ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ana Sayfa İletişim English
 
Bir üniversitesinin bazı fakültelerinde okuyan öğrencilerin su tüketimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 165-178 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.97992  

Bir üniversitesinin bazı fakültelerinde okuyan öğrencilerin su tüketimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışları

Derya Çamur, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, İbrahim Sefa Güneş, Metin Hasde
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bazı fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin su tüketimi konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. 2019 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bazı fakültelerinde öğrenim gören toplam 938 öğrenciye ulaşılmıştır (katılım orantısı %95,0). Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılarak gözlem altında toplanmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %51,5’i “su ayak izi” kavramını daha önce duymuştur. Çevre ile ilgili haberleri en fazla takip ettikleri kaynaklar internet (%80,1) ve sosyal medyadır (%77,8). Öğrencilerin %54,4’ünün duş alma süresi 16-30 dakika olup, %18,0’ı günlük yaşamda ne kadar su harcadığına dikkat etmemektedir. Buna dikkat edenlerin en fazla söylediği gerekçe “Su kaynakları sınırlı ve bir gün bitecek, o nedenle su savurganlığı yapmam” olmuştur (%66,8). “Sanayileşmenin artması kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına yol açar” önermesine tüm grubun %93,5’i, “Tarımsal uygulamalar su kaynaklarını kirletir” önermesine tüm grubun %61,7’si doğru yanıt vermiştir. “Evlere su tasarruflu araçlar, musluklar, makineler satın almak için masraf yapmayı gereksiz buluyorum” önermesine öğrencilerin %73,7’si katılmamaktadır. “Tuvaleti kullanmadan önce sifona basarım” önermesine grubun %29,0’ı, “Dişlerimi fırçalarken/ tıraş olurken musluğu kapatırım” önermesine grubun %86,5’i “Sıkça/Her zaman” yanıtını vermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmaya katılan öğrencilerin su kaynakları ve su tüketimi konusunda bilgi eksiğinin olduğunu, bireysel su savurganlığına neden olabilecek tutum ve davranışlarının bulunduğunu görülmektedir. Su ayak izi kavramını daha önce duymuş olan öğrencilerin bilgiyi değerlendirmeye yönelik soruları daha fazla bildikleri, tutumu değerlendirmeye yönelik önermelerde de olumlu yanıtları daha fazla verdikleri saptanmıştır. Su savurganlığını önlemeye yönelik uygulamaların eğitim müfredatlarında yer alması ve bu konuda farkındalık yaratılması su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillerin susuzluktan korunabilmesi için son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: su ayak izi, su savurganlığı, su tüketim davranışları


Knowledge, attitude and behaviors of students about water consumption in some faculties of the university

Derya Çamur, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, İbrahim Sefa Güneş, Metin Hasde
Department Of Public Health, Faculty Of Gülhane Medicine, Health Sciences University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out to evaluate the knowledge, attitudes and behaviors on water consumption of students studying in some faculties of Health Sciences University.
METHODS: This is a descriptive study. Total of 938 students studying in some faculties of the Health Sciences University were reached in May and June 2019 (participation rate 95.0%). The data were collected under observation using the questionnaire created by the researchers.
RESULTS: 51.5% of the students heard the concept of "water footprint" before. The most of the sources they follow the news about the environment are internet (80.1%) and the social media (77.8%). The shower time of 54.4% of the students is 16-30 minutes, and 18.0% do not pay attention to how much water they spend in daily life. The most reason given by those who pay attention “Water resources are limited and one day will be over, so I do not waste water” (66.8%). To the proposition “Increasing industrialization leads to a decrease in usable water resources” 93.5% of the whole group, to the proposition “Agricultural practices pollute water resources” 61.7% of the whole group were responded correctly. 73.7% of the students disagree with the proposition that “I find it unnecessary to make expense for purchasing water-saving vehicles, taps and machines on homes”. To the proposition “I press to the flush before I use the toilet” 29.0% of the group and to the proposition “I close the tap while brushing teeth / having a shave”, 86.5% of the group responded “Frequently/Always”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is seen that the students participating in the study have a lack of knowledge about water resources and water consumption besides they have attitudes and behaviors that can cause wasting water. It has been determined that students who have previously heard the concept to water footprint know more to the questions aimed at evaluate the information and give positive answers of more at the propositions aimed at evaluating the attitude. Being included in education curriculas of the practices aimed at prevent to individual water splurge and on this subject to creating awareness is extremely important for protecting water resources and to be protected future generations from thirst.

Keywords: wasting water, water consumption behaviors, water footprint


Derya Çamur, Fatma Sena Konyalıoğlu, Gamze Ketrez, İbrahim Sefa Güneş, Metin Hasde. Knowledge, attitude and behaviors of students about water consumption in some faculties of the university. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 (Su ve Sağlık)): 165-178

Sorumlu Yazar: Derya Çamur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (39 kere görüntülendi)
 (149 kere indirildi)Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology) çift kör hakemlik süreci uygulanan, bağımsız, uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, online yayımlanan ve serbest erişimli bir dergidir.


Dergimiz; bireysel kullanıcıların ve kurumların ücretsiz kullanımını mümkün kılan açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların makalelerin tam metinlerine, yayıncı veya yazardan izin almadan erişim sağlayarak, okuma amaçlı yükleme yapma, kopyalama, dağıtma, çıktı alma, arama yapma işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak verir. Bu sistem açık erişimli BOAI[1] tanımlaması ile uyumludur.

 

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Turk Hij Den Biyol Derg); Index Copernicus, ResearchGate, CAS (Chemical Abstracts Service), Google Scholar, Google, Open J-Gate, Genamics JournalSeek, Academic Journals Database, Scirus Scientific Database, EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS), Medoanet, SCOPUS, Türkiye Atıf Dizini, Türk - Medline ve TUBITAK - ULAKBIM Türk Tip Dizini’nde yer almaktadır.

 
LookUs & OnlineMakale