ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Klinik Vakalardan İzole Edilen Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Suşlarına Siprofloksasin ve Yeşil Çay Ekstraktının Sinerjik Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 3-12 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.90532

Klinik Vakalardan İzole Edilen Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Suşlarına Siprofloksasin ve Yeşil Çay Ekstraktının Sinerjik Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması

Yalçın DİCLE1, Halil YAZGI2, Mehmet Veysel ÇOŞKUN3, Zeynal TOPALCENGİZ4
1Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Muş, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Muş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, siprofloksasin ve yeşil çay ekstrakt kombinasyonunun çeşitli klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarına karşı sinerjik etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı klinik örneklerden izole edilen muhtemel 90 MRSA suşu biyokimyasal testlerden sonra otomatize bakteri tanımlama sistemiyle tür düzeyinde tanımlanmıştır. İzolatların siprofloksasine karşı dirençleri disk difüzyon testi kullanılarak belirlenmiştir. Siprofloksasine karşı dirençli bulunan 54 MRSA izolatının yeşil çay ekstraktı ve siprofloksasin için minimum inhibisyon konsantrasyon (MİK) değerleri mikrodilüsyon yöntemiyle belirlenmiştir. Daha sonra, izolatlara karşı yeşil çay + siprofloksasin kombinasyonun sinerjik etkisi dama tahtası yöntemi ile hesaplanan fraksiyonel inhibisyon konsantrasyon değerleri kullanılarak hesaplanmıştır.
BULGULAR: MRSA izolatlarının %54.4’ü yara, %30’u kan ve %15.6’sı idrar olmak üzere 3 farklı klinik örnek türünden izole edilmiştir. MRSA izolatlarının yeşil çay ekstraktı ve siprofloksasin ve farklı kombinasyonlarının MIK değerleri 8–256 µg/ml arasında belirlenmiştir. Yeşil çay ekstraktının, siprofloksasin üzerine sinerjik etkisi kombinasyonunun franksiyonel inhibitör konsantrasyonu indeksi değerlerine göre 54 MRSA izolatı için 18 (%33.3) suş için etkisiz, 17 (%31.5) suş için aditif, 19 (%35.2) suş için sinerjik etki olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonuçlarına göre yeşil çay ekstraktı ve siprofloksasin kombinasyonunun klinik örneklerden izole edilen MRSA suşları üzerinde sinerjik bir antibakteriyel etki oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dama tahtası duyarlılık yöntemi, MRSA, sinerjik etki, siprofloksasin, yeşil çay (Camellia sinensis)

Synergistic Antibacterial Effect of Ciprofloxacin and Green Tea Extract on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Strains Isolated from Clinical Cases

Yalçın DİCLE1, Halil YAZGI2, Mehmet Veysel ÇOŞKUN3, Zeynal TOPALCENGİZ4
1Department of Nutrition And Dietetics, Faculty of Health Sciences, Muş Alparslan University, Muş, Turkey
2Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Department of Internal Medicine, Ankara City Hospital, Heath Sciences University, Ankara, Turkey
4Department of Food Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Muş Alparslan University, Muş, Turkey

INTRODUCTION: The Green Tea (Camellia sinensis) with known antibacterial effect against several microorganisms has been reported for its synergistic properties along with some antibiotics. The aim of this study was to investigate the synergistic effect of ciprofloxacin and green tea extract combinations against methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains isolated from various clinical registries.
METHODS: Presumptive 90 MRSA strains isolated from various clinical specimens were identified by the biochemical tests followed by an automated bacterial recognition system. Resistance of isolates to ciprofloxacin was determined using a disk diffusion test. Minimum inhibitory concentration (MIC) values of green tea extract and ciprofloxacin were determined for 54 MRSA isolates resistant to ciprofloxacin by microdilution method. Subsequently, the synergistic effect of the green tea + ciprofloxacin combinations against the isolates were determined by the checkboard dilution method to calculate fractional inhibitory concentration values.
RESULTS: MRSA strains were isolated from three clinical sample types including wounds (54.4 %), blood (30 %) and urine (15.6%). MIC values of green tea extract, ciprofloxacin and their tested combinations ranged between 8 and 256 µg/ml. The synergetic effect of green tea extract on ciprofloxacin for 54 MRSA isolates were determined as ineffective for 18 (%33.3), aditive for 17 (%31.5), and synergic for 19 (%35.2) strains based on fractional inhibitory concentration values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study showed that green tea extract and ciprofloxacin had a synergetic antibacterial effect on MRSA strains isolated from various clinical specimens.

Keywords: Checkerboard dilution method, MRSA, Synergistic effect, Ciprofloxacin, Green tea (Camellia sinensis)

Yalçın DİCLE, Halil YAZGI, Mehmet Veysel ÇOŞKUN, Zeynal TOPALCENGİZ. Synergistic Antibacterial Effect of Ciprofloxacin and Green Tea Extract on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Strains Isolated from Clinical Cases. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 3-12

Sorumlu Yazar: Yalçın DİCLE, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w