ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Çorum ilinde adolesanların günlük içme suyu tüketimi ve bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 139-148 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.77674  

Çorum ilinde adolesanların günlük içme suyu tüketimi ve bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisi

GÜLAY YILMAZEL1, Serpil Bozdoğan2
1Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum
2Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü, Çorum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Çorum ilinde adolesanların günlük içme suyu tüketimini ve bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilişkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel türdeki bu çalışma Mart-Haziran 2019 tarihleri arasında Çorum ilinde tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen üç liseden 1125 adolesanın katılımıyla yapıldı. Araştırmanın verileri adolesanların sosyo-demografik özelliklerinin, günlük su tüketiminin, beslenme alışkanlıklarını, boylarının ve kilolarının sorgulandığı bir anket formu aracılığı ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, Ki-kare testi ve binary lojistik regresyon analizi kullanılarak yapıldı. Değerlendirmelerde p<0.05 değeri istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Adolesanların %55,9’u 14-16 yaş grubunda, %55,6’sı kız olup yaş ortalamaları 16,33±1,21 yıldı. Araştırma grubunun genelinde günde ≥8 bardak su tüketenlerin oranı %39,2’di. Günlük su tüketimi 14-16 yaş grubunda, erkeklerde, ebeveynlerinin eğitimi lise ve üzerinde olanlarda, hafif şişman/şişmanlarda, genel sağlık algısı iyi olanlarda daha yüksekti (p<0,05). Kafeinli içecek ile meyve ve sebze tüketim sıklığı, televizyon karşısında abur/cubur tüketimi, fiziksel aktivite adolesanların günlük su tüketimi üzerinde anlamlı farklılık oluşturdu (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda adolesanların günlük içme suyu tüketimi düşük düzeyde bulundu. Cinsiyet, meyve-sebze tüketimi ve fiziksel aktivite düzeyi düşük su tüketimi ile ilişkili faktörlerdi.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, su tüketimi, beslenme alışkanlığı


Daily drinking water intake and some dietary behaviors of adolescents in Corum city

GÜLAY YILMAZEL1, Serpil Bozdoğan2
1Hitit Uiversity, Faculty of Health Science, Çorum
2Hitit University Health Institution, Çorum

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate the daily water consumption and some dietary behaviors of adolescents in Çorum.
METHODS: This cross-sectional study was conducted between March-June 2019 in Çorum with the participation of 1125 adolescents from three high schools selected by stratified random sampling method. Data were collected via a questionnaire that questioned the socio-demographic characteristics, daily water consumption, dietary patterns, heights and weights of adolescents. Percentage, mean, Chi-square test and binary logistic regression analysis were used to evaluate the data. In evaluations, p<0.05 value was considered statistically significant.
RESULTS: In the study group, 55.9% were between the 14-16 age group, 55.6% were girls, and the mean age was 16.33±1.21 years. In general, the rate of those who consumed ≥8 glasses of water per day was 39.2%. Daily water consumption was significantly higher among those between the 14-16 age group, males, whose parents were educated with high school and above, those with overweight obese / obese and good health perception (p<0.05). The frequency of consumption caffeinated beverages, fruits and vegetables, consumption of junk-food in front of television, physical activity made a significant difference on the daily water intake of adolescents (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, daily drinking water consumption of adolescents was found to be low. Gender, fruit-vegetable consumption and physical activity level were factors associated with low water consumption.

Keywords: Adolescent, water intake, dietary, behavior


GÜLAY YILMAZEL, Serpil Bozdoğan. Daily drinking water intake and some dietary behaviors of adolescents in Corum city. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 139-148

Sorumlu Yazar: GÜLAY YILMAZEL, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (39 kere görüntülendi)
 (118 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale