ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
COVID-19 serolojik tanısında iki SARS-CoV-2 lateral flow antikor kitinin değerlendirilmesi [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 598-605 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2022.34966

COVID-19 serolojik tanısında iki SARS-CoV-2 lateral flow antikor kitinin değerlendirilmesi

Derya ALTUN, Yasemin ÇOŞGUN, Hakan Farzin MEHMETZADE, Fatma Gülay KORUKLUOĞLU
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıkışı, RT-PCR’ı tamamlayıcı olabilecek yeni serolojik testlerin geliştirilmesini teşvik etmiştir. Serolojik testler ayrıca hastalığı geçirmiş olan bireylerde antikor varlığının gösterilmesi, temaslı kişilerin taranması, sağlık çalışanlarının taranması, aşı yanıtlarının takibi, plazma verici kişilerin antikor düzeylerinin tespiti ve riskli gruplardaki bireylerde seroprevalansın belirlenmesi gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu amaçla ELISA, CLIA veya hızlı antikor tespit testleri gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. LFIA testleri 10 dakika gibi kısa sürede sonuçlanan, hızlı, uygulaması kolay, tecrübe gerektirmeyen ve ucuz testlerdir. Bununla birlikte, tanıda kullanılan mevcut serolojik testlerin klinik performanslarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, SARS-CoV-2 antikorlarının tespiti için iki immünolojik testin performansını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya pozitif serum paneli olarak SARS-CoV-2 RT-PCR testi ile doğrulanan hastalardan alınan ve ELISA testi ile antikor pozitif saptanan 101 serum örneği dahil edilmiştir. Negatif serum paneli olarak da SARS-CoV-2 dışındaki diğer virüslere karşı antikor saptanmış 11 serum örneği ve 2019 yılına ait sağlıklı donörlerden alınmış 19 serum örneği olmak üzere 30 serum örneği belirlenmiştir. Serum örnekleri ilk olarak SARS-CoV-2 Ab ELISA, (Wantai, China) kiti ile test edildi ve daha sonra SureScreen COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette ve YHLO Gline 2019 nCov IgG/IgM kitleri ile eş zamanlı test edildi.
BULGULAR: SureScreen ve YHLO Gline kitleri, IgG ve/veya IgM’yi saptamak için sırasıyla %86,1 ve %75,3’lük bir genel duyarlılık gösterdi. Spesifite ise her iki hızlı antikor testinde de %100,0 olarak hesaplandı. İki hızlı antikor testinin IgG için kappa değeri 0.816 iken IgM için 0.695 idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, SureScreen ve Gline’in hızlı antikor tespiti için hasta başı testleri olarak kullanım için güvenilir kitler olduğunu göstermektedir. Cohen’in kappa istatistiğine göre, SureScreen IgG ve YHLO Gline IgG arasında %91 (ϰ=0.816) uyum, “Neredeyse Mükemmel” ve SureScreen IgM ile YHLO Gline IgM arasında %85 (ϰ=0.695) uyum, “Önemli” olarak bulundu. Bu sonuçlar bu çalışmada kullanılan LFIA’ların performansı arasında iyi bir korelasyon olduğunu gösterdi. Toplam antikor uygunluğu %92 (ϰ=0.822), “Neredeyse Mükemmel” olarak belirlendi. IgM testleri arasındaki uyum, IgG testleri arasındakinden daha düşüktü.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19, seroloji, antikor

Evaluation of two SARS-CoV-2 lateral flow antibody kits for serological diagnosis of COVID-19

Derya ALTUN, Yasemin ÇOŞGUN, Hakan Farzin MEHMETZADE, Fatma Gülay KORUKLUOĞLU
General Directorate of Public Health, Department of Microbiology Reference Laboratories and Biological Products, National Virology Reference Laboratory, Ankara

INTRODUCTION: The emergence of new SARS-CoV-2 has prompted the development of new serological tests that could be complementary to RT-PCR. Serological tests can also be used for purposes such as demonstrating the presence of antibodies in individuals who have had the disease, contact screening, screening of healthcare professionals, monitoring of vaccine responses, detection of antibody levels of plasma donors, and determination of seroprevalence in risky groups. For this purpose, different methods such as ELISA, CLIA or rapid antibody detection tests are used. LFIA tests are fast, easy to apply, do not require experience, and are cheap tests that give a result in as little as 10 minutes. However, the clinical performance of existing serological tests used in diagnosis needs to be evaluated. The aim of this study was to assess the performance of two immunological tests for the detection of SARS-CoV-2 antibodies.
METHODS: As a positive serum panel, 101 serum samples from patients confirmed by SARS-CoV-2 RT-PCR test and also found antibody positive by ELISA test were included in the study. As the negative serum panel, 30 serum samples were determined, including 11 serum samples with antibodies against viruses other than SARS-CoV-2, and 19 serum samples from healthy donors in 2019. First, SARS-CoV-2 antibodies were tested by ELISA (Wantai, China) and than these serum samples were tested simultaneously with the SureScreen COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette and YHLO Gline 2019 nCov IgG/IgM kits.
RESULTS: The SureScreen and YHLO Gline kits showed an overall sensitivity of 86.1% and 75.3%, for detecting IgG and/or IgM, respectively. Specificity was 100% in both rapid antibody tests. The kappa value for IgG of the two rapid antibody tests was 0.816, while it was 0.695 for IgM.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study shows that SureScreen and YHLO Gline are reliable kits for use as point-of-care tests for rapid antibody detection. According to Cohen’s kappa statistics the 91% (ϰ=0.816) agreement between SureScreen IgG and YHLO Gline IgG, “Almost Perfect”, and 85% agreement (ϰ=0.695) between SureScreen IgM and YHLO Gline IgM, “Substantial”, indicate a good correlation between the performance of the LFIAs used in the study. Total antibody conformity was determined as 92% (ϰ=0.822), “Almost Perfect”. Agreement between IgM tests was lower than that between IgG tests.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, serology, antibody

Derya ALTUN, Yasemin ÇOŞGUN, Hakan Farzin MEHMETZADE, Fatma Gülay KORUKLUOĞLU. Evaluation of two SARS-CoV-2 lateral flow antibody kits for serological diagnosis of COVID-19. Turk Hij Den Biyol Derg. 2022; 79(4): 598-605

Sorumlu Yazar: Derya ALTUN, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w