ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Asetikolinin İzole Kurbağa Akciğer Şeritleri Üzerine Etkilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 25-36

Asetikolinin İzole Kurbağa Akciğer Şeritleri Üzerine Etkilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Sühendan Adıgüzel1, Ramazan Uzun2
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Zehir Araştırma Müdürlüğü, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, parasempatomimetik etkili bir nörotransmiter olan asetilkolinin, tatlı su kurbağasının (Amfibia) akciğer dokusunda intrensektonus üzerindeki etkilerinin, fizostigmin içeren ve içermeyen ortamlarda değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Kurbağa akciğer dokusuna 10", 10"5, 10"4, 10"3 M konsantrasyonlarında asetilkolin uygulamaları, fizostigmin içermeyen gruplarda ve 10"8, 5x10"8 ve 10"7 ve 5x10"7 M konsantrasyonlarında fizostigmin içeren gruplarda olmak üzere tek doz tekniği ve kümülatif teknik kullamlarakyapılmıs. Oluşan kasılma ve gevşemeler değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Tek doz asetilkolin uygulamalarında intrensek tonus üzerine ek bir kasılma elde e-dilmis ve bu kasılma kararlılığını korumuştur. Kümülatif tekniğin uygulandığı deneylerde asetilkolinin sebep olduğu kasılma konsantrasyona bağımlı olarak artış göstermiştir. Fizostigminli ortamlarda ise intrensektonus üzerine gelişen asetilkolinin yol açtığı kasılmalar kararlılığını koru-yamamıstır. Kümülatif asetilkolin uygulamalarının yapıldığı fizostigminli ortam deneylerinde ise fizostigmin içermeyen ortamda yapılan asetilkolin uygulamalarına benzer sonuçlar elde edilmiş; ancak, kasılma boyları daha küçük bulunmuştur.
SONUÇ: Otonom sinir sisteminin birçok nörotransmitterinden biri ve somatik sinir sisteminin tek nörotransmitteri olan asetilkolinin etki mekanizmalarının ortaya çıkarılması ile ilacın efek-tör hücre ve / veya gangliyon hücreleri üzerindeki etki güderinin farklı olabileceğini ve bu farklılığın ortaya çıkabileceği söylenebilir. Ancak farkın gerçek nedeninin ortaya konulabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Asetilkolin, fizostigmin, intrensektonus

A Comparative Study on the Effects of Acetylcholine on Frog Lung Tissue

Sühendan Adıgüzel1, Ramazan Uzun2
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Zehir Araştırma Müdürlüğü, Ankara

OBJECTIVE: The effects of acetylcholine, a parasympathomimetic agent, and acetylcholine plus physostigmine were determined on intrinsic tone of the frog lung tissue.
METHODS: Acetylcholine was applied to the frog lung tissue in vitro at 10", 10"5, 10"4, 10"3 M concentrations in the presence of physostigmine at 10S, 5x10S, 10"7 and 5x10"7 M concentrations and without physostigmine by using single or cumulative dose techniques. Isometric contrac-tions and relaxations observed during the experiments were measured time- dependently.
RESULTS: During the experiments in which single dose technique was used, acetylcholine caused an additional contraction on intristic tone while the contraction did not show any ten-dency to decrease in monitoring period. The experiments in which cumulative dose during tech-nique was used, a dose-dependent increase was observed in acetylcholine induced cont-ractions. On the other hand, in the presence of physostigmine, the tonus due to acetylcholine e-xerted a decline with time similar to those in the presence of physostigmine. However, the amp-litude of the contractions caused by acetylcholine was smaller than those in the absence of physostigmine.
CONCLUSION: Acetylcholine, which is one of many neurotransmitters in the autonomic ner-vous system and the only neurotransmitter used in the somatic nervous system could have a different effect on effector celi and on ganglion. However further studies are necessary to show this.

Keywords: Acetylcholine, physostigmine, intrinsic tone.

Sühendan Adıgüzel, Ramazan Uzun. A Comparative Study on the Effects of Acetylcholine on Frog Lung Tissue. Turk Hij Den Biyol Derg. 2008; 65(1): 25-36

Sorumlu Yazar: Sühendan Adıgüzel
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2735 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w