ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Vajinit Ön Tanılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığının Araştırılması Ve Tanısında Üç Farklı Kültür Yönteminin Karşılaştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(1): 43-52 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2018.90912  

Vajinit Ön Tanılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığının Araştırılması Ve Tanısında Üç Farklı Kültür Yönteminin Karşılaştırılması

Fatih Akyıldız1, Semra Özçelik2, Necati Özpınar1, Savaş Karakuş3
1Cumhuriyet Üniversitesi Parazitoloji Anabilim Dalı Sivas
2Bezmialem Vakıf Gureba Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstiitüsü, İstanbul
3Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada değişik kültür yöntemleri kullanılarak vaginit ön tanılı hastalardan alınan örneklerde Trichomonas vaginalis görülme sıklığı araştırılmış ve klinik materyalden yola çıkılarak parazitin izolasyonunda hangi kültür yönteminin daha uygun olduğu saptanmaya çalışılmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Kasım 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında vaginit ön tanısı ile başvuran hastalar incelendi. Yaşları 18 ile 68 arasında değişen 100 kadın hastanın vaginal sürüntü örnekleri InPouch TV sistem, Cystein Pepton Liver Maltose (CPLM) ve Trichomonas Broth (TB) kültür yöntemleri ile incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışma sonucunda, 100 hastanın 4 (%4.0)’ünde çalışmada kullanılan tüm besiyerlerinde Trichomoas vaginalis saptandı. Trichomoas vaginalis CPLM ve TB besiyerlerinde altıncı ve yedinci güne kadar, InPouch TV besiyerinde ise onikinci güne kadar canlı kaldığı belirlendi. Parazitin InPouch TV ve TB besiyerinde daha yoğun ve hızlı bir şekilde çoğaldığı, CPLM besiyerinde ise normal bir seyir izlediği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda polikliniğine gelen vaginit öntanılı 100 hastadan alınan örneğin dört (% 4)’ ü çalışmaya alınan üç farklı kültür ortamında da pozitif olarak tespit edilmiştir.T. vaginalis izolasyon ve identifikasyonu açısından en uygun kültür, gerek izolasyon süresinin kısalığı gerekse trofozoitlerin kültürdeki yaşam süresinin uzunluğu açısından InPouch TV olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, InPouch TV, CPLM, Trichomonas Broth


Comparison of Three Different Culture Methods in the Diagnosis and Investigation of frequency of Trichomonas vaginalis In Womens Wıth The Pre-Dıagnosıs Of Vagıntıs

Fatih Akyıldız1, Semra Özçelik2, Necati Özpınar1, Savaş Karakuş3
1Department of Parasitology, Cumhuriyet University, Sivas
2Bezmialem Vakıf Gureba University, Institute of Health Sciences, Istanbul
3Cumhuriyet University, Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Sivas

INTRODUCTION: In this study, the incidence of Trichomonas vaginalis was investigated in samples taken from patients with pre-vaginitis using different culture methods and it was tried to determine which culture method is more suitable for isolation of parasitic pathway from the clinical material
METHODS: The patients who applied to Cumhuriyet University Research and Application Hospital, Outpatient Polyclinic of Gynecology and Obstetrics between the dates of November 2015 – June 2016 with the pre-diagnosis of vaginitis were examined. The vaginal swab samples of 100 female patients the 30 age of whom varied between 18 and 68 were examined with InPouch TV system, Cysteine Pepton Liver Maltose (CPLM) and Trichomonas Broth (TB) culture methods.
RESULTS: At the end of the study, T. vaginalis was determined in 4 (4.0%) of 100 patients in all the media used in the study. However, while T. vaginalis sustained its vitality in CPLM and TB media until the sixth and seventh day, it was determined that it was able to continue its life until the twelfth day in 35 InPouch TB medium. It was determined that the parasite reproduced in the InPouch TV and TB media more intensely and rapidly and followed a normal course in the CPLM medium.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result,In our study, four (4%) of 100 patients with vaginitis who were admitted to the outpatient clinic were found positive in three different culture media. The most suitable culture for the isolation and identification of T. vaginalis was evaluated as InPouch TV in terms of the length of life of the trophozoites in culture and as short as the isolation period should be considered

Keywords: Trichomonas vaginalis, InPouch TV, CPLM, Trichomonas Broth


Fatih Akyıldız, Semra Özçelik, Necati Özpınar, Savaş Karakuş. Comparison of Three Different Culture Methods in the Diagnosis and Investigation of frequency of Trichomonas vaginalis In Womens Wıth The Pre-Dıagnosıs Of Vagıntıs. Turk Hij Den Biyol Derg. 2018; 75(1): 43-52

Sorumlu Yazar: Fatih Akyıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (115 kere görüntülendi)
 (4612 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale