ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 81 (1)
Cilt: 81  Sayı: 1 - 2024
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2024-1 Cilt 81 Tüm Dergi
TBHEB 2024-1 Vol 81 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.36037  Sayfalar 1 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Tramadol hidroklorürün anjiyogenez üzerindeki etkisi: ex-ovo koryoallantoik membran modeli üzerinde in-vivo değerlendirme
Effect of tramadol hydrochloride on angiogenesis: in-vivo evaluation on ex-ovo chorioallantoic membrane model
Nadide ÖRS YILDIRIM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.85226  Sayfalar 3 - 10

3.
Kuzey Kıbrıs’ta bir üniversite hastanesinde metisilin-dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının görülme sıklığı, antimikrobiyal direnç ve çoklu ilaç direnci paternlerinin değerlendirilmesi, 2016-2020
Evaluation of frequency, antimicrobial resistance and multidrug resistance patterns of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates at a university hospital in Northern Cyprus, 2016 to 2020
Buket BADDAL, Tchamou Malraux Fleury POTINDJI, Emrah Güler
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.24892  Sayfalar 11 - 22

4.
COVID-19 şüpheli hastalarda SARS-CoV-2 ve yaygın solunum yolu patojenleri ile koenfeksiyon
Coinfection with SARS-CoV-2 and common respiratory pathogens in patients with suspected COVID-19
Sedef Zeliha ÖNER, Hatice ÖZDEMİR, Melek DEMİR, Ergun METE, İlknur KALELİ, Ahmet ÇALIŞKAN, Çağrı ERGİN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.50024  Sayfalar 23 - 30

5.
Kronik hepatit B hastalarında karaciğer hasarını tespit etmek için kullanılan noninvaziv yöntemlerde HBeAg pozitifliğinin duyarlılığa etkisi
The effect of HBeAg positivity on susceptibility in noninvasive methods used to detect liver injury in chronic hepatitis B patients
Arif Doğan HABİLOĞLU, Yunus GÜRBÜZ, Tülay ÜNVER ULUSOY, Cihad ŞAKAR, İrfan ŞENCAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.62447  Sayfalar 31 - 44

6.
Prognostik nütrisyon indeksi (PNİ) oranlarının batın operasyonu sonrası cerrahi alan enfeksiyonu gelişimi üzerine etkisi
The effect of prognostic nutrition index (PNI) rates on the development of surgical site infection after abdominal surgery
Hakan BALBALOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.20744  Sayfalar 45 - 52

7.
Farklı yem kombinasyonları ile beslenen Simmental ırkı ineklerin çiğ sütünde besin içeriğindeki değişiklikler
Changes in nutritional content in raw milk of the Simmental breed cows fed with different forage combinations
Baki BEYAZ, Ersin DEMİR, Figen ERDEM ERİŞİR, İbrahim Akın TEMİZER, Ökkeş YILMAZ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.09068  Sayfalar 53 - 66

8.
Tarçın ekstraktlarının bazı patojenler üzerine antibakteriyel etkilerinin in vitro incelenmesi
Determination of in vitro antibacterial effects of cinnamon extracts on some pathogens
Ayla ÜNVER ALÇAY, Aysun SAĞLAM, Nagihan ÇAĞLAR, Kamil BOSTAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.69379  Sayfalar 67 - 78

9.
Solunum yolu enfeksiyonlarında kullanım önerisi ile satılan bitkisel çayların antimikrobiyal etkileri
Antimicrobial effects of herbal teas sold with recommendation for use in respiratory tract infections
Serdar DEMİR, Canan KARAALP, İsmail ÖZTÜRK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.87522  Sayfalar 79 - 90

10.
Türkiye’de vulvovajinal kandidiyaz prevalansı, risk faktörleri, etkenleri ve laboratuvar tanısına dair sistematik bir derleme ve meta-analizi
A systematic review and meta-analysis of the prevalence, risk factors, agents and laboratory diagnosis of vulvovaginal candidiasis in Türkiye
İmdat KILBAŞ, Elmas Pınar KAHRAMAN KILBAŞ, İhsan Hakkı ÇİFTÇİ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.22308  Sayfalar 91 - 102

DERLEME
11.
Tüberküloz dışı mikobakteriyel enfeksiyonlar: patogenez ve risk faktörleri, tanı, tedavi, immün yanıt
Nontuberculous mycobacterial infections: pathogenesis and risk factors, diagnosis, treatment, immune response
Gönül ASLAN, Leyla ERSOY
doi: 10.5505/TurkHijyen.2024.40336  Sayfalar 103 - 118

LookUs & Online Makale
w