ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
SARS-CoV-2 Pozitif Sağlık Çalışanlarının Gerçek Zamanlı PCR Döngü Eşik Değeri Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 13-24 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.59913

SARS-CoV-2 Pozitif Sağlık Çalışanlarının Gerçek Zamanlı PCR Döngü Eşik Değeri Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Gül BAYRAM1, Harun GÜLBUDAK2, Aslıhan BEKÇİ2, Seda TEZCAN ÜLGER2, Gülçin YAPICI3, Gönül ASLAN2
1Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MERSİN

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs enfeksiyon hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi sürecinde sağlık çalışanları, SARS-CoV-2’den en fazla etkilenen meslek grubudur. Sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 ile enfekte olması diğer sağlık çalışanları, hastalar ve aileleri için enfeksiyon riski oluşturmaktadır. RT-qPCR yöntemi ile örnekteki viral yük ölçüsü döngü eşik değeri “cycle threshold (Ct)” olarak saptanır. RT-qPCR Ct değerinin, enfeksiyonun şiddeti ve bulaştırıcılığı ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada SARS-CoV-2 RT-qPCR testi pozitif bulunan sağlık çalışanlarında sosyo-demografik faktörler, COVID-19 semptomları ve Ct değeri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya SARS-CoV-2 RT-qPCR testi pozitif bulunan 300 sağlık çalışanı dahil edilmiştir. SARS-CoV-2 RT-qPCR testi, nazofarengeal ve orofaregeal sürüntü örneklerinden Bio-speedy SARS-CoV-2 RT-qPCR (Bioeksen, Türkiye) kiti ile yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının RT-qPCR Ct değeri sonuçları düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılarak viral yayılım riski ve sosyo-demografik özellikleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 300 sağlık çalışanında en az bir semptom gösterenlerin oranı %88,3 (n=265)’tür ve en sık görülen semptomlar kas-eklem ağrısı %39,7, halsizlik %33 ve boğaz ağrısı %30,7 olarak saptanmıştır. RT-qPCR Ct değeri medyanı 23.17(19.3-29.4) olarak tespit edilmiştir ve sağlık çalışanlarının %59’unda Ct değeri düşük (<24.0) bulunmuştur. Ayrıca idari birimlerde çalışan personelin Ct değeri COVID-19 poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitesinde çalışanlardan daha düşük bulunmuştur (p=0.020). Ateşi olanlar ve COVID-19 semptom (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) grubundan en az birine sahip olanların olmayanlara göre Ct değeri daha düşük saptanmıştır (sırasıyla p=0.008, p=0.019). Olası bulaş kaynağı değerlendirildiğinde; sağlık çalışanlarının %22’sine hasta bakımı sırasında, %21’ine diğer sağlık çalışanlarından ve %23,3’üne hastane dışı bir kaynaktan bulaştığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgular sağlık çalışanlarında görülen SARS-CoV-2 bulaşının büyük bir bölümünün hastane içerisinde gerçekleştiğini ancak hastane dışı temaslarda daha fazla viral yüke maruz kalındığını göstermiştir. Ayrıca hastalar ile fazla teması olmayan idari ve teknik personellerin de potansiyel bulaş kaynağı olabileceği görülmüştür. Bu durum, sağlık personellerinde bulaş riskini azaltmak için KKE kullanım kurallarına uyulması gerektiğini ve klinik dışında çalışan personellerin de iş arkadaşlarıyla temasları sırasında maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiğini yeniden ortaya koymuştur. Sağlık çalışanlarında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ve halsizlik belirtilerinden herhangi birisinin varlığında Ct değerinin daha düşük (viral yükün daha yüksek) olduğu belirlenmiştir. Bu belirtilerin varlığında sağlık çalışanlarına PCR testi yapılması ve test sonucu çıkıncaya kadar gerekli izolasyon önlemlerinin alınması bulaş olasılığını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19, sağlık çalışanları, viral yük, cycle threshold (Ct).

Evaluation of Real-Time PCR Cycle Threshold Value, Clinical and Epidemiological Characteristics of SARS-CoV-2 Positive Healthcare Workers

Gül BAYRAM1, Harun GÜLBUDAK2, Aslıhan BEKÇİ2, Seda TEZCAN ÜLGER2, Gülçin YAPICI3, Gönül ASLAN2
1Mersin University, Vocational School of Health Services, MERSIN
2Mersin University Medical Faculty Medical Microbiology Department, MERSIN
3Mersin University Medical Faculty Public Health Deparment, MERSIN

INTRODUCTION: During the coronavirus infectious disease-2019 (COVID-19) pandemic, healthcare workers are the occupational group most affected by SARS-CoV-2. Infection of healthcare workers with SARS-CoV-2 poses a potential risk of infection for other healthcare workers, patients and their families. The viral load measure in the sample is determined as the cycle threshold (Ct) with the RT-qPCR method. It has been reported that the RT-qPCR Ct value may be related to the severity and potential contagiousness of the infection. In this study, it was aimed to evaluate the relationships between socio-demographic factors, COVID-19 symptoms and Ct value in SARS-CoV-2 RT-qPCR positive healthcare workers.
METHODS: In this study, 300 healthcare workers with positive SARS-CoV-2 RT-qPCR test were included. SARS-CoV-2 RT-qPCR test was performed from nasopharyngeal and oropharyngeal swab samples with Bio-speedy SARS-CoV-2 RT-qPCR (Bioeksen, Turkey) kit. The RT-qPCR Ct value results of healthcare staff patients were classified as low, medium and high, socio-demographic characteristics and the risk of viral spread was evaluated.
RESULTS: The rate of those who showed at least one symptom among the 300 health personnel included in the study was 88.3% (n=265) and the most common symptoms were muscle-joint pain 39.7%, fatigue 33% and sore throat 30.7%. The median RT-qPCR Ct value was determined as 23.17(19.3-29.4) and Ct value was found to be low (<24.0) in 59% of healthcare personnel. In addition, the Ct value of the personnel working in the administrative units was found to be lower than those working in the COVID-19 polyclinic, service and intensive care unit (p=0.020). Those who had fever and at least one of the COVID-19 symptom (fever, cough, respiratory distress) group had a lower Ct value than those who did not (p=0.008, p=0.019, respectively). When the possible source of transmission was evaluated, it was determined that 22% of the health personnel were infected during patient care, 21% from other health personnel and 23.3% from non-hospital sources.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results have shown that most of the SARS-CoV-2 transmission seen in healthcare workers occurs within the hospital, but more viral load is exposed in out-of-hospital contacts.In addition, it has been observed that administrative personnel who do not have contact with patients can be a potential source of transmission. This situation has reaffirmed that PPE usage rules should be followed in order to reduce the risk of transmission in healthcare personnel and that personnel working outside the clinic should follow the mask and distance rules during their contact with their colleagues.It was determined that the Ct value was lower (higher viral load) in the presence of any of the symptoms of fever, cough, respiratory distress and fatigue in healthcare workers. In the presence of these symptoms, PCR testing of healthcare workers and taking necessary isolation measures until the test result is obtained will reduce the possibility of transmission.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, healthcare workers, viral load, cycle threshold (Ct).

Gül BAYRAM, Harun GÜLBUDAK, Aslıhan BEKÇİ, Seda TEZCAN ÜLGER, Gülçin YAPICI, Gönül ASLAN. Evaluation of Real-Time PCR Cycle Threshold Value, Clinical and Epidemiological Characteristics of SARS-CoV-2 Positive Healthcare Workers. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(1): 13-24

Sorumlu Yazar: Gönül ASLAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w