ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Vahşi kuşlarda Salmonella Typhimurium ve Salmonella Hessarek [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 740-747 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.34538

Vahşi kuşlarda Salmonella Typhimurium ve Salmonella Hessarek

Elçin GÜNAYDIN1, Özlem KARDOĞAN2, Gülsen GONCAGÜL3, Yavuz ÇOKAL4, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR5
1Kastamonu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kastamonu
2Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara
3Bursa Uludağ Üniversitesi, Menann Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, Bursa
4Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Balıkesir
5Hitit Üniversitesi, Alaca Meslek Yüksekokulu, Çorum

GİRİŞ ve AMAÇ: Vahşi kuşlar, bilinen salmonelloz taşıyıcıları olmasına rağmen sporadik Salmonella salgınları da rapor edilmiştir. Bu çalışmada, 2017-2018 sonbahar ortası ile kış aylarında, sırasıyla Çorum İli Çöp Depolama Alanı ve Bartın Limanı’nda meydana gelen serçe ve kara başlı martıların iki ölüm olayının nedeni olan etken araştırılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ölü olarak bulunan serçe ve kara başlı martıların nekropsi bulgularına dayanarak septisemik salmonellosisten şüphelenilmiştir. Bu bağlamda konvansiyonel kültürel yöntemle dokulardan (karaciğer, dalak, kalp) ve ISO 6579: 2002/Amd 1: 2007 (Annex D) ile ince barsak örneklerinden izolasyonu, tanımlanması ve Kauffman White Şeması ile de serotiplendirmesi yapılmıştır.
BULGULAR: İki ölüm vakasından biri Bartın Limanı’nda görülmüştür. S. Typhimurium kara başlı martıların (Larus ridibundus) ölümlerinin etkeni olarak tespit edilmiştir. Serçelerde (Passer domesticus) gözlenen diğer ölüm olayının Çorum İli Çöp Depolama Alanı’nda olduğu bildirilmiştir. Serçelerin septisemik bakteriyemisinden S. Hessarek’in sorumlu olduğu belirlenmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki durumda da ölüm vakalarının görüldüğü yerler kent yaşamı ile yakın etkileşim içinde olan yerlerdir. Edinilen bilgilere göre Bartın Limanı’nda kara başlı martıların kentsel atıklarla beslenmeye adapte olup, çöplüklerde ve kanalizasyon çıkışlarında yiyecek arama eğilimi gösterdikleri, serçelerin göç mevsiminde yiyecek bulmak için Çorum İli Çöp Depolama Alanı’ndan beslendikleri bilgisine ulaşılmıştır. Ticari yumurtacı sürülerinin bulunduğu Çorum’da S. Hessarek ve Bartın Limanı’nda zoonotik bir patojen olan S. Typhimurium’un sirkülasyonunun kanatlı ve insan sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürmüştür. Her iki etkenin de vahşi kuşlarda epidemiyolojisi incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: S. Typhimurium, S. Hessarek, serçe, kara başlı martı

Salmonella Typhimurium and Salmonella Hessarek in wild birds

Elçin GÜNAYDIN1, Özlem KARDOĞAN2, Gülsen GONCAGÜL3, Yavuz ÇOKAL4, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR5
1Kastamonu University, Veterinary Faculty, Department Of Microbiology, Kastamonu
2Central Veterinary Control Research Institute, Ankara
3Bursa Uludag University, Mennan Pasinli Equine Vocational School, Bursa
4Onyedi Eylül University, Bandırma Vocational School, Balıkesir
5Hitit University, Alaca Vocational School, Çorum

INTRODUCTION: Sporadic Salmonella outbreaks were also documented in wild birds, although wild birds are the well-known carriers of salmonellosis. In this study, we investigated the causative agents of two death events of sparrows and black headed gulls occurring in the Çorum City Landfill and Bartın Port, respectively, between mid-autumn and winter of 2017–2018.
METHODS: Septicemic salmonellosis was suspected based on necropsy findings of dead sparrows and black-headed gulls. In this context, isolation and identification was done according to conventional cultural method for the tissue samples (liver, spleen, heart) and ISO 6579: 2002/Amd 1: 2007 (Annex D) for small intestine samples, and serotyping were carried out according to Kauffman White Scheme.
RESULTS: One of the two mortality events was seen in the Bartın Port. S. Typhimurium was found to be the causative agent of black-headed gulls’ (Larus ridibundus) death. The other mortality event observed in sparrows (Passer domesticus) was determined in the Çorum City Landfill. S. Hessarek was determined to be responsible of the septisemic bacteremia of sparrows.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In both cases, where the death cases observed were the places which had a close interaction with urban civilization. According to informations, while black-headed gulls were adapted to feeding on urban waste and showed tendency to scavenge for food at rubbish tips and sewage outfalls in the Bartın Port, sparrows fed from the Çorum City Landfill to obtain food during migration season. Circulation of S. Hessarek in Çorum where commercial layer flocks existed and S. Typhimurium, a zoonotic pathogen in the Bartın Port were thought not to be ignored for poultry and human health. The epidemiology of both agents should be examined in wild birds.

Keywords: S. Typhimurium, S. Hessarek, sparrow, black-headed gull

Elçin GÜNAYDIN, Özlem KARDOĞAN, Gülsen GONCAGÜL, Yavuz ÇOKAL, Pınar MURSALOĞLU KAYNAR. Salmonella Typhimurium and Salmonella Hessarek in wild birds. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 740-747

Sorumlu Yazar: Elçin GÜNAYDIN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w