ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Kırsal Alanda Yaşayan Halkın Evsel Su Deposu Kullanımları: Trabzon'dan Bir Çalışma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 195-206 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.76401  

Kırsal Alanda Yaşayan Halkın Evsel Su Deposu Kullanımları: Trabzon'dan Bir Çalışma

Cevriye Ceyda Kolaylı1, Murat Topbaş2, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü3, Gamze Çan2, Nazım Ercüment Beyhun2, Sertaç Çankaya4, Serdar Karakullukçu5, Volkan Karabacak6, Sinan Saymaz7
1Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Ardahan
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon
3Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü, Muğla
4Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Ankara
5Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Bayburt
6Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Ordu
7Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kırsal alanda yaşayan bireyler, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için su deposu yaptırabilmektedir. Bazen sadece kendisi, bazen de birkaç aile ile birlikte ortak olarak bu depoları kullanmaktadır. Araştırmada Trabzon'da kırsal alanda yaşayan halkın bireysel veya ortak kullandığı evsel su depolarını kullanım durumlarının ve su depolarının niteliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı tipte olup veriler 16 Nisan – 4 Haziran 2015 tarihleri arasında Trabzon’un 10 ilçesinde toplanmıştır. Öncelikle seçilen ilçelerdeki Aile Sağlığı Merkezi / Toplum Sağlığı Merkezlerine bu tarihlerde başvuran bireylere araştırmanın amacı açıklanmıştır. Sonrasında bireysel veya birkaç ailenin ortak kullandığı, şehir şebekesine bağlı olmayan evsel su deposu olan bireylerle, yüz yüze anket uygulama yöntemiyle araştırma verileri toplanmıştır. Toplam 282 evsel su deposu kullanıcısına ulaşılmıştır.
BULGULAR: Katılımcılara göre su depolarına gelen suyun %95,7’si kaynak suyudur. Su deposu kullanıcılarının %96,8’i depolarını her gün kullanmaktadır. Depoların %82,6’sı toprak üstünde / bahçede bulunmakta, %84,8’inin içi sıvalı beton, %87,9’unun üstü kapalı olup, %62,1’inin havalandırma bacası mevcuttur. Depo sularının %18,1’i her zaman klorlanmaktadır. Suların içme – kullanmaya uygunluğuna yönelik analizleriyle ilgili olarak; %41,1’i veriler toplanmadan önce herhangi bir zamanda analiz edilmiş, analiz edilenlerin %24,1’inde anormallik saptanmıştır. Kullanıcıların %46,4’ü analizlerde anormallik saptanmasına rağmen su deposunu kullanmaya devam etmiştir. Depoların temizlenmesiyle ilgili olarak; katılımcıların %4,3’ü daha önce depolarının temizlenmediğini, temizlenenlerin ise %76,7’sinin fırça / basınçlı su jeti ile temizlendiğini belirtmiştir. Katılımcıların %77,3’ü su depoları temizlenmediğinde bulaşıcı hastalıkların, %66,3’ü salgınların, %34,0’ı kronik hastalıkların meydan geleceğini ifade etmiştir. Katılımcıların %14,9’u ise su depolarının temizlenmemesinin hiçbir zararının olmadığı düşüncesindedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada kırsal alanda bireysel veya birkaç hanenin ortak kullandığı su depolarının kontrolsüz ve denetimsiz olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: su deposu, kırsal alan, içme suyu, kirlenme


Domestic Water Tank Usage Of People In A Rural Area: A Study In Trabzon

Cevriye Ceyda Kolaylı1, Murat Topbaş2, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü3, Gamze Çan2, Nazım Ercüment Beyhun2, Sertaç Çankaya4, Serdar Karakullukçu5, Volkan Karabacak6, Sinan Saymaz7
1Presidency of Health Services, Ardahan Provincial Directorate of Health, Ardahan, Turkey
2Department of Public Health, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Muğla Menteşe District Directorate of Health, Muğla, Turkey
4Presidency of Public Health Services, Ankara Provincial Directorate of Health, Ankara, Turkey
5Bayburt Central Public Health Center, Bayburt, Turkey
6Presidency of Public Health Services, Ordu Provincial Directorate of Health, Ordu, Turkey
7Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Marmara University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Individuals living in rural areas can build water tanks to meet their water needs. Sometimes he / she uses these tanks for himself / herself and sometimes with several families. The study aimed to define the conditions of use and quality of domestic water tanks that are used individually or jointly by people living in rural areas in Trabzon.
METHODS: The study type is descriptive and data were collected in 10 provinces of Trabzon between April 16 - June 4, 2015. First of all, the aim of study was explained to the individuals who applied to the Family Health Centers / Community Health Centers in the selected provinces on these dates. Then, research data were collected with face-to-face questionnaire application method with people who uses domestic water tank which is not connected to the city network. A total of 282 domestic water tank users have been reached.
RESULTS: According to the participants, 95.7% of the water coming to the water tanks was spring water. 96.8% of water tank users use their tanks every day. 82.6% of tanks are on the soil / in the garden, 84.8% of them were plastered concrete tanks, 87.9% of them were covered and 62.1% of them hadair shaft. Water in 18.1% of the tanks were always chlorinated. Regarding the analysis of the suitability of water for drinking and use; 41.1% were analyzed anytime before data collection, and 24.1% of the analyzed ones had abnormal results. 46.4% of the users continued to use the water tank even though there was detected abnormality in the analysis. Regarding the cleaning of the water tanks; 4.3% of the tanks had never been cleaned and 76.7% of the cleaned tanks were mechanically cleaned. 77.3% of the participants stated that infectious diseases, 66.3% outbreaks and 34.0% chronic diseases would occur when water tanks were not cleaned. 14.9% of the participants think that there is no harm in not cleaning the water tanks.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was found that domestic water tanks that were used individually or jointly by people living in rural areas were uncontrolled and unrestrained.

Keywords: water tank, rural area, drinking water, contamination


Cevriye Ceyda Kolaylı, Murat Topbaş, Şehbal Yeşilbaş Üçüncü, Gamze Çan, Nazım Ercüment Beyhun, Sertaç Çankaya, Serdar Karakullukçu, Volkan Karabacak, Sinan Saymaz. Domestic Water Tank Usage Of People In A Rural Area: A Study In Trabzon. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(2): 195-206

Sorumlu Yazar: Cevriye Ceyda Kolaylı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (40 kere görüntülendi)
 (185 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale