ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Malatya İli Akçadağ İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Üstü Bireylerin İçme Suyu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 149-158 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.97105  

Malatya İli Akçadağ İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Üstü Bireylerin İçme Suyu Tüketim Davranışlarının İncelenmesi

Aslı Ayça Özyazgan Tokay1, Serdar Deniz2, Erkan Pehlivan3
1Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Malatya, Türkiye
2Akçadağ Toplum Sağlığı Merkezi, Malatya, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Malatya ili Akçadağ ilçesinde bireylerin kullandıkları suları, su tüketimlerini, su tüketim davranışlarını ve etkileyen faktörleri incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akçadağ ilçesinde toplum sağlığı merkezine bağlı aile sağlığı merkezlerine ağustos ayında başvuran, 15 yaş üstü 303 bireye sosyodemografik ve içme suyu bilgi formu, su ve sıvı tüketim sıklığı formu ve su tüketim davranışları ölçeği içeren bir anket formu içeren dört bölümden oluşan bir anket formu uygulandı. Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edildi. Verilerin analizinde; Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis testleri kullanıldı. Tüm değerlendirmelerde p<0,05 düzeyi anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin %49,8’i erkek, %64,4’ü evlidir. Bireylerin günlük su tüketimi ortancası 2000 ml (320 ml-1000 ml), günlük sıvı tüketimi ortancası 3300 ml (718 ml- 17001 ml)’dir. Yaş grupları, medeni durum ve eğitim düzeyi ile günlük su, diğer sıvı ve toplam sıvı tüketimleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Bireylerin %48,8’i su tasarrufu yaptıklarını, en önemli tasarruf sebebi olarak da su faturasının yüksekliği olduğunu belirtmişlerdir. Bireylerin su tüketim davranışları orta düzeydedir. Araştırmamızda cinsiyet, yaşanılan yer ve aile üye sayısı ile ölçek toplam puanı ve alt ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Evli bireylerin ve su kullanımını azaltmak için evde herhangi bir çalışma yaptığını söyleyen bireylerin ölçek toplam puanı ve alt ölçek puanları, bekarlardan anlamlı olarak daha yüksektir. Bireylerin su ve sıvı tüketimleri iyi düzeydedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Su tasarrufunun yapılmasında en önemli etkenin, su faturalarının yüksekliği olduğu görülmektedir. Doğru su tüketiminin sağlanabilmesi için toplum bilgilendirilmeli, davranışlara yansıması için de gereken hassasiyet gösterilmeli, önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: içme suyu, içme davranışı, su tüketimi.


Investigation of Drinking Water Consumption Behavior of Individuals Over 15 Years Old Livinf in Akcadag District of Malatya

Aslı Ayça Özyazgan Tokay1, Serdar Deniz2, Erkan Pehlivan3
1Akcadag Sehit Gokhan Aslan State Hospital, Malatya, Turkey
2Akcadag Community Healthcare Center, Malatya, Turkey
3Inonu University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to examine the water used by individuals, water consumption, water consumption behaviors and the factors affecting them in Akçadağ district of Malatya province.
METHODS: In august, a 4-part questionnaire consisting of sociodemographic and drinking water information form, water and fluid consumption frequency form and a questionnaire containing water consumption scale of behavior was applied to 303 individuals over 15 years of old who applied to family health centers in Akçadağ district. Data were analyzed using SPSS 22.0 statistical software. Mann Whitney-U and Kruskal-Wallis tests were used for the analysis of the data. In all evaluation, the p-value of less than 0.05 considered significant.
RESULTS: 49.8% of the participants were male and 64.4% were married. The median daily water consumption of the individuals was 2000 ml (320 ml-1000 ml) and the median daily liquid consumption was 3300 ml (718ml-17001ml). There was no significant difference between age groups, marital status and education level and daily water, other fluid and total fluid consumption of participants. 48.8% of individuals stated that they save water and the most important reason for this is the high water bill. Water consumption behaviors of individuals are moderate. In our study, there was no significant difference between gender, place of residence and number of family members and total scale score and subscale scores. Total scale score and subscale scores of the married individuals and those who stated that they did any work at home to reduce the use of water were significantly higher than the single individuals. Water and fluid consumption of individuals are at good levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the most important factors in saving water are examined, the high water bills were noteworthy. In order to ensure correct water consumption, the society should be informed, the necessary sensitivity should be performed to behavioral change and measures should be taken.

Keywords: drinking water, drinking behavior, water consumption.


Aslı Ayça Özyazgan Tokay, Serdar Deniz, Erkan Pehlivan. Investigation of Drinking Water Consumption Behavior of Individuals Over 15 Years Old Livinf in Akcadag District of Malatya. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 149-158

Sorumlu Yazar: Erkan Pehlivan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (53 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale