ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Mircave ve Reg-e Malek (İran) kentlerinde kutanöz leishmaniasis türlerinin Nested-PCR ile kinetoplast DNA geni kullanılarak yapılan moleküler tanımlanması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 690-701 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.06887

Mircave ve Reg-e Malek (İran) kentlerinde kutanöz leishmaniasis türlerinin Nested-PCR ile kinetoplast DNA geni kullanılarak yapılan moleküler tanımlanması

Hadi MİRAHMADİ1, Hadi MİRAHMADİ2, Farzaneh GORGANİ1, Maliheh METANAT1, Soudabeh ETEMADİ1, Seyed Mehdi TABAATABAEİ3, Mohammad Kazem MOMENİ1, Soudabeh ETEMADİ2
11. Enfeksiyon Hastalıkları ve Tropikal Tıp Araştırma Merkezi, Dirençli Tüberküloz Enstitüsü, Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Zahedan, İran
2Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji ve Mikoloji Anabilim Dalı, Zahedan, İran
33. Sağlığı Geliştirme Araştırma Merkezi, Zahedan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Zahedan, IR İran

GİRİŞ ve AMAÇ: Özellikle İran’da küresel bir sağlık sorunu olarak kütanöz leishmaniasis, Sistan ve Belucistan eyaletindeki başlıca sağlık sorunlarından biridir ve bu yoksun eyaletin sosyoekonomik büyümesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Çalışmamızın amacı, İran’ın Sistan ve Belucistan bölgesinin küçük bir bölümünde (Mircave ve Reg-e Malek), kinetoplast DNA (kDNA) geni kullanılarak kütanöz leishmaniasis türlerinin moleküler tanımlanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma, kutanöz leishmaniasisden şüphelenilen hastalarda yapılmıştır. Aktif ülseri olan hastaların kütanöz leishmaniasis şüphesi olanlarından deri lezyonları ve ülser örnekleri toplandı ve toplanan örneklere parazitolojik (direkt yayma ve Giemsa Boyama Metodu) ve moleküler yöntemlerle tanı konuldu. Leishmania cinsini ve türlerini belirlemek için doğrudan yaymalardan izole edilen kinetoplast DNA’larına spesifik Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi uygulandı. Son olarak elde edilen bilgiler SPSS yazılımında analiz edildi.
BULGULAR: Kütanöz leishmaniasis şüphesi olan 76 hastanın 43 (%57.9)’ünün mikroskobik test sonuçları pozitifti. B50 hastada (%65,8) PCR ile Leishmania kDNA fragmanı belirlendi. Yanı sıra 44 örneğe Leishmania major, altı örneğe ise türe özgü primerler kullanılarak Leishmania tropica tanısı konuldu. Mirjaveh ve Reg-e Malek’teki örneklerde moleküler yöntem ile parazitoloji yönteminin sonuçları arasındaki uyum (Kappa=0,8) zorlayıcı bir uyumdu. Mirjaveh ve Reg-e Malek şehirlerindeki kutanöz leishmaniasis örneklerinde elde edilen parazitolojik sonuçlar ile moleküler sonuçları arasında anlamlı bir fark vardı (Pv≤0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız araştırmaya göre, İran’da Sistan’ın Mirjaveh şehrinde ve Belucistan eyaletinde Leishmania major’un neden olduğu kütanöz leishmaniasis prevalansı yüksekti. Bulgularımız ayrıca negatif sonuçlar ve tür tanımlaması için hastaların klinik örneklerinde doğrudan moleküler testler (doğrudan yaymalar dahil) yapılmasının gerekliliğini doğruladı.

Anahtar Kelimeler: Leishmania major, Leishmania tropica, PCR, kDNA, Sistan ve Belucistan, İran

Nested-PCR Assay for molecular identification of cutaneous leishmaniasis species using kinetoplast DNA gene in Mirjaveh and Reg-e Malek provinces (IRAN)

Hadi MİRAHMADİ1, Hadi MİRAHMADİ2, Farzaneh GORGANİ1, Maliheh METANAT1, Soudabeh ETEMADİ1, Seyed Mehdi TABAATABAEİ3, Mohammad Kazem MOMENİ1, Soudabeh ETEMADİ2
11. Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center,Resistant Tuberculosis Institute, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, IR Iran

INTRODUCTION: As a global health challenge, especially in Iran, cutaneous leishmaniasis is one of the major health and medical problems in Sistan and Baluchestan Province and plays a significant role in the inhibition of socioeconomic growth of this deprived province. The aim of our study was molecular identification of cutaneous leishmaniasis species using kinetoplast DNA (kDNA) gene in in a small part (Mirjaveh and Reg-e Malek) of Sistan and Baluchestan region of Iran.
METHODS: This descriptive cross-sectional study was carried out on patients suspected of cutaneous leishmaniasis with epidemiologics information. Samples of the skin lesions and ulcers suspected of cutaneous leishmaniasis were collected from patients with active ulcers, and the collected samples were diagnosed by of parasitologic (direct smears of the lesions and staining them using Giemsa Staining Method) and molecular methods. The specific Polymerase Chain Reaction (PCR) method was applied to the kinetoplast DNA’s isolated from the direct smears to identify the genus and species of Leishmania. Finally, the resulting information was analyzed in SPSS software.

RESULTS: The microscopic test results of 43 (57.9%) patients of the 76 patients suspected of cutaneous leishmaniasis were positive. In a PCR assay, the Leishmania kDNA fragment was identified in 50 patients (65.8%). Besides, 44 samples were diagnosed with Leishmania major and 6 samples were diagnosed with Leishmania tropica using species-specific primers. The agreement between the results of the molecular method and the parasitology method in the samples in Mirjaveh and Reg-e Malek was (Kappa=0.8) compelling agreement. There was a significant difference between the results of molecular with the parasitologic results obtained in the samples of cutaneous leishmaniasis in the city of Mirjaveh and the Reg-e Malek (Pv≤0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the present research, cutaneous leishmaniasis prevalance caused by Leishmania major in Mirjaveh City in Sistan and Baluchestan Province in Iran was high. Our findings also confirmed the necessity of carrying out direct molecular tests (including direct smears) on the clinical samples of patients for negative results and species identification.

Keywords: Leishmania major, Leishmania tropica, PCR, kDNA, Sistan and Baluchestan, Iran

Hadi MİRAHMADİ, Hadi MİRAHMADİ, Farzaneh GORGANİ, Maliheh METANAT, Soudabeh ETEMADİ, Seyed Mehdi TABAATABAEİ, Mohammad Kazem MOMENİ, Soudabeh ETEMADİ. Nested-PCR Assay for molecular identification of cutaneous leishmaniasis species using kinetoplast DNA gene in Mirjaveh and Reg-e Malek provinces (IRAN). Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 690-701

Sorumlu Yazar: Soudabeh ETEMADİ, Iran
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w