ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Prenatal ve emzirme döneminde maruz kalınan tiamin eksikliğinin yetişkinlikte davranış, öğrenme ve hafızaya etkileri [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 702-713 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.22120

Prenatal ve emzirme döneminde maruz kalınan tiamin eksikliğinin yetişkinlikte davranış, öğrenme ve hafızaya etkileri

Betül DANIŞMAN1, Güven AKÇAY2, Deniz KANTAR GÖK3
1Atatürk Üniversitesi, Biyofizik
2Hitit Üniversitesi, Biyofizik
3Akdeniz Üniversitesi, Biyofizik

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiamin (B1 vitamini), özellikle mitokondride yer alan birçok enzim için kofaktör görevi gören temel bir besindir. Tiamine bağlı bazı enzimler, enerji metabolizmasına ve nükleik asitlerin biyosentezine katılırken bazıları antioksidan mekanizmanın bir parçası olarak görev yapar. Beyin, mitokondriyal ATP üretimine yüksek oranda bağımlı olduğu için tiamin eksikliğine (TE) karşı oldukça savunmasızdır. Hızlı büyümenin gerçekleştiği prenatal ve çocukluk dönemlerinde bu etki daha belirgindir. Bu çalışmada prenatal ve emzirme döneminde TE oluşturulan sıçanların yetişkinlik dönemindeki davranış değişiklikleri incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada sıçanlar anneleri normal diyetle beslenen grup (NN) ve anneleri doğum öncesi ve emzirme süresince tiamin eksik diyetle beslenen grup (TN) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Yetişkinlik döneminde sıçanlara Açık Alan testi, Yükseltilmiş Artı Labirent testi ve Yeni Obje Tanıma testleri uygulanmıştır.
BULGULAR: Tiamin eksikliği oluşturulan TN grubunda açık alan testinde girilen kare sayısının ve dış kadranda geçirilen süre oranının arttığı görülmüştür. Ayrıca TN grubunda yükseltilmiş artı labirent testinde açık kolda geçirilen süre oranı düşmüştür. Yeni obje tanıma testinde ise ayrım indeksinin TN grubunda azaldığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda prenatal ve emzirme dönemlerindeki TE maruziyetinin uzun dönemde etkilerinin devam edebileceği ve ileriki yaşlarda davranış, öğrenme ve hafıza bozukluklarına sebep olabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sıçan, öğrenme ve hafıza, davranış, tiamin eksikliği

Effects of thiamine deficiency exposed during prenatal and lactation on behaviour, learning and memory in adulthood

Betül DANIŞMAN1, Güven AKÇAY2, Deniz KANTAR GÖK3
1Atatürk University, Biophysics
2Hitit University, Biophysics
3Akdeniz University, Biophysics

INTRODUCTION: Thiamine (vitamin B1) is an essential nutrient that acts as a cofactor for many enzymes, especially in the mitochondria. Some thiamine-linked enzymes participate in energy metabolism and the biosynthesis of nucleic acids, while others act as part of the antioxidant mechanism. As the brain is heavily dependent on mitochondrial ATP production, it is highly vulnerable to thiamine deficiency (TD). This effect is more pronounced in prenatal and childhood periods when rapid growth occurs. In this study, behavioral changes in adulthood of TD-induced rats during prenatal and lactation periods were investigated.
METHODS: In the study, rats were divided into two groups as the group whose mothers were fed a normal diet (NN) and the mothers were fed with thiamine deficient diet (TN) during prenatal and lactation periods. Open Field test, Elevated Plus Maze test and New Object Recognition tests were applied to rats in adulthood.
RESULTS: In the thiamine deficient TN group, it was observed that the number of frames entered in the open field test and the rate of time spent in the outer quadrant increased. In addition, in the elevated plus maze test, the ratio of time spent in the open arm in the TN group was decreased. In the new object recognition test, it was determined that the discrimination index was decreased in the TN group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was observed that the effects of TD during prenatal and lactation periods can continue in the long term and cause behavioral, learning and memory deficits in the later ages.

Keywords: Rat, learning and memory, behavior, thiamine deficiency

Betül DANIŞMAN, Güven AKÇAY, Deniz KANTAR GÖK. Effects of thiamine deficiency exposed during prenatal and lactation on behaviour, learning and memory in adulthood. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 702-713

Sorumlu Yazar: Betül DANIŞMAN, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w