ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
In vitro examination of toothpastes with Cinnamomum cassia methanolic extract [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 197-204 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.25993

In vitro examination of toothpastes with Cinnamomum cassia methanolic extract

Gülşah TOLLU1, Elif Ayşe ERDOĞAN ELİUZ2
1Laborant ve Veteriner Sağlık/Teknik Bilimler MYO/Mersin Üniversitesi
2Gıda Teknolojileri/Teknik Bilimler MYO/Mersin Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda, çok sayıda bakteri türü, mikroorganizmaların sebep oldukları hastalıkların tedavilerinde kullanılan antibiyotik ve antibakteriyel kimyasallara karşı direnç meydana geliştirmiştir. Bu nedenle, araştırmacılar sentetik kimyasalların yerine alternatif bir ürün arayışına girmişlerdir. Geleneksel tıpta yer alan ve bitkilerden izole edilen fitokimyasallar, sentetik kimyasallara karşı iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı içerikteki diş macunlarının ve Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilmiş diş macunlarının Staphylococcus aureus bakterisine karşı antibakteriyel etkinliğini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada altı farklı diş macununun deney grubu, florürsüz bir diş macununun pozitif kontrol grubu ve distile suyun negatif kontrol grubu olduğu deney düzeneği oluşturmuştur. Cinnamomum cassia metanolik ekstraktının İçeriği (GC / MS Analizleri) belirlenmiştir. Diş macunlarının tek başlarına ve C. cassia metanol extraktı ile anti-Staphylococcus aureus aktiviteleri disk difüzyon yöntemine göre ve n=3 tekrarlı olarak belirlenmiştir. İnhibisyon zon çapları kumpas kullanılarak belirlenmiş ve tüm sonuçlar istatiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yapılan GC / MS analizine göre, C. cassia metanolik ekstraktın ana maddelerinden Cinnamaldehyde diğer bileşenlere göre daha yüksek oranda bulunmuştur. C. cassia metanol ekstraktı eklenmeden önce en etkili olan diş macunu ile C. cassia metanol ekstraktı eklendikten sonra en etkili diş macunu farklı bulunmuştur (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile anti-Staphylococcus aureus etkisi düşük ya da hiç olmayan diş macunlarının bitkisel ekstraktlarla zenginleştirilerek biyolojik aktivitelerinin arttırılabileceği gösterilmiştir. Antibakteriyel etkinliği olduğu tarafımızdan kanıtlanan diş macunu-yağ kombinasyonlarının ağız ve diş sağlığını oluşturan remineralizasyon, beyazlatma, hassasiyet giderme gibi diğer bileşenleri için de etkinliklerinin değerlendirildiği çalışmalar yapılması gerekmektedir. Daha ileride yapılacak olan çalışmalarda, çalışmada kullanılan uçucu yağların, diş macunlarının içeriğinde çeşitli antimikrobiyallerin yerine kullanılması için çeşitli çalışmalar yapılabilineceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Agar difüzyon, Antibakteriyel, Cinnamomum cassia, Staphylococcus aureus

Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının in vitro incelenmesi

Gülşah TOLLU1, Elif Ayşe ERDOĞAN ELİUZ2
1Department of Lab and Veterinary Health, Technical Sciences Vocational School, Mersin University, Mersin-33343, MERSİN
2Department of Food Technology, Technical Sciences Vocational School, Mersin University, Mersin-33343, MERSİN

INTRODUCTION: In recent years, many types of bacteria have developed resistance to antibiotics and antibacterial chemicals used in the treatment of diseases caused by microorganisms. Therefore, researchers have sought an alternative product instead of synthetic chemicals. Phytochemicals in traditional medicine and isolated from plants are seen as a good alternative to synthetic chemicals. The aim of this study is to investigate the antibacterial activity of toothpastes of different contents and toothpastes with Cinnamomum cassia methanolic extract added against Staphylococcus aureus bacteria.
METHODS: In the study, the experimental set up of six different toothpastes, a positive control group of a fluoride-free toothpaste and a negative control group of distilled water constituted. Anti-Staphylococcus aureus activities of toothpastes alone and with C. cassia methanol extract were determined according to the disk diffusion method and n=3 repeats. Inhibition zone diameters were determined using caliper and all results were evaluated statistically
RESULTS: According to the GC / MS analysis, Cinnamaldehyde, one of the main ingredients of C. cassia methanolic extract, was found higher than other components. The most effective toothpaste was found different after adding C. cassia methanol extract and the most effective toothpaste after adding C. cassia methanol extract (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: With this study, it has been shown that toothpaste with low or no anti-Staphylococcus aureus effect can be enriched with herbal extracts to increase their biological activities. Studies that evaluate the effectiveness of toothpaste-oil combinations, which have been proved by us to have antibacterial efficacy, for other components such as remineralization, whitening, desensitization, which form oral and dental health, should also be conducted. In further studies, it has been determined that various studies can be conducted to use the essential oils used in the study in place of various antimicrobials in the content of toothpastes.


Keywords: Agar diffusion, Antibacterial, Cinnamomum cassia, Staphylococcus aureus

Gülşah TOLLU, Elif Ayşe ERDOĞAN ELİUZ. Cinnamomum cassia metanolik ekstraktı ilave edilen diş macunlarının in vitro incelenmesi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 197-204

Sorumlu Yazar: Gülşah TOLLU, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w