ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Ülkemizde Son 10 Yılda İçme Ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Niteliksel Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 211-218 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.81889  

Ülkemizde Son 10 Yılda İçme Ve Kullanma Suyu İle İlişkili Üretilen Tezlerin Niteliksel Değerlendirilmesi

Özlem Terzi, Cihad Dündar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Son 10 yılda ülkemizde içme ve kullanma sularına ilişkin yürütülen bilimsel araştırma tezlerinin niceliksel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bibliyometrik nitelikteki bu çalışmanın verileri internet ortamında erişime açık olan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezine ait resmi internet adresinden elde edildi. Çalışmaya YÖK Veri Tabanında arşivlenen tezlerden 2009-2018 yılları arasında yayınlanmış “içme ve kullanma suyu” anahtar kelimesiyle yapılan arama sonucu ulaşılan tüm tezler dâhil edildi. Niceliksel olarak yapılan değerlendirme için araştırmacılar tarafından oluşturulan bir veri toplama formu kullanıldı. Tezler yılı, türü, ana konusu, araştırmacının alanı gibi değişkenlere göre incelendi. Elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilerek, sayı ve yüzde olarak ifade edildi.
BULGULAR: Son 10 yılda içme ve kullanma suyu konusuyla doğrudan ilişkili olduğu belirlenen tez sayısı 462’ydi. En fazla (%13,2) tez yapılan yılın 2018 yılı olduğu belirlendi. Tezlerin %80,7’si yüksek lisans, %17,5’i doktora ve %1,8’i tıpta uzmanlık teziydi. Konu olarak en sık şebeke sularının (%43,9) tercih edildiği belirlendi. Araştırma alanına göre en fazla Çevre Mühendisliği (%35,9) alanında tez yapılmıştı. Sağlık Bilimleri/Tıp alanlarında yapılan tezlerin sıklığı %8,0’di. Tezlerin en sık suyun arıtılması işlemi (%21,2) ve kimyasal-mikrobiyolojik kalitesi (%12,1) konularına yönelik olduğu belirlendi. Son yıllarda sudan enerji elde edilmesi (%10,4), sürdürülebilir su yönetimi (%6,1), su kayıp-kaçakları (%2,4) konularında ve halk sağlığı alanında (%2,8) yapılan tezlerdeki gözlenen artış dikkat çekiciydi.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Son yıllarda içme kullanma suyu ile ilişkili tezlerin önceki yıllara göre artış gösterdiği, su konusunun çevresel anlamda daha çok irdelendiği, öncelikle su kirliliğiyle ilişkili çalışmalara önem verildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte su konusunun multisektöryel olarak irdelendiği, eğitimlerini yeni tamamlamış araştırmacıların suyun yaşamsal önemini kavrayarak, ülkemizde etkin su yönetimi konusunda umut verici çabalar sarf ettikleri kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İçme ve kullanma suyu, araştırma tezi, bibliyometrik analiz, su yönetimi


Qualitative Evaluation of Theses About Drinking Water in Our Country in The Last 10 Years

Özlem Terzi, Cihad Dündar
Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Department of Public Health

INTRODUCTION: It is aimed to quantitatively evaluate the scientific research theses conducted on drinking water in our country in the last 10 years.
METHODS: The data of this bibliometric study was obtained from the official website of The Council of Higher Education (CoHE) National Thesis Center, which is accessible on the internet. All the theses, which were obtained as a result of the search made with the keyword “drinking water” (potable water) published between 2009-2018, were included in the study. A data collection form created by the researchers were used for the quantitative evaluation. Theses were examined according to variables such as year, type, main subject, field of the researcher. The data obtained were evaluated in SPSS package program and described as numbers and percentages.
RESULTS: In the last ten years, the number of theses determined to be directly related to drinking water was 462. It was determined that the year in which the most (13.2%) thesis was made was 2018. Of the theses, 80.7% were master's degrees, 17.5% were doctoral degrees, and 1.8% were specialized theses in medicine. As the subject, it was determined that the most frequent mains water (43.9%) was preferred. According to the research area, the theses were made mostly in the field of Environmental Engineering (35.9%). The frequency of theses in Health Sciences / Medicine was 8.0%. It was determined that the theses were most frequently used for water treatment process (21.2%) and chemical-microbiological quality (12.1%). In recent years, the increase in theses on Water Energy acquisition (10.4%), sustainable water management (6.1%), water loss-leakage (2.4%) and public health (2.8%) were remarkable.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In recent years, it is thought that the theses related to drinking water have increased compared to the previous years, the issue of water has been examined more environmentally, and studies related to water pollution have been given importance. In addition, it has been concluded that the researchers who have completed their training have been examining the water issue multisectorially and have made promising efforts in effective water management in our country by understanding the vital importance of water.

Keywords: Drinking water, research thesis, bibliometric analysis, water management


Özlem Terzi, Cihad Dündar. Qualitative Evaluation of Theses About Drinking Water in Our Country in The Last 10 Years. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 211-218

Sorumlu Yazar: Özlem Terzi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (198 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale