ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde İşletme Maliyetlerinin İncelenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 49-56 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.74875  

Bir Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde İşletme Maliyetlerinin İncelenmesi

Sureyya ALTIN, Ahmet ALTIN, Sevcan DOĞRU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda gelişen teknoloji ve ekonomi koşulları sayesinde kentsel atıksu arıtma tesisi (AAT) inşaatları hızlanmıştır. Atıksu arıtma tesislerinin planlanmasında genellikle atıksu özellikleri ve arıtma gereksinimleri dikkate alınmaktadır. Ancak, arıtma tesisinin sürdürülebilirliği için en az yatırım maliyeti kadar işletme maliyetleri de önemlidir. Arıtma ünitelerinde işletme sırasında kullanılan ekipmanın performansı ve atık su arıtma tesislerinin başarısı ve sürdürülebilirliği için atık su özellikleri önemlidir. Bu çalışmada, 108.000 nüfuslu yerleşim için tasarlamış ileri bir biyolojik arıtma olarak tasarlanan kentsel atıksu arıtma tesisinin işletme maliyetlerinin ayrıntılı incelenmesi ve gerçek işletme verilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Söz konusu santralin işletme maliyet analizinde elektrik tüketimi, kullanılan kimyasal ajan, personel sayısı, bakım-onarım ve tesisin her birimindeki diğer giderler dikkate alınmıştır. İlk olarak, her arıtma ünitesinin bireysel işletme maliyetleri çalışma koşullarına ve ekipman özelliklerine göre hesaplanmıştır. Ardından toplam işletme maliyetleri günlük, aylık ve yıllık olarak belirlenmiştir. Belirlenen işletme maliyetlerine göre, atık suyun hem hacim hem de kirlilik yükü başına arıtma maliyetleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler önceki çalışmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Tesisin toplam işletme maliyeti yaklaşık 592 740 $ / yıl olarak hesaplanmıştır. Elektrik ihtiyacı toplam işletme maliyetinin% 42'sidir. Tesisteki en yüksek işletme maliyeti aktif çamur ünitesindedir ve 223 437 $ / yıl olarak hesaplanmıştır. Toplam enerji ihtiyacının m3 atıksu, kişi başına ve kg COD başına sırasıyla 0.88 kWh, 58.75 kWh ve 2.22 kWh olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hesaplanan işletme maliyetleri ve toplam maliyetler, önceki çalışmalardan elde edilen maliyetlerle uyumludur. Genel olarak, AAT içerisindeki işletme maliyetlerinin elektrik ve personel giderlerinden en fazla etkilendiği söylenebilir. Orta ölçekli bir AAT üzerinde yapılan çalışma nedeniyle, aktif çamur ünitesindeki ekipmanın enerji gereksinimlerinden kaynaklanan işletme maliyetleri diğer giderlere göre daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: İşletme Maliyetleri, Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisleri için Enerji İhtiyacı


Investigation of Operating Costs at an Urban Wastewater Treatment Plant

Sureyya ALTIN, Ahmet ALTIN, Sevcan DOĞRU
Department Of Environmental Engineering, Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: In recent years, thanks to improving technology and economy conditions urban wastewater treatment plant (WWTP) constructions have accelerated. Wastewater characteristics and treatment requirements usually are taken into account for the planning of wastewater treatment plants. But, operation costs also are important as the least investment costs for the sustainability of the treatment plant. The performance of equipment used in the treatment units during the operation is important as well as the wastewater characteristics for the accomplishment and sustainability of wastewater treatment plants designed. In this study, it has been aimed investigation as detailed of operation costs of an urban wastewater treatment plant that is designed as an advanced biological treatment for a settlement of 108 000 populations, and determination of real operation data.
METHODS: Electricity consumption, the chemical agent used, staff number, maintenance-repair, and other expenses at each unit of the plant has been considered at the operation cost analysis of the aforementioned plant. Firstly, the individual operating costs of each treatment unit was calculated according to its running conditions and equipment properties. Then, total operating costs were determined daily, monthly and yearly. According to determined operating costs, treatment costs both per volume and pollution load of wastewater were calculated. Lastly, these data were compared with the previous studies.
RESULTS: The total operating costs of the plant have been calculated as about 592 740 $/year. The electricity requirement is 42 % of the total operating costs. The highest operating cost in the plant is at the activated sludge unit and calculated as 223 437 $/year. It is determined that total energy requirements are 0.88 kWh, 58.75 kWh and 2.22 kWh for per m3 wastewater, per person, and per kg COD, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The operating costs and total costs calculated in this study are compatible with the costs obtained from previous studies. Generally, it may be said that operating costs in the WWTP are most affected by electricity and staff expenses. Because of the study on a medium-sized WWTP, the operating costs due to the energy needs of equipment in the activated sludge unit has a higher percentage compared to other expenses.

Keywords: Operating Costs, Urban Wastewater Treatment Plant, Energy Requirement for WWTPs


Sureyya ALTIN, Ahmet ALTIN, Sevcan DOĞRU. Investigation of Operating Costs at an Urban Wastewater Treatment Plant. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 49-56

Sorumlu Yazar: Ahmet ALTIN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (149 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale