ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
The possible role of Kallikrein-6, 7, and potassium channel proteins in Alzheimer’s disease [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 125-132 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2021.50374

The possible role of Kallikrein-6, 7, and potassium channel proteins in Alzheimer’s disease

Erkut Baha BULDUK1, Filiz YILDIRIM2, Zuhal YILDIRIM3
1Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı
2Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi İç Haslaıkları Kliniği
3Ankara Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Alzheimer hastalığının (AH) oluşum mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte AH’dan sorumlu başlıca iki protein, senil plakların yapısındaki beta amiloid ve nörofibriler yumakların yapısındaki tau proteinidir. Hastalığa yol açan en önemli etmenlerden biri çözünür olmayan amiloid çökeltilerin oluşumu, diğeri ise artmış tau fosforillenmesidir. Kallikreinler, nöronal hasar ve işlev kaybı ile belirgin AH’nın etiyolojisinde rol oynayan, serin proteazların bir alt familyasıdır. Kallikrein (KLK)-6 and KLK-7’nin merkezi sinir sisteminde (MSS) yüksek seviyelerde bulunan yaşa bağlı proteaz olduğu bilinmektedir. Daha önce AH’ı gibi nörodejeneratif hastalıklarda yer alan hücre dışı proteinlerin proteolizine karıştığı gösterilmiştir.
Bu çalışmada KLK-6 ve KLK-7’nin AH patogenezindeki olası rolünü ve potasyum kanal proteinleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Material ve Method: Çalışmaya Polatlı Duatepe Devlet Hastanesinde takip edilen yaşları 65’in üzerinde olan 35 AH ve rutin tarama amacıyla nöroloji polikliniğine başvuran kognitif durumu normal olarak değerlendirilen 35 sağlıklı birey (kontrol grubu) dahil edildi. 12 saat açlığı takiben antekübital venden alınan kan örnekleri 4°C’de 2500xg’de 10 dakika santrifüj edilerek, serum örneklerinde KLK-6 ve KLK-7 ile içeri doğru düzeltici potasyum kanalı (KCNJ3) ve iki gözenekli potasyum kanalı (KCNK9) protein düzeyleri enzim-bağımlı immunosorbent assay (ELISA) ile ölçüldü. Gruplar arasındaki fark T-test ile incelendi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından bir fark saptanmadı (p>0.05). Alzheimer grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serum KLK-6 ve KLK-7 düzeyleri anlamlı olarak artarken (p<0.05), KCNJ3 ve KCNK9 protein düzeylerinde bir fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Beyinde anormal protein katlanmasının ve birikmesinin önüne geçilememesinin AH’ye yol açtığı düşünülmektedir. Bu araştırmanın bulgularına göre KLK-6 ve KLK-7 düzeyleri ile AH’nın patolojisi arasında bir ilişki saptandı.

Anahtar Kelimeler: AH, KLK-6, KLK-7, KCNJ3, KCNK9

Alzheimer hastalığında Kallikrein-6, 7 ve potasyum kanal proteinlerinin olası rolü

Erkut Baha BULDUK1, Filiz YILDIRIM2, Zuhal YILDIRIM3
1Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Atılım University
2Clinic of Internal Medicine, Polatlı Duatepe Government Hospital
3Ankara Health Directorate, Public Health Services Presidency

INTRODUCTION: Background: Although, the formation mechanism of Alzheimer’s disease (AD) is not known with certainty, two major proteins, beta amyloid of senile plaques and tau protein of neurofibrillary tangels are responsible for AD. One of the major factors in the development of the disease is the formation of in soluble amyloid deposits, and the other one is the increased tau phosphorylation. Kallikreins are a sub-family of serine proteases that play a role in the etiology of AD which is characterized by neuronal damage and loss of function.
Kallikrein (KLK)-6 and KLK-7 are known to be age related protease and found at a high levels in the central nervous system (CNS). It was previously shown to be involved in proteolysis of extracellular proteins implicated in neurodegenerative diseases such as AD.
In this study we aimed to investigate the possible role of KLK-6 and KLK-7 in the pathogenesis of AD and the relationship between potassium channels proteins.

METHODS: Materials and Methods: The 35 Alzheimer’s patients age over 65 years, followed by Polatlı Duatepe State Hospital and 35 healthy individual (control group) admitted to the neurology clinic for routine screening with cognitive status considered normal, were included in this study. After a 12 hour hunger, KLK-6 and KLK-7 with inwards corrective potassium channels (KCNJ3) and two-porous potassium channels (KCNK9) levels were measured by the Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) ) in the serum of the blood samples which taken from the antecubital vein by centrifuged for 10 minutes at 2500xg. The differences between the two groups were tested by T- test. A value of p<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Results: All the groups were matched for age and gender but not statistically significant difference was observed (p>0.05). According to our findings, serum KLK-6 and KLK-7 levels of Alzheimer group were significantly increased (p<0.05). A significant difference was not detected when the levels of serum KCNJ3 and KCNK9 levels of the Alzheimer’s group compared with the control group (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusions: It is thought that the failure in preventing the abnormal protein folding and accumulation leads to AD in brain. According to the findings of the present work a positive correlation was detected between the levels of KLK-6 and KLK-7 and AD’s pathology.

Keywords: AD, KLK-6, KLK-7, KCNJ3, KCNK9

Erkut Baha BULDUK, Filiz YILDIRIM, Zuhal YILDIRIM. Alzheimer hastalığında Kallikrein-6, 7 ve potasyum kanal proteinlerinin olası rolü. Turk Hij Den Biyol Derg. 2021; 78(2): 125-132

Sorumlu Yazar: Filiz YILDIRIM, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w