ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türkiye Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda olan sertifikalı sağlık eğitim programlarının katılımcılar tarafından değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 549-566 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.02256

Türkiye Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda olan sertifikalı sağlık eğitim programlarının katılımcılar tarafından değerlendirilmesi

Gülsen TOPAKTAŞ1, Emine ÇETİN ASLAN2, Hüseyin ASLAN3
1Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığı
2Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İzmir
3Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen sertifikalı sağlık eğitim programlarının katılımcıların bakış açısından farklı boyutları ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma tanımlayıcı özellikte kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, araştırma süresi içinde, Sağlık Bakanlığı tarafından koordinasyonu sağlanan sertifikalı eğitimlerden herhangi birine katılanlar oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Google Forms’ta hazırlanan çevrimiçi anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket soruları; sertifikalı eğitimlerin genel amaçları göz önünde bulundurularak, literatür araştırması ve uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Anket formu, beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların kişisel bilgilerinin elde edilmesine yönelik yedi adet çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorular yer almaktadır. Diğer dört bölüm katılımcıların eğitim programını değerlendirebilecekleri, “hiç katılmıyorum” ve “tamamen katılıyorum” aralığında değişen beşli Likert tipinde hazırlanmış ifadeler bulunmaktadır. İkinci bölüm eğitimin içeriğinin (11 soru), üçüncü bölüm eğitim ortamının (dört soru), dördüncü bölüm eğitimin materyalinin (dört soru) ve beşinci bölüm eğitimin bütün olarak değerlendirilmesine (dört soru) yönelik hazırlanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalı analizler kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya Ameliyathane Hemşireliği, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitimlerinden birini alan 1.013 kişi katılmıştır. Katılımcıların %60,12’si (609) kadın, %99,01’i (1003) hemşire, %56,27’si (570) lisans mezunu ve %77,99’u (790) ameliyathanede çalışanlardan oluşurken yaş ortalaması 28.03, ortalama çalışma süresi 5.84 yıldır. Katılımcılar eğitimin değerlendirilmesine yönelik sorulara ortalama (5 üzerinden) en düşük 4,50, en yüksek 4,59 ve genel 4,55 puan vermişlerdir. Katılımcıların sorulara verdikleri puan ortalamalarının; cinsiyete, eğitimin verildiği kuruma, sertifikalı eğitim türüne, meslek yılına, kişilerin eğitim düzeyine ve mevcut durumda çalıştıkları birim türüne göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Görüş ve önerilere toplam 80 cevap verilmiş olup, bu yorumların 66’sında eğitimden oldukça memnun oldukları belirtilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılımcıların genel olarak sertifikalı eğitim programlarını başarılı buldukları sonucuna varılmıştır. Diğerlerine göre daha az deneyimli, genç ve lise mezunu katılımcılar sertifikalı eğitimlerden daha fazla yararlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sertifikalı Sağlık Eğitimi, Eğitim değerlendirme, Mezuniyet sonrası eğitim

Evaluation of certified health training programs under the coordination of the Turkish Ministry of Health by the participants

Gülsen TOPAKTAŞ1, Emine ÇETİN ASLAN2, Hüseyin ASLAN3
1Ministry of Health, General Directorate of Health Services, Department of Education and Certification,Turkey
2Bakırçay University,Faculty of Helath Sciences, Department of Helath Management, İzmir, Turkey
3Sakarya University of Applied Sciences, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to evaluate the certified health training programs coordinated by the Ministry of Health from the perspective of the participants, with different dimensions.
METHODS: This research is a descriptive cross-sectional study. The population of the research consists of those who participated in any of the certified trainings coordinated by the Ministry of Health, during the research period. Research data were collected through the online questionnaire prepared in Google Forms. Survey questions have been prepared by the researchers, considering the general objectives of certified trainings, literature research and expert opinion. The questionnaire form consists of five parts. In the first part, there are seven multiple-choice and short-answer questions to obtain the personal information of the participants. In the other four sections, there are five-point Likert-type statements that the participants can evaluate the training program, ranging from “strongly disagree” to “strongly agree”. The second part is prepared for the content of the education (11 questions), the third part is for the educational environment (four questions), the fourth part is for the material of the education (four questions), and the fifth part is for the evaluation of the education as a whole (four questions). Descriptive statistics and comparative analyzes were used in the analysis of the data.
RESULTS: 1,013 people who received one of the certificated trainings in Operating Room Nursing, Pediatric Intensive Care Nursing, Neonatal Intensive Care Nursing and Intensive Care Nursing participated in the study. While 60.12% (609) of the participants are female, 99.01% (1003) are nurses, 56.27% (570) of them are undergraduates and 77.99% (790) work in the operating room, the mean age is 28.03 years and the mean working time is 5.84 years. Participants gave a mean of (out of 5) a minimum score of 4.50, a maximum of 4.59, and an overall score of 4.55 for the questions regarding the evaluation of education. The mean score given by the participants to the questions has been found to differ by gender, the institution where the education is given, the type of certified education, the occupation year, the education level, and the type of unit they currently work in.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the participants generally found the certified training programs successful. Compared to others, the less experienced, younger and high school- graduated participants benefit more from the certified trainings.

Keywords: Certified health training, Training evaluation, Postgraduate education

Gülsen TOPAKTAŞ, Emine ÇETİN ASLAN, Hüseyin ASLAN. Evaluation of certified health training programs under the coordination of the Turkish Ministry of Health by the participants. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(3): 549-566

Sorumlu Yazar: Gülsen TOPAKTAŞ, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w