ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Deneysel diyabetin karaciğer dokusunda oluşturduğu bazı değişiklikler üzerine çam yağının etkisi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2014; 71(3): 113-124 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2014.45822

Deneysel diyabetin karaciğer dokusunda oluşturduğu bazı değişiklikler üzerine çam yağının etkisi

Ersin Demir, Ökkeş Yılmaz
Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ

AMAÇ: Bu çalışma; deneysel diyabet oluşturulan
sıçanlarda çam yağının karaciğer dokusunda yağ asidi
bileşimi, malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), total
protein, ADEK vitaminleri, kolesterol ve bazı sterol
parametreleri üzerinde etkisinin araştırılması için
tasarlandı.
YÖNTEMLER: Sıçanlar; kontrol (K), streptozotosin (STZ)
ve streptozotosin (STZ) + çam yağı (ÇY) olmak üzere üç
grubu ayrıldı. STZ gruplarına intraperitoneal enjeksiyonla
streptozotosin (45 mg/kg) verilerek diyabet oluşturuldu.
Çam yağı grubundaki sıçanlara haftada iki gün 1 mL/kg
dozunda intraperitoneal enjeksiyonla çam yağı ve ayrıca
0,5 mL çam yağı 500 mL içme suyuna ilave edilerek
verildi. Bu uygulamalar sekiz hafta boyunca sürdürüldü.
BULGULAR: Kontrol grubuna göre; STZ grubunun
karaciğer dokusunda MDA ve total protein düzeyinin
anlamlı bir şekilde (p<0,001) arttığı, GSH düzeyinin
anlamlı bir şekilde (p<0,001) azaldığı belirlendi.
STZ grubu ile karşılaştırıldığında; STZ + ÇY grubunun
karaciğer dokusunda MDA ve GSH düzeylerinin anlamlı
bir şekilde (p<0,001) azaldığı tespit edildi. Kontrol
grubu ile mukayese edildiğinde; STZ grubunun karaciğer
dokusunda palmitik, palmitoleik (p<0,001) ve araşidonik
asit (p<0,01) düzeylerinin anlamlı bir şekilde azaldığı, stearik, linoleik (p<0,001) ve dokosaheksaenoik
asit (p<0,05) düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığı
belirlendi. STZ grubu ile karşılaştırıldığında; STZ + ÇY
grubunun karaciğer dokusunda stearik ve araşidonik
asit düzeylerinin anlamlı bir şekilde azaldığı (p<0,001),
palmitik, palmitoleik, oleik, linoleik, α-linolenik ve
dokosaheksaenoik asit düzeylerinin anlamlı bir şekilde
arttığı (p<0,001) tespit edildi. Kontrol grubu ile mukayese
edildiğinde; STZ grubunun karaciğer dokusunda
δ-tokoferol ve vitamin D2 düzeylerinin anlamlı bir şekilde
azaldığı (p<0,001), vitamin D3 (p<0,05), vitamin K2,
α-tokoferol, retinol, vitamin K1, kolesterol, stigmasterol
ve β-sitosterol düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığı
(p<0,001) saptandı. STZ grubuna göre; STZ + ÇY grubunun
karaciğer dokusunda vitamin K2, vitamin D3, α-tokoferol,
vitamin K1, β-sitosterol (p<0,001) ve kolesterol (p<0,05),
düzeylerinin anlamlı bir şekilde arttığı, δ-tokoferol ve
stigmasterol düzeylerinin anlamlı bir şekilde azaldığı
(p<0,001) belirlendi.
SONUÇ: Deneysel diyabetin sıçanların karaciğer
dokusunda GSH, total protein, bazı yağ asidi bileşimi
ile ADEK vitaminleri üzerinde oluşturduğu metabolik
düzensizlikler üzerinde uygulanan çam yağının etkisinin
sınırlı kaldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Deneysel diyabet, lipit peroksidasyon, yağ asidi bileşimi, kolesterol, ADEK vitaminleri, sterol, karaciğer

The effect of pine oil on the some alterations in liver tissue of experimental diabetes

Ersin Demir, Ökkeş Yılmaz
Department Of Biology,faculty Of Science,firat University, Elazıg, Turkey

OBJECTIVE: The present study was designed to
evaluate the impact of pine oil on MDA (malondialdehyde),
GSH (glutathione), total protein, fatty acid composition,
ADEK vitamins, cholesterol and some sterols parameters
in liver tissue of experimental diabetes in rats.
METHODS: The rats were divided into three groups:
control (C) streptozotocin (STZ), streptozotocin (STZ) +
pine oil (PO) groups. Diabetes induced in rats by a single
intraperitoneal injection of streptozotocin (45 mg/kg).
1 mL/kg dose pine oil was intraperitoneally injected
twice in a week to the streptozotocin (STZ) + pine oil
(PO), and additionally 0.5 mL /500 mL dose of pine oil was
added to drinking water of this group. The experiment
continued for eight weeks.
RESULTS: It was observed that MDA and total protein
levels were significantly increased (p<0.001), GSH level
was significantly decreased (p<0.001) in the liver tissue
of STZ group when compared to the control group. It
was detected that MDA and GSH levels were significantly
decreased (p<0.001) in the liver tissue of STZ + PO group
when compared to the STZ group. It was determined
that palmitic, palmitoleic (p<0.001) and arachidonic acid
(p<0.01) levels were significantly decreased, stearic,
linoleic (p<0.001) and docosahexaenoic acid (p<0.05) levels were significantly increased in the liver tissue of
STZ group when compared to the control group. It was
detected that stearic and arachidonic (p<0.001) acid
levels were significantly decreased, palmitic, palmitoleic,
oleic, linoleic, α-linolenic and docosahexaenoic acid
levels were significantly increased (p<0.001) in the
liver tissue of STZ + PO group when compared to the
STZ group. It was observed that δ-tocopherol and
vitamin D2 levels were significantly decreased (p<0.001),
vitamin D3 (p<0.05), vitamin K2, α-tocopherol, retinol,
vitamin K1, cholesterol, stigmasterol and β-sitosterol
levels were significantly increased (p<0.001) in the
liver tissue of STZ group when compared to the control
group. It was determined that vitamin K2, vitamin D3,
α-tocopherol, vitamin K1, β-sitosterol (p<0.001) and
cholesterol (p<0.05), levels were significantly increased,
δ-tocopherol and stigmasterol levels were significantly
decreased (p<0.001) in the liver tissue of STZ + PO group
when compared to the STZ group.
CONCLUSION: It was determined that the application
of pine oil was of limited effect on the metabolic disorders
of GSH, total protein, some fatty acid composition and
ADEK vitamins in the liver tissue of experimental diabetic
rats.

Keywords: Experimental diabetes, lipid peroxidation, fatty acid composition, cholesterol, ADEK vitamins, sterols, liver

Ersin Demir, Ökkeş Yılmaz. The effect of pine oil on the some alterations in liver tissue of experimental diabetes. Turk Hij Den Biyol Derg. 2014; 71(3): 113-124

Sorumlu Yazar: Ersin Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w