ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Konya İli Meram İlçesinde Mavi Tünel İçme Suyu Projesiyle Şebekelere Verilen Sulardaki İletkenlik, Toplam Sertlik ve Serbest Klor Düzeylerinin 2016 Yılı Değerleriyle Karşılaştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 Su ve Sağlık): 99-106 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2020.25901

Konya İli Meram İlçesinde Mavi Tünel İçme Suyu Projesiyle Şebekelere Verilen Sulardaki İletkenlik, Toplam Sertlik ve Serbest Klor Düzeylerinin 2016 Yılı Değerleriyle Karşılaştırılması

Lutfi Saltuk Demir1, Saniye Bilge Altınay1, Sevda Mutlu1, Ayşe Can1, Yusuf Kenan Boyraz2, Mehmet Uyar1, Yasemin Durduran1, Tahir Kemal Şahin1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Konya
2Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Her birey için “temiz içme suyuna ulaşım” temel bir konudur ve insan haklarının en önemli olgusudur. Temiz ve kullanılabilir suyun kriterleri ülkemizde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bu çalışmada, Konya ili Meram ilçesinde Mavi Tünel İçme Suyu Projesi ile şebekelere verilen sulardaki serbest klor, iletkenlik ve toplam sertlik değerlerinin, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e uygun olup olmadığının tespit edilmesi ve aynı bölgede Mavi Tünel Projesi öncesindeki 2016 yılı değerleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı türde planlandı. Araştırma Konya ili merkez Meram ilçesinde 1 Ağustos-16 Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmada kullanılan su örnekleri; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından aynı bölgede 1 Nisan-1 Haziran 2016 tarihleri arasında daha önce yapılmış olan çalışmamızda su numunesi alınan 22 mahalleden, numune alma kurallarına uyularak alındı. Araştırmada kullanılan su örneklerinde serbest klor, iletkenlik ve toplam sertlik değerleri analiz edildi. Sayısal verilerin özetlenmesinde ortanca (1.çeyreklik-3.çeyreklik) kullanıldı. İstatistiksel analizde veri sayısı 30’dan az olduğu için Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. İstatistik değerlendirmede p<0,05 düzeyi anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamızda su örneklerindeki serbest klor değeri 0,50 (0,20-0,62) mg/L, iletkenlik değeri 410,50 (382,50-421,25) μS/cm, toplam sertlik değeri 17,45 (16,17-19,01) °f (Fransız sertlik derecesi) olarak ölçüldü. Aynı bölgede 2016 yılında yapılan çalışmada serbest klor değeri 0,58 (0,43-0,69) mg/L, iletkenlik değeri 436,00 (405,00-671,00) μS/cm, toplam sertlik değeri 24,03 (20,64-38,98) °f bulunmuştu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda alınan su örneklerinde iletkenlik, serbest klor ve toplam sertlik değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e uygun olduğu görüldü. Serbest klor ve iletkenlik değerleri 2016 yılındaki çalışma ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken, toplam sertlik değeri anlamlı olarak düşük bulundu.

Anahtar Kelimeler: İçme Suyu, Serbest Klor, İletkenlik, Toplam Sertlik

Comparison Of Conductivity, Total Hardness and Free Chlorine Levels In Waters Given To Networks With The Blue Tunnel Drinking Water Project With The Values Of 2016 In Meram District Of Konya

Lutfi Saltuk Demir1, Saniye Bilge Altınay1, Sevda Mutlu1, Ayşe Can1, Yusuf Kenan Boyraz2, Mehmet Uyar1, Yasemin Durduran1, Tahir Kemal Şahin1
1Necmettin Erbakan University, Meram Medicine Faculty, Department of Public Health, Konya
2Elbistan District Health Directorate, Kahramanmaraş

INTRODUCTION: “Access to clean drinking water” is an essential issue for every individual and is the most important phenomenon of human rights. The criteria of clean and usable water are regulated in our country with the “Regulation on Water for Human Consumption”. In this study, it is purposed to be determined whether the free chlorine, conductivity and total hardness values in the waters supplied to the networks with the Blue Tunnel Drinking Water Project in Konya province Meram district are in compliance with the “Regulation on Water for Human Consumption” and to compare those values with the values of 2016, which are belonging to before the Blue Tunnel Project, in the same region.
METHODS: The study was planned in descriptive type. The research was carried out between August 1 - August 16, 2019 in Meram district of Konya city center. The water samples used in the research were taken from the 22 neighborhoods where used by the research which was done by our Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medine Department of Public Health between April 1 and June 1, 2016, in accordance with the sampling rules. Free chlorine, conductivity and total hardness values were analyzed in the water samples used in the research. Median (1st quartile-3rd quartile) was used to summarize the numerical data. In the statistical analysis, Wilcoxon signed-rank test was used because the number of data was less than 30. In statistical evaluation, p<0.05 level was considered significant.
RESULTS: In our study, free chlorine, conductivity, and total hardness values in water samples are measured as 0,50 (0,20-0,62) mg/L, 410,50 (382,50-421,25) μS/cm, 17,45 (16,17- 19,01) °f (French hardness degree), respectively. In the study conducted in the same region in 2016, the free chlorine value is 0,58 (0,43-0,69) mg/L, the conductivity value is 436,00 (405,00-671,00) μS/cm, the total hardness value is 24,03 (20,64-38,98) °f was found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that conductivity, free chlorine and total hardness values in the water samples taken in our study are in compliance with the Regulation on Water for Human Consumption. Compared with the study in 2016, while there was no statistically significant difference in free chlorine and conductivity, total hardness value was found to be significantly low.

Keywords: Drinking Water, Free Chlorine, Conductivity, Total Hardness

Lutfi Saltuk Demir, Saniye Bilge Altınay, Sevda Mutlu, Ayşe Can, Yusuf Kenan Boyraz, Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Tahir Kemal Şahin. Comparison Of Conductivity, Total Hardness and Free Chlorine Levels In Waters Given To Networks With The Blue Tunnel Drinking Water Project With The Values Of 2016 In Meram District Of Konya. Turk Hij Den Biyol Derg. 2020; 77(4 Su ve Sağlık): 99-106

Sorumlu Yazar: Lutfi Saltuk Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale
w