ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 83-90 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.77698  

2009-2018 Yılları Arası On Yıllık Süreç İçinde Dünya Çapında Meydana Gelmiş Kolera Salgınlarının Değerlendirilmesi

Mehmet Uyar1, Elif Nur Yıldırım Öztürk2, Tahir Kemal Şahin1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
2Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Su ilişkili hastalıklar dünyanın önemli bir bölümünde değişik düzeylerde sorun yaratmaya devam etmektedir. Bu çalışma ile 2009-2018 yılları arasındaki on yıllık süreçte Dünya çapında meydana gelmiş olan kolera salgınlarının kişi, yer ve zaman özelliklerinin belirlenmesi, epidemiyolojik haritalandırma yapılması ve önemli bir halk sağlığı sorunu olan su ilişkili hastalıklara ve koleraya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı türdedir. Araştırma kapsamında kullanılan veriler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Erken Uyarı Cevap Sistemi üzerinden 2009-2018 yılları arasına ilişkin kolera salgınlarının verileri ve DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Raporu, 2014’ten ülkelerin sosyoekonomik durumları taranarak elde edilmiştir. Tarama sırasında amaca uygun olacak şekilde ay, yıl, ülke adı, ülkenin sosyoekonomik durumu, salgından etkilenen kişi sayısı, salgında ölen kişi sayısı ve hastalığın fatalite hızı bilgilerini içerecek şekilde geliştirilmiş bir veri kayıt formu kullanılmıştır. Form toplam 7 sorudan oluşmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler 1 Mayıs-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Analizler sırasında; kategorik verilerin özetlenmesinde frekans dağılımları ve yüzdelikler, sayısal verilerin özetlenmesinde ortanca (min-max) kullanılmıştır.
BULGULAR: DS֒ye ait Erken Uyarı Cevap Sistemi içerisinde 2009-2018 yılları arasında yer alan toplam 42 kolera salgın haberi araştırma kapsamına alındı. Bu 42 haber değerlendirildiğinde, incelenen on yıllık dönem içerisinde DS֒ye bildirimi yapılmış olan 25 kolera salgını olduğu belirlendi. Bahsi geçen 25 salgın 18 farklı ülkede ortaya çıkmıştı. Salgınların en sık görüldüğü yıllar 2010 (n=6), 2017 (n=6) ve 2018 (n=4) idi. Salgınların en sık ortaya çıktığı iki ay Ocak (n=5) ve Ağustos (n=4)’tu. Kolera salgınlarından etkilenen kişi sayısı ortancası 2508 (3-98424) ve salgınlar sırasında yaşamına kaybeden kişi sayısı ortancası 56 (0-4276) idi. Koleranın fatalite hızı (%) ortancası 0,018 (0,000-0,070) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda koleranın asıl olarak Güney Afrika ülkelerini etkilediği belirlenmiştir. Etkilenen ülkeler genel olarak düşük sosyoekonomik düzeye sahiptir. Salgınlar en çok 2010, 2017 ve 2018 yıllarında, en sık olarak Ocak ayında görülmüştür. 25 salgın için koleranın fatalite hızları %1’den küçük olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kolera, Su, Salgın, Dünya Sağlık Örgütü, Halk Sağlığı


Assessment of Worldwide Cholera Outbreaks within the Ten-Year Period between 2009-2018

Mehmet Uyar1, Elif Nur Yıldırım Öztürk2, Tahir Kemal Şahin1
1Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty
2Akşehir District Health Directorate

INTRODUCTION: Water-related diseases continue to cause problems of various extent in a big part of the world. With this study, it is aimed to determine the person, place and time characteristics of cholera outbreaks that occurred worldwide in the ten-year period between 2009 and 2018, to conduct epidemiological mapping and to draw attention to water-related diseases and cholera which are an important public health problem.
METHODS: The research is descriptive. The data used in the research are obtained by scanning the data of cholera outbreaks between the years 2009-2018 through World Health Organization (WHO) Emergencies preparedness response system, and the socioeconomic status of countries through WHO Non-Communicable Diseases Report, 2014. During screening, a data collection form is used, including information on month, year, name of country, socioeconomic status of country, the number of people affected by the outbreak, the number of deaths due to outbreak, and fatality rate. The form is consisted of a total of 7 questions. Data related to the study are collected between May 1-July 1 2019. During the analysis, frequency distributions and percentages are used to summarize the categorical data, and median (min-max) is used to summarize the numerical data.
RESULTS: A total of 42 cholera outbreak news reports were included in WHO Emergencies preparedness response system between 2009 and 2018. When these 42 reports were evaluated, it was determined that there were 25 cholera outbreaks reported to the WHO within the ten-year period under review. The 25 outbreaks mentioned had occurred in 18 different countries. The most frequent years of outbreaks were 2010 (n=6), 2017 (n=6) and 2018 (n=4). January (n=5) and August (n=4) were the two months in which outbreaks occurred most frequently. The median number of people affected by cholera outbreaks were 2508 (3-98424) and the median number of people who lost their lives during outbreaks were 56 (0-4276). The fatality rate (%) of cholera was 0.018 (0.000-0.070).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research, it is determined that cholera mainly affects the countries of South Africa. Affected countries generally have low socioeconomic levels. Outbreaks are most commonly seen in 2010, 2017 and 2018, most frequently in January. Fatality rates of cholera are calculated as less than 1% for 25 outbreaks.

Keywords: Cholera, Water, Epidemic, World Health Organization, Public Health


Mehmet Uyar, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Tahir Kemal Şahin. Assessment of Worldwide Cholera Outbreaks within the Ten-Year Period between 2009-2018. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 83-90

Sorumlu Yazar: Mehmet Uyar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (150 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale