ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Ticari broiler ve yumurtacı tavuklarda ELISA ile Mycoplasma synoviae seropozitifliği [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 656-665 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.20846

Ticari broiler ve yumurtacı tavuklarda ELISA ile Mycoplasma synoviae seropozitifliği

Gülşen GONCAGÜL1, Elçin GÜNAYDIN2, Özlem KARDOĞAN3, Yavuz ÇOKAL4
1Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
2Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
3Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kanatlı Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı
4Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Mycoplasma synoviae (M. synoviae), dünya genelinde kanatlı endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara neden olan, mikoplazma türleri içerisinde klinik açıdan en önemli olan ikinci türdür. Bu çalışmanın amacı, ticari broiler ve ticari yumurtacı sürülerde M. synoviae’ya karşı oluşan antikorların varlığını indirek ELISA ile araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İç Anadolu Bölgesi’nde aşısız ticari broiler (n=380) ve ticari yumurtacı (n=577) sürülerden tesadüfi örnekleme yoluyla aseptik koşullarda vena subcutanae ulnaristen toplam 957 kan örneği toplandı ve serumları ayrıldı. Serum örneklerinde anti-M. synoviae antikorları ticari indirekt ELISA kiti ile belirlendi.

BULGULAR: Yirmibir ticari broiler sürüsünden alınan 380 ve 33 ticari yumurtacı sürüsünden alınan 577 kan serumu örneğinde sırasıyla seropozitiflik oranı %40,76 (n=155) ve %54,59 (n=315) olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İç Anadolu Bölgesi’nde kanatlı yetiştiriciliğinde özellikle ticari yumurtacı sürülerde, broilerlere göre M. synoviae, enfeksiyonunun daha yaygın olduğu belirlendi. Her iki yetiştirme tipinde M. synoviae kaynaklı ekonomik kayıp risklerinin oluşmaması için kanatlı damızlık sürülerin biyogüvenlik önemlerinin arttırılması, özellikle damızlık sürülerde izleme çalışmaları ile düzenli takiplerin yapılması ve enfeksiyon varlığı saptanmış sürülerde en kısa sürede tedavi uygulamasının önem arzettiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Mycoplasma synoviae, ELISA, ticari broiler, ticari yumurtacı

Seropositivity of Mycoplasma synoviae by ELISA in commercial broiler and layer chickens

Gülşen GONCAGÜL1, Elçin GÜNAYDIN2, Özlem KARDOĞAN3, Yavuz ÇOKAL4
1University of Bursa Uludag, Mennan Pasinli Equine Vocational School
2University of Kastamonu, Veterinary Faculty, Department of Microbiology,
3Veterinary Control Central Research Institute, Poultry Disease Diagnosis Laboratory
4University of Onyedi Eylül, Bandirma Vocational School

INTRODUCTION: Mycoplasma synoviae (M. synoviae)is the second most clinically important mycoplasma species, causing significant economic losses to the poultry industry worldwide. The aim of this study is to investigate the presence of antibodies against M. synoviae by indirect ELISA in commercial broiler and commercial layer flocks.
METHODS: A total of 957 blood samples were collected from vena subcutanae ulnaris under aseptic conditions by random sampling from unvaccinated commercial broiler (n=380) and commercial layer (n=577) flocks in the Central Anatolia Region and their serums were extracted. Anti-M.synoviae antibodies were detected by using commercial indirect ELISA kit.
RESULTS: The seropositivity rates were determined 40.76% (n=155) and 54.59% (n=315) in 380 sera from 21 commercial broiler flocks and 577 sera from 33 commercial layer flocks, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In comparison to broilers, M. synoviae infection was shown to be more widespread in poultry breeding, particularly in commercial layer flocks, in the Central Anatolia Region. To avoid economic loss due to M. synoviae in both breeding types, we conclude that it is critical to improve the biosecurity of poultry breeder flocks, conduct regular follow-ups with monitoring studies, especially in breeder flocks, and treat infected herds as soon as possible.

Keywords: Mycoplasma synoviae, ELISA, commercial broiler, commercial layer

Gülşen GONCAGÜL, Elçin GÜNAYDIN, Özlem KARDOĞAN, Yavuz ÇOKAL. Seropositivity of Mycoplasma synoviae by ELISA in commercial broiler and layer chickens. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 656-665

Sorumlu Yazar: Gülşen GONCAGÜL, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w