ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
İdrar Örneklerinin Bakteriyolojik İncelemesinde Yeni Bir Kromojenik Agarın Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 21-24

İdrar Örneklerinin Bakteriyolojik İncelemesinde Yeni Bir Kromojenik Agarın Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

M. Ali Saraçlı, Hakan Aydoğan, Ayten Küçükkaraaslan, Mustafa Özyurt, A. Celal Başustaoğlu
Gata Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad. Başkanlığı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada üriner sistem infeksiyonlarında sıklıkla izole edilen Gram pozitif ve Gram negatif çeşitli patojen mikroorganizmaların izolasyon ve erken identifikasyonunda Chromogenic Urinary Tract Infection (CUTI; Oxoid-İngiltere) mediumun kullanılabilirliğinin ve standart suş ve klinik izolatlar arasında performans açısından farklılığın olup olmadığının araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Toplam dokuz farklı tür ATCC suşu ve 74 klinik izolatın %5 koyun kanlı agar, Eosin Methylen Blue (EMB) agar ve CUTI mediuma ekimleri yapıldı.
BULGULAR: İdrar örneklerinden soyutlanan bakterilerin oluşturdukları morfolojileri ile standart suşlarla elde edilenler arasında farklılık gözlenmedi.
SONUÇ: İdrar örneklerinden ilk izolasyon ve sonrasında tür düzeyinde identifikasyon masrafı açısından incelendiğinde ise, CUTI mediumun kanlı agar ve EMB besiyerlerinin birlikte kullanılmasının yerine tek olarak kullanımının yeterli olduğu, koloni morfolojilerine göre ön tanımlamada EMB besiyerinden daha başarılı olduğu ve rutin kullanımda önerilebileceği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Chromogenic Urinary Tract Infection Medium, üriner sistem infeksiyonu

Evaluation Of Usefulness Of A New Chromogenic Agar In The Bacteriological Examınation Of Urine Samples

M. Ali Saraçlı, Hakan Aydoğan, Ayten Küçükkaraaslan, Mustafa Özyurt, A. Celal Başustaoğlu
Gata Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad. Başkanlığı, Ankara

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to evaluate the utilization of the Chromogenic Urinary Tract Infection medium (CUTI medium; Oxoid, England) for the isolation and identification of various Gram positive and Gram negative pathogens encountered in the urinary tract infections and to determine whether a difference exists between colonial morphology of ATCC strains and 74 clinical isolates on the CUTI medium.
METHODS: Urine specimens and ATCC strains were inoculated on to 5% sheep blood agar, Eosin Methylen Blue (EMB) agar and CUTI medium.
RESULTS: There was not any difference between morphogical aspects of the reference strains and the urinary tract isolates for tested strains.
CONCLUSION: It was determined that CUTI media may be supposed for routine use instead of both blood agar and EMB agar together, and that it is more succesful than EMB agar in respect of presumptive identification of isolates according to their colonial morphologies.

Keywords: Chromogenic Urinary Tract Infection Medium, urinary tract infection

M. Ali Saraçlı, Hakan Aydoğan, Ayten Küçükkaraaslan, Mustafa Özyurt, A. Celal Başustaoğlu. Evaluation Of Usefulness Of A New Chromogenic Agar In The Bacteriological Examınation Of Urine Samples. Turk Hij Den Biyol Derg. 2002; 59(1): 21-24

Sorumlu Yazar: M. Ali Saraçlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (2524 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w