ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 79 (3)
Cilt: 79  Sayı: 3 - 2022
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2022-3 Cilt 79 Tüm Dergi
TBHEB 2022-3 Vol 79 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.32650  Sayfalar 334 - 587
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
2.
Endotrakeal tüplerdeki tehdit: Fitalatlar
The threat in our endotracheal tubes: Phthalates
Şemsi Mustafa AKSOY, Ezgi ERKILIÇ, Ebru AYÖZTÜRK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.47887  Sayfalar 335 - 336
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Sağlık çalışanlarında COVID-19 aşı etkililiği: Cinsiyet önemli mi?
The effectiveness of COVID-19 vaccine in healthcare workers: Does gender matter?
Tülay ÜNVER ULUSOY, İrfan ŞENCAN, Fatma Aybala ALTAY, Fadime ÇALLAK OKU, Ganime SEVİNÇ, Asiye TEKİN, Can Hüseyin HEKİMOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.82956  Sayfalar 337 - 352

4.
RT-PCR ile pozitif saptanan COVID-19 vakalarının değerlendirilmesi
Evaluation of COVID-19 cases detected positive by RT-PCR
Vildan GÖRGÜLÜ, Fazila ATAKAN ERKAL, Şenay TUĞLU ATAMAN, Esra ÇİFTÇİ, Önder SER, Elçin YENİDÜNYA KONUK, Fırat KÖSE
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.53496  Sayfalar 353 - 362

5.
COVID-19’un progresyonu ve prognozunda Diabetes mellitus’un rolü
The role of Diabetes mellitus in the progression and prognosis of COVID-19
Filiz YILDIRIM, Hasan KARAGEÇİLİ, Reyhan ÖZTÜRK, Zuhal YILDIRIM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.58708  Sayfalar 363 - 374

6.
Yatan hasta yakınlarının su/sıvı tüketimi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of water/fluid intake of inpatient’s relatives and affecting factors
İrem DİLAVER, Büşra PARLAK SOMUNCU, Kübra ŞAHİN, Medine Gözde ÜSTÜNDAĞ, Murat TOPBAŞ, Gamze ÇAN, Nazım Ercüment BEYHUN, Sevil TURHAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.53765  Sayfalar 375 - 384

7.
Postnatal tiamin eksikliğinin yetişkinlik döneminde merkezi işitsel işlemlemeye etkisi
Effect of postnatal thiamine deficiency on central auditory processing during adulthood
Deniz KANTAR, Betül DANIŞMAN, Nevreste Didem SONBAY YILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.68466  Sayfalar 385 - 396

8.
Hastanemize başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seroprevalansı: 5 yıllık retrospektif veri
HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV and Anti-HIV seroprevalence among patients admitted to our hospital; five-year retrospective data
Havva AVCIKÜÇÜK, Dilek DÜLGER, Feray AYDIN, Ümmü Sena SARI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.67355  Sayfalar 397 - 408

9.
Ebeveynlerin HPV aşılaması hakkındaki bilgileri ve tutumları: Tanımlayıcı çalışma
Parent’s attitude and knowledge on HPV vaccination: A descriptive study
Serkan TURSUN, Hüsniye YÜCEL, Esma ALTINEL AÇOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.75725  Sayfalar 409 - 418

10.
Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni koagülaz negatif stafilokok kökenlerinin antibiyotik direnç profili ve virülans genleri
Antibiotic resistance profile and virulence genes of coagulase negative staphylococcus isolates causing catheter-associated bloodstream infection
Nur Gamze BOSTAN, Bayrı ERAÇ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.65391  Sayfalar 419 - 432

11.
Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı sefiderokol, imipenem/relebaktam ve diğer antibiyotiklerin in vitro etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of in vitro activities of cefiderocol, imipenem/relebactam and other antibiotics against carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates
Hasan Cenk MİRZA, Gizem İNCE CEVİZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.79095  Sayfalar 433 - 442

12.
Hemodiyaliz hastalarında kan kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of blood culture results in hemodialysis patients
Selim GÖRGÜN, Mustafa USANMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.93798  Sayfalar 443 - 450

13.
Kan kültüründen izole edilen gram negatif bakterilerin dağılımı ve antibiyotik direnç oranları
Distribution of gram negative bacteria isolated from blood culture and antibiotic resistance rates
Nihan ÇEKEN, Hülya DURAN, Tuğba KULA ATİK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.57983  Sayfalar 451 - 460

14.
KIR2DL4 gen polimorfizmlerinin obezite ile ilişkisi
Association of KIR2DL4 gene polymorphisms with obesity
Hüda AHMED, Deniz MIHÇIOĞLU, Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER, Başar AKSOY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.95776  Sayfalar 461 - 468

15.
Sığırlarda koyun ilişkili Ovine gammaherpesvirus-2’nin moleküler karakterizasyonu ve risk faktörlerinin belirlenmesi
Molecular characterization and determination of risk factors of sheep-associated Ovine gammaherpesvirus-2 in cattle
Mehmet Özkan TİMURKAN, Nergis ULAŞ, Hakan AYDIN, Şükrü DEĞİRMENÇAY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.95777  Sayfalar 469 - 476

16.
Üriner kateter bakım demeti uyumunun kateter ilişkili idrar yolu enfeksiyonları üzerine etkisi
The effect of urinary catheter care bundle compliance on catheter-associated urinary tract infections
Tuğba YANIK YALÇIN, Çiğdem EROL, Fatma İrem YEŞİLER, Burcu GÖNÜLAL, Saliha AYDIN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.79990  Sayfalar 477 - 484

17.
Nefrektomi yapılmadan oluşturulan DOCA-tuz modelinin kan basıncı, kalp ve böbrek işlevlerine etkisi
The effect of DOCA-salt model without nephrectomy on blood pressure, heart and kidney functions
Nur Banu BAL, Orhan Mecit ULUDAĞ, Emine DEMİREL YILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.43925  Sayfalar 485 - 496

18.
Ordu İlinde sindirim sistemi şikayeti ile polikliniklere başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin sıklığının ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of intestinal parasites and risk factors in patients applying to outpatient clinics with digestive system complaints in Ordu Province
Ülkü KARAMAN, Yasemin KAYA, Özlem ÖZDEMİR, Özgür ENGİNYURT, Zerrin GAMSIZKAN, Cemil ÇOLAK, Gamze YOLALAN, Şermin TOP, Merve BİNGÖL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.63459  Sayfalar 497 - 508

19.
Keratit olgularında mikrobiyal etkenlerle birlikte mikobakteri varlığının araştırılması
Investigation of the presence of mycobacteria along with microbial agents in cases of keratitis
Ali ÜÇKAYABAŞI, Tülay KANDEMİR, Toğrul NAĞIYEV
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.17003  Sayfalar 509 - 522

20.
Yatırılarak tedavi edilen COVID-19 hastalarinda göz bulguları
Ocular findings in patients hospitalized for COVID-19
Yasemin Fatma ÇETİNKAYA, Ceren KARAÇAYLI
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.93195  Sayfalar 523 - 530

21.
Halk sağlığı hizmetlerinin sağlık sistemlerinin performansı üzerindeki etkileri: Dinamik network veri zarflama analizi ile bir uygulama
Effects of public health services on health systems performance: An application with dynamic network data envelopment analysis
Hakan KAÇAK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.70194  Sayfalar 531 - 548

22.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda olan sertifikalı sağlık eğitim programlarının katılımcılar tarafından değerlendirilmesi
Evaluation of certified health training programs under the coordination of the Turkish Ministry of Health by the participants
Gülsen TOPAKTAŞ, Emine ÇETİN ASLAN, Hüseyin ASLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.02256  Sayfalar 549 - 566

DERLEME
23.
Türkiye’de yeni üretilen ve geliştirilmekte olan nikotin ve tütün ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeler
Legal regulations regarding new and developing nicotine and tobacco products in Türkiye
Benay Can EKE, Yunus YÜCE
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.36974  Sayfalar 567 - 578

24.
Kanser farkındalığında sağlık okuryazarlığının önemi
The importance of health literacy in cancer awareness
Ferda GÜLTOP, Seçil ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.02779  Sayfalar 579 - 586

LookUs & Online Makale
w