ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne Başvuran Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuklarda Influenza virüs tip A/B ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Birlikteliğinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4): 431-440 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.81594  

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne Başvuran Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanılı Çocuklarda Influenza virüs tip A/B ve A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Birlikteliğinin Araştırılması

Neşe İNAN1, Nazife Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN2, Ayyüce UÇARSU3, Berk ATALAY3, Berrak SOPACI3, Gülce HÜRKAL3, Mustafa Ziya ĞAÇACI3, Taha TUNÇKAŞIK3, Jülide Sedef GÖÇMEN4
1TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı
3TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri, Ankara
4TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Solunum yolunun bakteri ve virüsler nedeni ile koenfeksiyonları tüm dünyada yaygın bir sağlık problemidir. Akut üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) çocuk yaş grubunda en sık görülen enfeksiyonlardandır. Bu çalışmada akut üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti ile TOBB ETÜ Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne başvuran çocuk hastalarda Influenza virüs tip A/B ve A grubu beta Hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonlarının yaş gruplarına ve yıllara göre görülme sıklıkları ve birlikte görülme oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2015- 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne başvuran akut ÜSYE tanısı almış ve eş zamanlı boğaz kültürü, hızlı Strep A antijen testi ve Influenza virüs tip A/B testi yapılmış, 0-18 yaş arası hastaların verileri hastane bilgi sisteminden taranarak çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Akut üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile aynı gün boğaz kültürü, hızlı Strep A antijen testi ve Influenza virüs tip A/B testleri yapılmış 0-18 yaş arası, toplam 2515 (1203 K/1312 E) hastanın sonuçları hastane kayıtlarından incelenmiştir. AGBHS %24, Influenza A virüsü %18, Influenza B virüsü %9 oranında pozitif saptanmıştır. AGBHS pozitifliği en yüksek %30 olarak 7-11 yaş grubunda, en düşük %15 ile 0-2 yaş grubunda belirlenmiştir. Influenza A virüs pozitifliği 3-6 yaş, 7-11 yaş, 12-18 yaş gruplarında sırası ile %18, %18, %17 olarak benzer yüzdelerde saptanırken, 0-2 yaş grubunda %12 ile en düşüktür. Influenza B virüs pozitifliği %13 ile en yüksek 7-11 yaş grubunda görülmüştür. Cinsiyete göre ise AGBHS, Influenza virüs tip A/ B pozitiflikleri benzerdir. Influenza A virüsü pozitif hastaların %19’unda, Influenza B virüsü pozitif hastaların ise %26’sında AGBHS birlikteliği saptanmıştır. Mevsimlere göre değerlendirme yapıldığında Influenza virüs tip A/B ve AGBHS birlikteliği en yüksek kış ve ilkbahar aylarında saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Influenza virüslerinin bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlığı arttırdığı, sekonder bakteriyel enfeksiyonların morbidite ve mortalitede anlamlı oranda artışa neden olduğu bilinmektedir. ÜSYE endikasyonu ile başvuran hastaların %45-66’sına gereksiz antibiyotik reçetelenmektedir. Influenza virüsü salgınları sırasında eş zamanlı görülen bakteriyel enfeksiyonların tanısı bu nedenle önemlidir. Influenza virüsleri ile birlikte görülen bakteriyel enfeksiyonların varlığı kanıtlandığında, antiviral ajanın yanında tedaviye antibakteriyel ilaç eklenmesinin kararı gündeme gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: A grubu beta-hemolitik streptokok, boğaz kültürü, influenza virüs tip A/B, üst solunum yolu enfeksiyonu


Investigation of the Coexistence of Influenza Type Virus A/B and Group A Beta Haemolytic Streptococcus in Children Diagnosed with Acute Upper Respiratory Infection Presenting to the Pediatric Outpatient Clinic of TOBB ETU Medical Faculty Hospital

Neşe İNAN1, Nazife Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN2, Ayyüce UÇARSU3, Berk ATALAY3, Berrak SOPACI3, Gülce HÜRKAL3, Mustafa Ziya ĞAÇACI3, Taha TUNÇKAŞIK3, Jülide Sedef GÖÇMEN4
1Microbiology Laboratory, TOBB ETU Medical Faculty Hospital,Ankara
2Biochemistry Laboratory, TOBB ETU Medical Faculty Hospital,Ankara
3TOBB ETU Medical Faculty Hospital, Grade 1 students, Ankara
4Department of Microbiology, TOBB ETU Medical Faculty Hospital,Ankara

INTRODUCTION: Coinfections of the respiratory tract due to bacteria and viruses are a common health problem worldwide. Acute upper respiratory tract infections (URTI) are among the most common infections in the pediatric age group. This study aimed to determine the incidence and co-occurrence rates of Influenza virus A/B and AGBHS infections according to age groups and years in children who applied to TOBB ETU Hospital Pediatric’s Clinic with the complaint of acute URTI.
METHODS: The data of patients between the ages of 0-18, who were admitted to TOBB ETU Medical Faculty Hospital Pediatric’s Outpatient Clinic between 1January 2015 and 31 July 2019 with the diagnosis of acute URTI and who were tested for simultaneous throat culture, rapid Strep A antigen test and influenza virus type A / B test, was obtained from the hospital information system and analysed.
RESULTS: The results of a total of 2515 (1203 F / 1312 M) patients between the ages of 0-18 years, who were simultaneously diagnosed with acute URTI and who had simultaneous throat culture, rapid Strep A antigen test and influenza virus type A/B tests were examined. AGBHS, Influenza virus type A/ B were found 24%, 18%, 9% positive, respectively. While AGBHS positivity was found at the highest in the 7-11 age group (30%) and it was found at the lowest rate (%15) in the 0-2 year group. Influenza A virus positivity was found at similar rates as 18%, 18%, 17%, in the 3-6, 7-11 and 12-18 year group, respectively and in the 0-2 year group, the lowest rate was reported as 12%. Influenza B virus positivity was highest in the 7-11 age group with a rate of 13%. According to gender, AGBHS, influenza virus type A/ B positivity were similar. %19 of influenza A and 26% of influenza B virus positive patients coexistence of AGBHS were detected. When evaluated according to seasons, Influenza type A/B and AGBHS coexistence were high both in winter and spring months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is known that influenza viruses increase susceptibility to bacterial infections and secondary bacterial infections cause a significant increase in morbidity and mortality. Unnecessary antibiotics are prescribed to 45-66% of the patients who apply for URI. It is therefore important to diagnose bacterial coinfections during influenza virus outbreaks. The decision to add the antibacterial drug to the treatment along with antiviral agent should be considered when presence of bacterial infections with influenza viruses are proven.

Keywords: Group A beta haemolytic streptococcus, throat culture, influenza virus type A /B, upper respiratory tract infection


Neşe İNAN, Nazife Yasemin ARDIÇOĞLU AKIŞIN, Ayyüce UÇARSU, Berk ATALAY, Berrak SOPACI, Gülce HÜRKAL, Mustafa Ziya ĞAÇACI, Taha TUNÇKAŞIK, Jülide Sedef GÖÇMEN. Investigation of the Coexistence of Influenza Type Virus A/B and Group A Beta Haemolytic Streptococcus in Children Diagnosed with Acute Upper Respiratory Infection Presenting to the Pediatric Outpatient Clinic of TOBB ETU Medical Faculty Hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4): 431-440

Sorumlu Yazar: Neşe İNAN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (38 kere görüntülendi)
 (52 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale