ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Sifiliz hastalarında HIV enfeksiyonu sıklığının araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 25-30 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.71598  

Sifiliz hastalarında HIV enfeksiyonu sıklığının araştırılması

Rezan HARMAN1, Elif ŞAHİN HORASAN2, Özlem KANDEMİR2
1Mersin Toros Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ:
Sifiliz ve HİV benzer bulaşma yollarına sahiptir. Çeşitli çalışmalar HİV insidansındaki artışı, Sifiliz insidansı ile ilişkili bulmuştur. Ülkemizde son yıllarda Sifiliz ve HİV vakalarında artış görülmektedir. Bu çalışmada Sifiliz tanısıyla takip ettiğimiz hastaların klinik ve laboratuar bulgularını inceleyerek HİV ile koenfeksiyonu araştırdık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 2017 - 2019 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mersin Toros Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğince Sifiliz tanısıyla takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek HİV koinfeskiyonu oranını ve bununla ilişkili faktörleri incelendik.
BULGULAR: Çalışmaya Sifiliz tanısıyla takip edilen 51 hasta dahil edildi. Hastaların 39’ u erkek ( % 76.5 ), 12’ si ( % 23.5 ) kadındı. Hastaların 19 - 63 yaş aralığında ve yaş ortalaması 36.5 idi. Çalışmamızın retrospektif olması nedeni ile hastaların cinsel tercihleri yada diğer risk faktörleri ile ilgili bilgiye ulaşılamadı.
Genital şankr primer evredeki hastalarda görülen en sık bulgu iken sekonder evredeki olgularda döküntü en sık karşılaşılan bulguydu. Başvuru esnasında olgulardan 4 hasta primer, 9 hasta sekonder, 38 hasta latent sifiliz evresindeydi. HIV pozitifliği 23 hastada saptandı ( %45 ). Primer ve sekonder evre HİV pozitif olgularda anlamlı oranda sık görüldü, latent sifiliz ise HIV negatif olgularda sıktı (p=0,007). Primer evrede olan 4 hastanın hepsinde de HIV pozitifliği görüldü. Benzer şekilde sekonder evrede olan 9 hastanın 6’ sın da HIV pozitifken 3’ ün de negatifti. Latent evre de olan 39 hastanın ise büyük bir kısmı ( % 64’ ü ) HIV negatifti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sifiliz ve HIV sıklığı son yıllarda artmaktadır ve koenfeksiyonu sık görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi verilerine göre primer ve sekonder sifilizli olan homoseksüel erkeklerin yaklaşık yarısı HIV ile enfektedir. Çalışmamızda da Primer ve sekonder evre, HİV pozitif olgularda sık görülmüştür. Sifiliz’in primer ve sekonder evrelerinin HIV’in yaygınlaşmasılya beraber daha fazla görüleceği, bu yüzden özellikle doküntüsü olan hastalarda tanı da Sifilizin tarama testlerinin de unutulmaması önemlidir.
Sifiliz hastalarında ki HIV koenfeksiyonun HIV hastalarında yapılan çalışmalarda ki koenfeksiyon oranına göre yüksek çıkması toplumda ki cinsel aktif bireyler arasında Sifilizin HIV enfeksiyonuna göre önemsiz algılanması ve koruyucu önlemlerin daha düşük uygulanmasına bağlı olabilir. Bu yüzden Sifiliz tanısı alan bireylerin davraniş değişikliğine gitmedikleri sürece daha uzun yıllar takip edilebilmesi halinde bu oranın daha yüksek değerlere çıkabileceğini düşünmekteyiz.
Sonuç olarak döküntülü hastalarda tanıda Sifiliz’ de akla gelmelidir. Ayrıca Sifilizle enfekte hastalarda HIV taramasının yapılması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili eğitimlerin tedavi ile beraber planlanması özellikle HIV bulaşını engellemek için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sifiliz, HIV, seroprevelans


Investigation on HIV infection among syphilis patients

Rezan HARMAN1, Elif ŞAHİN HORASAN2, Özlem KANDEMİR2
1Mersin Toros State Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Mersin
2Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey

INTRODUCTION:
Syphilis and HIV have similar transmission routes. Several studies have found evidence between the increase in HIV incidents and Syphilis incidents. Both Syphilis and HIV cases have increased in recent years. In this study, we investigated the correlation of HIV infection with Syphilis infection via clinical and laboratory findings.

METHODS: In this study, the files of patients who were followed up with the diagnosis of syphilis by the Infectious Diseases and Clinical Microbiology Clinic of Mersin University Faculty of Medicine and Mersin Toros State Hospital between 2017 - 2019 were retrospectively reviewed and the rate of HIV coinfection and related factors were investigated.
RESULTS: Fifty – one patients with syphilis were included in the study. 39 (76.5%) of the patients were male and 12 ( 23.5 % ) were female. The mean age of the patients was 36.5 years. Due to the retrospective nature of our study, we could not obtain information about sexual preferences or other risk factors.
Genital chancre was the most common finding in the primary stage, whereas the rash was the most common finding in the secondary stage. At presentation, 4 patients were primary, 9 patients were secondary and 38 patients were in latent syphilis stage. HIV positivity was detected in 23 patients (45%). Primary and secondary stage were significantly more common in HIV positive cases and latent syphilis was common in HIV negative cases (p =0.007). All 4 patients in the primary stage had HIV positivity. Similarly, 6 of 9 patients in the secondary stage were HIV positive and 3 were negative. Of the 39 patients with latent stage, the majority ( 64% ) were HIV negative.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequency of syphilis and HIV has increased in recent years and c oinfections arecommon. According to data from the United States Center for Disease Control and Prevention, about half of homosexual men with primary and secondary syphilis are infected with HIV. In our study, the primary and secondary stage were significantly more common in HIV positive cases.
The primary and secondary stages of syphilis will be seen more frequently with the spread of HIV.
HIV coinfection in patients with syphilis is higher than the rate of coinfection in HIV patients.
Therefore, we think that if the individuals diagnosed with syphilis can be followed for longer years as long as they do not change behavior, this rate may increase to higher values.
In conclusion, Syphilis should be considered in the diagnosis of rash patients. In addition, screening for HIV in syphilis - infected patients and planning trainings for sexually transmitted diseases with treatment are very important to prevent HIV transmission.

Keywords: Syphilis, HIV, seroprevelance


Rezan HARMAN, Elif ŞAHİN HORASAN, Özlem KANDEMİR. Investigation on HIV infection among syphilis patients. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Rezan HARMAN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (54 kere görüntülendi)
 (160 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale