureohydrolase (AUH) activities in extracts from either genus.
RESULTS: We have re-examined the arginase, AUH and ADC activities as well as dermatophytes’
susceptibilities to MFMAg, a suicide inhibitor of AUH.
CONCLUSION: The data demonstrated existence of arginase as well as AUH’ in these dermatophytes and found the (Lineweayer-Burke) Kms and K1s of arginase and AUH with respect to DFMA and MFMAg in both Microsporum, and Trichophyton.

Keywords: Decarboxylase, monofluoromethylagmatine, Microsporum, polyamines

Günay Güngör, Stephen M. Boyle. The Nature Of The Susceptibility Of Pathogenic Dermatophytes To Monofluoromethylagmatıne (MFMag). Turk Hij Den Biyol Derg. 2000; 57(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Günay Güngör
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1988 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w