ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının 2005-2010 yılları arasındaki değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2011; 68(1): 1-7 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2011.88700

Sifiliz enfeksiyonlarının tanısında kullanılan Rapid Plasma Reagin (RPR) ve Treponema pallidum Hemaglutinasyon Assay (TPHA) test sonuçlarının 2005-2010 yılları arasındaki değerlendirilmesi

Tevhide Ziver, Pelin Yüksel, Zeynep Güngördü, Sena İzmirli, Deniz Gözde Çelik, Ali Abdelkareem, Suat Sarıbaş, Hakan Yakar, Mustafa Aslan, Bekir Sami Kocazeybek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Sifiliz semptomatik ve asemptomatik evreleri ile yıllarca süren, kronikleşme eğilimi ile birlikte sistemik özellik gösteren enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu çalışmada; klinik sifiliz şüpheli, kan donörü ve ameliyat öncesi tarama testi yaptırmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Seroloji/ELISA laboratuarına başvuran olguların serumlarında yapılan RPR ve TPHA test sonuçlarının dağılımı ve bu sonuçların demografik verirlerle ilişkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Klinik olarak sifiliz şüpheli 1.366 olgu ile kan donörü olan veya ameliyat öncesi tarama testi yapılan 68.704 olgu çalışmaya alınmıştır. Bu olguların yaşları 0-82 arasında olup, yaş ortalamaları 47 olarak saptanmıştır. Klinik yada latent sifilizin in vitro serolojik tanısına yönelik olarak nontreponemal yöntemlerden RPR, treponemal yöntemlerden TPHA testleri kullanılmıştır. TPHA testinde 1/80 ve üzeri dilüsyonda saptanan pozitiflik anlamlı olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Klinik sifiliz şüpheli 1.366 olgunun 56 (% 4,09)’sında RPR testi pozitif, TPHA testi negatif; 72 (% 5,27)’sinde RPR testi negatif, TPHA testi pozitif; 243 (% 17,78)’ünde hem RPR hem de TPHA testi pozitif bulunmuştur. Kan donörü ve ameliyat öncesi tarama test istemi yapılan 68.704 olgunun 276 (% 0,4)’sında RPR testi pozitif olarak belirlenmiştir. Doğrulama amacıyla yapılan TPHA testi ile bu grubun 229 (% 0,3)’unun pozitif olduğu saptanmıştır. Cinsiyet, yaş grupları ve yıllara göre saptanan pozitifliklerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.
SONUÇ: Sonuçlarımız doğrultusunda sifiliz enfeksiyonunun artışı, riskli cinsel yaşam eğiliminin giderek fazlalaştığını düşündürmekte ve cinsel temasla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin kullanılmasının insan sağlığı için son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sifiliz, Treponema Pallidum, RPR, TPHA

Evaluation of Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) test results, which used in diagnosis of syphilis infections between 2005 - 2010

Tevhide Ziver, Pelin Yüksel, Zeynep Güngördü, Sena İzmirli, Deniz Gözde Çelik, Ali Abdelkareem, Suat Sarıbaş, Hakan Yakar, Mustafa Aslan, Bekir Sami Kocazeybek
Istanbul University, Medical Faculty Of Cerrahpasa, Departmant Of Microbiology And Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Syphilis is a systemic infectious disease, which has a tendency to become chronic and can last or years with symptomatic and asymptomatic periods. In this study, we aimed to evaluate the RPR and TPHA test results retrospectively in relation of these tests with demographic data. Serum samples derived from potential blood donors or patients during pre-operation routine testing were examined for syphilis. The examinations took place in the Serology/ELISA Laboratory, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University.
METHODS: Clinically suspected 1.366 cases with syphilis and 68.704 cases from prospective blood donors or pre-operation blood examination were included to the study. The age of the patients was between 0-82 years and average age was 47. For the in vitro diagnosis of latent or clinical syphilis, serological methods were performed; RPR was the non-treponemal and TPHA the treponemal test. Positivity at 1/80 dilution and more was evaluated as meaningful.
RESULTS: Of the 1.366 suspected cases of clinical syphilis, 56 (4.09 %) patients tested positive for RPR and negative for TPHA test; 72 (5.27 %) cases tested negative for RPR and positive for TPHA; in 243 (17.78 %) of the cases, both the RPR and the TPHA tests were positive. It was determined that 276 (0.4 %) of the 68,704 patients who donated blood or needed prompt pre-operative screening tests were positive for the RPR test. 229 (0.3 %) of these patients were positive for TPHA test that was performed for verification. There were no statistically significant differences between gender, age groups and positivity found according to the years.
CONCLUSION: Our results are in line with an increase in syphilis infections. This points to an increasing trend in risky sexual behaviour and emphasizes that it is extremely important for human health to take preventive measures against sexually transmitted diseases.

Keywords: Syphilis, Treponema Pallidum, RPR, TPHA

Tevhide Ziver, Pelin Yüksel, Zeynep Güngördü, Sena İzmirli, Deniz Gözde Çelik, Ali Abdelkareem, Suat Sarıbaş, Hakan Yakar, Mustafa Aslan, Bekir Sami Kocazeybek. Evaluation of Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) test results, which used in diagnosis of syphilis infections between 2005 - 2010. Turk Hij Den Biyol Derg. 2011; 68(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Bekir Sami Kocazeybek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w