ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 79 (4)
Cilt: 79  Sayı: 4 - 2022
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2022-4 Cilt 79 Tüm Dergi
TBHEB 2022-4 Vol 79 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.81226  Sayfalar 587 - 802
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Atipik pnömonili hastalarda Legionella pneumophila ve diğer Legionella türlerinin araştırılması
Investigation of Legionella pneumophila and other Legionella species in atypical pneumonia patients
Kerim PARLAK, Ayşegül GÖZALAN, Sibel AYDOĞAN, Adem KOYUNCU, Hatice Canan HASANOĞLU, Selin NAR ÖTGÜN, Ziya Cibali AÇIKGÖZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.45722  Sayfalar 588 - 597

3.
COVID-19 serolojik tanısında iki SARS-CoV-2 lateral flow antikor kitinin değerlendirilmesi
Evaluation of two SARS-CoV-2 lateral flow antibody kits for serological diagnosis of COVID-19
Derya ALTUN, Yasemin ÇOŞGUN, Hakan Farzin MEHMETZADE, Fatma Gülay KORUKLUOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.34966  Sayfalar 598 - 605

4.
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizma dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları: iki yıllık değerlendirme
Distribution and antibiotic susceptibility of microorganisms isolated from blood cultures of patients hospitalized in intensive care units: a two-year evaluation
Tuğçe ŞİMŞEK BOZOK, Taylan BOZOK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.26937  Sayfalar 606 - 615

5.
Dermanyssus gallinae mücadelesinde silika bazlı akarisitlerin in vitro etkinliği ve saha koşullarında etkililiği
In vitro efficacy and field effectiveness of silica-based acaricide against Dermanyssus gallinae
Nafiye KOÇ, Serpil NALBANTOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.43799  Sayfalar 616 - 621

6.
Tüberküloz tanısında LED floresan mikroskopi performansının değerlendirilmesi
Evaluation of the performance of LED fluorescent microscopy in diagnosis of tuberculosis
Gizem ERDAL, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU, Nuri ÖZKÜTÜK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.46244  Sayfalar 622 - 631

7.
Ovariektomize sıçanlarda rosmarinik asidin etkilerinin değerlendirilmesi: ürethan indüklü kortikal osilasyonlar
Evaluate the effects of rosmarinic acid in ovariectomized rats: urethane-induced cortical oscillations
Deniz KANTAR, Alev Duygu ACUN, Hakan ER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.68815  Sayfalar 632 - 645

8.
COVID-19 pandemisinin Mersin ilindeki tüberküloz kontrolüne etkisi
Impact of the COVID-19 pandemic on tuberculosis control in Mersin province
Gönül ASLAN, Harun GÜLBUDAK, Nuran DELİALİOĞLU, Hamide KAYA, Asena Ayça ÖZDEMİR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.88965  Sayfalar 646 - 655

9.
Ticari broiler ve yumurtacı tavuklarda ELISA ile Mycoplasma synoviae seropozitifliği
Seropositivity of Mycoplasma synoviae by ELISA in commercial broiler and layer chickens
Gülşen GONCAGÜL, Elçin GÜNAYDIN, Özlem KARDOĞAN, Yavuz ÇOKAL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.20846  Sayfalar 656 - 665

10.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği
Seropositivity of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV and Anti-HIV in patients admitted to Siirt Training and Research Hospital
Osman ÖZÜDOĞRU, Ömer ACER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.89804  Sayfalar 666 - 673

11.
e-Sağlık okuryazarlığı ölçeği: 45 yaş üstü yetişkinlerde Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
e-Health literacy scale: Turkish validity and reliability study for adults over 45
Ersin USKUN, Edanur DOĞAN, Özgür ÖNAL, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.75608  Sayfalar 674 - 689

12.
Mircave ve Reg-e Malek (İran) kentlerinde kutanöz leishmaniasis türlerinin Nested-PCR ile kinetoplast DNA geni kullanılarak yapılan moleküler tanımlanması
Nested-PCR Assay for molecular identification of cutaneous leishmaniasis species using kinetoplast DNA gene in Mirjaveh and Reg-e Malek provinces (IRAN)
Hadi MİRAHMADİ, Hadi MİRAHMADİ, Farzaneh GORGANİ, Maliheh METANAT, Soudabeh ETEMADİ, Seyed Mehdi TABAATABAEİ, Mohammad Kazem MOMENİ, Soudabeh ETEMADİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.06887  Sayfalar 690 - 701

13.
Prenatal ve emzirme döneminde maruz kalınan tiamin eksikliğinin yetişkinlikte davranış, öğrenme ve hafızaya etkileri
Effects of thiamine deficiency exposed during prenatal and lactation on behaviour, learning and memory in adulthood
Betül DANIŞMAN, Güven AKÇAY, Deniz KANTAR GÖK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.22120  Sayfalar 702 - 713

14.
TSH, Ferritin ve Vitamin B12 testlerinin Beckman Dxi 800 cihazında kesinlik ve doğruluk verifikasyonu
Precision and trueness verification of TSH, Ferritin and Vitamin B12 on Beckman Dxi 800
Gökçe Filiz ATIKELER, Nergiz ZORBOZAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.69397  Sayfalar 714 - 719

15.
Apilarnil LPS ile indüklenen endotoksemik kalbi korur
Apilarnil protects the LPS induced endotoxemic heart
Aslı OKAN, Emin KAYMAK, Arda Kaan ÜNER, Sibel SİLİCİ, Züleyha DOĞANYİĞİT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.78200  Sayfalar 720 - 729

16.
Oksitosin uygulaması vinkristin ve sisplatin kaynaklı kortikal nöron toksisitesinde DNA hasarını ve toplam oksidatif stres parametrelerini iyileştirir
Oxytocin administration improves DNA damage and total oxidative stress parameters in vincristine and cisplatin-induced cortical neuron toxicity
Betül ÇİÇEK, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Serkan YILDIRIM, Gizem ESER, Mustafa GÜL, Mecit KANTARCI, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.70846  Sayfalar 730 - 739

17.
Vahşi kuşlarda Salmonella Typhimurium ve Salmonella Hessarek
Salmonella Typhimurium and Salmonella Hessarek in wild birds
Elçin GÜNAYDIN, Özlem KARDOĞAN, Gülsen GONCAGÜL, Yavuz ÇOKAL, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.34538  Sayfalar 740 - 747

TEKNIK RAPOR
18.
Baş biti enfestasyonlarının etkin kontrolü için uluslararası tavsiyeler
International recommendations for an effective control of head louse infestations
Kosta Y. MUMCUOĞLU, Richard J. POLLACK, David REED, Stephen BARKER, Shirley GORDON, Ariel Ceferino TOLOZA, Maria Ines PICOLLO, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN, Olivier CHOSIDOW, Birgit HABEDANK, Joanna IBARRA, Terri L. MEINKING, Robert VANDER STICHELE
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.78872  Sayfalar 748 - 761

DERLEME
19.
SARS-CoV-2 nasıl tespit edilir: Moleküler tanı teknikleri hakkında kısa bir inceleme
How to detect SARS-CoV-2: A brief review about molecular diagnosis techniques
Ahmet ÇARHAN, Ender ŞİMŞEK, Özen ÖZENSOY GÜLER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.87533  Sayfalar 762 - 775

20.
Pandemi süreci kapsamında biyolojik ve kimyasal silahlar ve alınacak tedbirler
Evaluation of biological and chemical weapons in the scope of the pandemic process and the measures to be taken
Ali Gürkan ARSLAN, Özlem BARIŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.41017  Sayfalar 776 - 783

21.
Yangı (iltihap, inflamasyon) süreçlerinde otakoidler
Autacoids in the inflammation
Serkan KEMER, Sefa METİN, Gökçe SURAL, Emine DEMİREL YILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.66742  Sayfalar 784 - 801

LookUs & Online Makale
w