ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 58 (2)
Cilt: 58  Sayı: 2 - 2001
ARAŞTIRMA
1.
Ratlarda Oral Olarak Verilen Linear Alkil Benzen Sülfonatın (Las) Serum Ve Karaciğerdeki Üre, Glukoz Ve Total Bilirubin Düzeyleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması
Chronic Effects Of Linear Alkyl Benzene Sulphonate (Las) Given By Oral Route On The Levels Of Glucose, Total Bilirubine And Urea In Serum And Liver Of Rats
Meryem Şakar, Ahmet Mengi
Sayfalar 39 - 48

2.
Tampon Çözeltide İmmunomanyetik Ayırma Ve Atp Biyolüminesans Yöntemleri İle Escherıchıa Colı 0157: H7 Sayımı
Enumeration Of Escherichia Coli 0157: H7 By Using Immunomagnetic eparation And Atp Bıoluminescence In Buffer Solution
S. Aykut Aytaç, Birce Mercanoğlu, Z. Yeşim Özbaş
Sayfalar 49 - 52

3.
Çeşitli Dondurma Yöntemlerinin Hep-2 Ve Tavşan Böbrek Hücrelerinin Kriyoprezervasyonunda Hücre Canlılığına Etkisi
The Effect Of The Various Freezing Methods On The Cell Viability Of Cryopreserved Hep-2 And Rabbit Kidney Cells
Nizami Duran, Fügen Yarkın, Adil M. Allahverdiyev
Sayfalar 53 - 60

4.
Afyon Bölgesi Kan Donörlerinde Viral Enfeksiyon Etkenlerinin Araştırılması
An Investigation On The Causative Agents Of Viral Infections In Blood Donors In Afyon Region
Mustafa Altındiş, Funda Koçoğlu
Sayfalar 61 - 66

OLGU SUNUMU
5.
Campylobacter Jejuni Spp. Jejuni’ye Bağlı Bir Bakteriyemi Olgusu
A Case Of Bacteremia Due To Campylobacter Jejuni Spp. Jejuni
Ahmet Celal Başustaoğlu, Abdullah Kılıç, Mustafa Özyurt, Vedat Turhan, Gülşen Hasçelik
Sayfalar 67 - 70

DERLEME
6.
Gıdalardaki Biyojen Aminler Ve Önemi
Biogen Amines In Food
Neslihan Alper, Ayhan Temiz
Sayfalar 71 - 80

LookUs & Online Makale
w