ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Giardia duodenalis enfeksiyonlarının tedavisinde Nitazoksanid: seknidazol ile karşılaştırmalı bir tedavi. [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(3): 113-119

Giardia duodenalis enfeksiyonlarının tedavisinde Nitazoksanid: seknidazol ile karşılaştırmalı bir tedavi.

Maria Elena González1, Roberto Cañete Villafranca2, Giselle Álvarez3, Katia Brito4
1Cuban Institute Of Gastroenterology, Havana City, Cuba;
2Cuban Institute Of Gastroenterology, Havana City, Cuba; Centre For Hygiene, Epidemiology And Microbiology, Matanzas City. Cuba
3Technical College Of Health. Havana City, Cuba
4Ministry Of Health, Regional Office. Matanzas City, Cuba

AMAÇ: Amaç: Nitazoksanid (NTZ ), çeşitli intestinal protozoalar, helmintler ve anaerob bakterilere karşı etki gösteren geniş spekturumlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde Cryptosporidium spp. ve Giardia duodenalis tedavisi için ruhsatlandırılmış 5-nitrotiazol türevi bir ilaçtır. Bu çalışmada, Giardiazis tedavisinde Nitazoksanid kullanımının güvenilirlik ve etkinlik yönünden seknidazol ( SNZ) ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Bu randomize kontrollü açık-etiketli çalışma Küba Enstitüsü Gastroenteroloji kliniğinde, sadece Giardia duodenalis enfeksiyonu olan yetişkin hastalarda yürütülmüştür. 125 hasta rastgele olarak NTZ [3 gün, günde 2 kez 500 mg (n= 62)] ya da SNZ [ 2 g / Tek doz (n= 63)]. tedavisi uygulanmak üzere belirlenmiştir. Etkinlik değerlendirmesi parazitolojik cevaba göre yapılmıştır. Tedavinin tamamlanmasından sonraki 3., 5. ve 10. günlerde tüm hastalardan fekal örnek verilmesi istenmiştir. Hastalar tedavi sonrası alınan her üç feçes örneğinin hiçbirinde de direk ıslak mounts ve/veya Ritchie konsantrasyonu teknikleri uygulandıktan sonra Giardia trofozoitleri veya kistleri tespit edilememişse tedavi edilmiş olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Tedavi oranı NTZ [95.2%- (59/62)] uygulanan grupta SNZ [93.7%- (59/63)] uygulanan gruba göre biraz daha yüksek olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05). Acı tat alma sadece SNZ uygulanan grupta sarımsı renkte idrar çıkarma ile beraber görülürken döküntü oluşumu sadece NTZ tedavisi verilen grupta görülmüştür. Bulantı ve başağrısına SNZ tedavisi verilen grupta daha sık rastlanmıştır (P<0.05).
SONUÇ: Yetişkinlerde 3 günlük NTZ uygulaması giardiazis tedavisinde tek doz SNZ verilmesi kadar etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Giardia duodenalis enfeksiyonu, Giardia duodenalis tedavisi, Seknidazol, Nitazoksanid, Küba

Nitazoxanide for the treatment of Giardia duodenalis infection: a comparative trial with secnidazole.

Maria Elena González1, Roberto Cañete Villafranca2, Giselle Álvarez3, Katia Brito4
1Cuban Institute Of Gastroenterology, Havana City, Cuba;
2Cuban Institute Of Gastroenterology, Havana City, Cuba; Centre For Hygiene, Epidemiology And Microbiology, Matanzas City. Cuba
3Technical College Of Health. Havana City, Cuba
4Ministry Of Health, Regional Office. Matanzas City, Cuba

OBJECTIVE: Nitazoxanide is a 5-nitrothiazolyl derivative with broad-spectrum activity against numerous intestinal protozoa, helminths and anaerobic bacteria licensed in the United States for the treatment of Cryptosporidium spp. and Giardia duodenalis. The aim of this study was to compare the efficacy and safety of nitazoxanide (NTZ) versus secnidazole (SNZ) in the treatment of giardiasis.
METHODS: A randomized controlled open-label trial was carried out at the Cuban Institute of Gastroenterology in adults with confirmed Giardia duodenalis mono-infection. 125 patients were randomly assigned to receive either NTZ [500 mg two times daily for three days (n= 62)] or SNZ [2 g single dose (n= 63)]. The evaluation of the efficacy was based on parasitological response. All patients were asked to provide three faecal samples on days 3, 5, and 10 after treatment completion. Patients were considered to be cured, if no Giardia trophozoites or cysts were found in any of the three post-treatment faecal specimens evaluated by direct wet mounts and/or after Ritchie concentration techniques.
RESULTS: The frequency of cure was a little higher for NTZ [95.2%- (59/62)] than for SNZ [93.7%- (59/63)] but the difference was not statistically significant (P>0.05). Bitter taste was only reported in SNZ treated group were as yellowish coloration of the urine and Rash were only reported in NTZ treated group. Nausea and Headache were more common in patients treated with SNZ (P<0.05).
CONCLUSION: NTZ, for three days, is as efficacious as a single dose SNZ in the treatment of giardiasis in adult patients.

Keywords: Giardia duodenalis infection, therapy, Secnidazole, Nitazoxanide, Cuba

Maria Elena González, Roberto Cañete Villafranca, Giselle Álvarez, Katia Brito. Nitazoxanide for the treatment of Giardia duodenalis infection: a comparative trial with secnidazole.. Turk Hij Den Biyol Derg. 2010; 67(3): 113-119

Sorumlu Yazar: Roberto Cañete Villafranca, Cuba
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w