ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Campylobacter Fetus Spp. Fetus’a Bağlı Bakteriyemi Olgusu Ve Laboratuvar Tanıda Gram Boyamanın Önemi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 21-24

Campylobacter Fetus Spp. Fetus’a Bağlı Bakteriyemi Olgusu Ve Laboratuvar Tanıda Gram Boyamanın Önemi

Müşerref Tatman Otkun1, Gülten Aydın Tutak2, Emrah Gülsen3, Zeren Özgen3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Campylobacter fetus subsp. fetus immün sistemin zayıf olduğu kişilerde öncelikle bakteriyemi ve bağırsak dışı enfeksiyonlarla ilişkilidir. Bakteriyemi; septik abortus, septik artrit, apse, menenjit, endokardit, mikotik anevrizma, tromboflebit, peritonit ve salpenjit gibi sistemik komplikasyonlara neden olabilir. Bu çalışmada, 92 yaşındaki kronik pyelonef-rite sekonder kronik böbrek hastalığı olan bir erkek hastada muhtemelen gastroenterit ile başlayıp bakteriyemi ile seyreden bir C. fetus subsp. fetus enfeksiyonu olgusu ve labora-tuvar tanıda kan kültürlerinde Gram boyamanın önemi bildirilmiştir. Kan kültüründen izole edilen C. fetus. subsp. fetus’un E-Test ile antibiyotik duyarlılık testi yapılmış; piperasilin ile piperasilin/tazobaktama dirençli, ampisilin, sefepim, imipenem, meropenem, klarit-romisin, levofloksasin, azitromisin, klindamisin, eritromisin, gentamisin ve siprofloksasine duyarlı bulunmuştur. Hastanın tedavisinde 2x200 mg siprofloksasilin kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Campylobacter fetus spp. fetus, bakteriyemi, Gram boyama

A Case Of Bacteremia Due To Campylobacter Fetus Subsp. Fetus and Importance Of Gram Stain At Laboratory Diagnosis

Müşerref Tatman Otkun1, Gülten Aydın Tutak2, Emrah Gülsen3, Zeren Özgen3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Campylobacter fetus subsp. fetus is related with bacteriemia and extraintestinal system infections at immunodeficient patients. Bacteriemia may cause systemic compli-cations like septic abortus, septic arthritis, abscess, menengitidis, endocarditis, micotic aneurisym, trombophlebitis, peritonitis and salphengitis. In this case report, a 92 years old male patient with secondary chronic renal failure due to chronic pylenophritis develo-ped bacteriemia possibly after a gastrointestinal infection caused by Campylobacter fetus subsp. fetus and importance of Gram stain at laboratory diagnosis by blood cultures were discussed. Antibacterial susceptibility of Campylobacter fetus subsp. fetus isolated from blood culture was determined using E-Test and was found resistant to piperacillin and piperacillin/tazobactam and sensitive to ampicilline, cephepime, imipenem, meropenem, klaritromicin, levofloxacin, azithromycine, erythromycin, gentamicin and ciprofloxacin. 2x200 mg of ciprofloxacin was used for the treatment of the patient.

Keywords: Campylobacter fetus spp. fetus, bacteremia, Gram stain

Müşerref Tatman Otkun, Gülten Aydın Tutak, Emrah Gülsen, Zeren Özgen. A Case Of Bacteremia Due To Campylobacter Fetus Subsp. Fetus and Importance Of Gram Stain At Laboratory Diagnosis. Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(1): 21-24

Sorumlu Yazar: Müşerref Tatman Otkun
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (2380 kere indirildi)
LookUs & Online Makale
w