ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Kars yöresindeki gebelerde Toxoplasma gondii: Seroprevalans ve olası risk faktörleri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 175-186 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.77528

Kars yöresindeki gebelerde Toxoplasma gondii: Seroprevalans ve olası risk faktörleri

Funda DEMİRCİ1, Neriman MOR2
1Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile Kars ilinde sağlıklı gebe kadınlarda T.gondii’nin seroprevalansını saptamak ve enfeksiyonla ilişkili olabileceği düşünülen olası risk faktörlerini incelemek ve risk faktörlerinin seropozitiflik üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında yaşları 15-45 yaş arasında değişen ve gebelik haftaları 6-39 hafta aralığına uyan örneklem seçimi ile sağlıklı 308 gebe kadın çalışmanın materyalini oluşturdu. Gebe kadınlara çalışma hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra gönüllük ilkesine bağlı kalınarak her bir gebeye enfeksiyon ile ilişkili 26 sorudan oluşan anket bilgi formu doldurtuldu. Ayrıca rutin muayene sırasında bu kişilerden istenilen kanların serum örnekleri ticari mikro-ELISA yöntemi ile anti T.gondii antikorları yönünden incelenmiştir. Anket ve laboratuar sonuçları SPSS 20 programında istatistiki olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada gebe kadınlarda anti-T. gondii IgG seropozitifliği %44,8 (138/308) oranında tespit edildi. Anti-T. gondii’nin hem IgM hemde IgG’nin birlikte seropozitifliği %0,3 oranında (1/308) tespit edilirken, tek başına anti-T.gondii lgM seropozitifliği saptanmadı. Gebe kadınların sosyo-demografik özellikleri, gebelik durumları, sosyal alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları ve hijyen alışkanlıkları gibi olası risk faktörlerine verdikleri yanıtlara göre T. gondii seropozitifliği belirlendi. Olası risk faktörleri arasında gelir durumunu düşük olarak belirten, yaşları 30-34 yaş aralığında değişen, çiğ yumurta tüketen, içme su kaynağı olarak musluk suyu kullanan gebe kadınlarda T.gondii’nin seropozitifliği diğer olası risk faktörlerine göre istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (P˂0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kars ilinde T. gondii seropozitifliğinin dikkate değer düzeyde olduğu gözlenmiştir. Sosyoekonomik koşullar, sosyal, beslenme ve hijyen alışkanlıkları gibi olası risk faktörlerinin gebe kadınlarda toxoplasmosis üzerinde etkili olduğu ve gebe kadınların enfeksiyon hakkında bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bu sebeple enfeksiyondan korunma yolları hakkında gebe kadınlara eğitim verilmesinin önemli ve gerekli olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Gebe, ELISA, Seroprevalans, Olası Risk Faktörleri, Kars.

Toxoplasma gondii in pregnant women in Kars province: Seroprevalance and possible risk factors

Funda DEMİRCİ1, Neriman MOR2
1Department of Midwifery, Kafkas University Health Sciences Institute, Kars, Turkey
2Department of Parasitology, Kafkas University School of Medicine, Kars, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to determine the seroprevalence of T.gondii in healthy pregnant women in Kars province, to examine possible risk factors that may be associated with infection and to evaluate the effect of risk factors on seropositivity.
METHODS: The material of the study was composed of 308 healthy pregnant women between the ages of 15-45 and matching 6-39 weeks of gestation between September 2018 and March 2019. After the pregnant women were informed about the study, each pregnant woman filled a questionnaire form consisting of 26 questions related to the infection by adhering to the voluntary principle. In addition, serum samples of blood requested from these individuals during routine examination were examined for anti T.gondii antibodies by commercial micro-ELISA method. Questionnaire and laboratory results were evaluated statistically in SPSS 20 program.
RESULTS: Anti-T gondii IgG seropositivity was detected as 44.8% (138/308) in the pregnant women in the study. While seropositivity of both IgM and IgG of anti-T. gondii was determined as 0.3% (1/308), anti-T.gondii lgM seropositivity alone was not detected. Toxoplasma gondii seropositivity was determined according to the responses of pregnant women to possible risk factors such as socio-demographic characteristics, pregnancy status, social habits, eating habits and hygiene habits. The seropositivity of T.gondii in pregnant women who stated low income, aged between 30 and 34, consumed raw eggs, used tap water as a drinking water source among possible risk factors, was statistically significant compared to other possible risk factors (P˂ 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that T. gondii seropositivity was significant in Kars province. It has been determined that possible risk factors such as socioeconomic conditions, social, nutritional and hygienic habits are effective on toxoplasmosis in pregnant women and pregnant women do not have information about the infection. For this reason, it has been concluded that it is important and necessary to educate pregnant women about the ways of protection from the infection.

Keywords: Toxoplasma gondii, Pregnant, ELISA, Seroprevalence, Possible Risk Factors, Kars.

Funda DEMİRCİ, Neriman MOR. Toxoplasma gondii in pregnant women in Kars province: Seroprevalance and possible risk factors. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 175-186

Sorumlu Yazar: Neriman MOR, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w