ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Serum albumin düzeylerinin ölçümünde bromkrezol yeşili ve bromkrezol moru yöntemlerinin karşılaştırılması [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 323-328 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.36675

Serum albumin düzeylerinin ölçümünde bromkrezol yeşili ve bromkrezol moru yöntemlerinin karşılaştırılması

Tevfik HONCA1, Nesibe Nur AYDIN2, İbrahim AYDIN3, Fatih BAKIR4
1Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi, Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Bölümü, Ankara, Türkiye
2Bilkent Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye
3Memorial Hastanesi Ankara Biyokimya Bölümü, Ankara, Türkiye
4Lokman Hekim Üniversitesi, Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Albumin, kanda bulunan proteinlerin %55-60’ını oluşturan ana taşıyıcı moleküldür. Karaciğerde sentezlenir ve dolaşıma buradan salınır. Kanda yağ asitleri başta olmak üzere pek çok molekülün taşınmasında görev almaktadır. Klinik uygulamalarda serum, idrar ve vücut sıvılarındaki düzeyleri ölçülmektedir. İdrarla albumin kaybı ve/veya karaciğerde üretiminin azalması durumunda, kan albumin düzeyleri azalmaktadır, fakat serum albumin düzeylerini arttıran sebepler; yoğun ilaç kullanımı ve kan alımı esnasında işlemin uzamasından dolayı oluşan konsantrasyon artışı gibi birkaç olası nedenle sınırlıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmayı, hastanemiz laboratuvarında yapılan albumin ölçümleri hakkında, test istemi yapan hekimler tarafından, sonuçların klinik tablo ile uyumsuz olduğu yönündeki geri bildirimleri nedeniyle, yöntem karşılaştırma çalışması olarak planladık. Çalışmaya 40 hasta dahil edildi, alınan serum örneklerinde albumin düzeyleri bromkrezol yeşili ve bromkrezol moru yöntemleri ile aynı günde ölçülerek, veriler SPSS 26.0 paket programıyla değerlendirildi. Ölçümler Alinity c-series (Abbott Laboratories, Chicago, IL, USA) otoanalizöründe Abbottfirmasının kitleri kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: İki yöntem arasında ortalama bias 0,535, % Bias ise 14,22 bulunmuştur. İki yöntem ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı iken (p<0.001), yöntemler arasında pozitif yönde, güçlü (r=0.959) ve istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) korelasyon tespit edildi, p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki yöntem için ölçüm sonuçlarının tıbben müsaade edilen hata sınırları içerisinde olduğu, ancak yöntemlerin her ikisinin ayrı ayrı referans yöntemle karşılaştırılması maksadıyla ileri bir çalışmaya ihtiyaç olduğu değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Albumin, yöntem, karşılaştırma

Comparison of bromcresol green and bromocresol purple methods for measuring serum albumin levels

Tevfik HONCA1, Nesibe Nur AYDIN2, İbrahim AYDIN3, Fatih BAKIR4
1Private Lokman Hekim Akay Hospital, Department Of Biochemistry, Ankara
2Bilkent State Hospital, Department Of Microbiology, Ankara, Turkey
3Private Memorial Hospital, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey
4Lokman Hekim Universty, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Albumin is the main carrier molecule that makes up 55-60% of the proteins in the blood. In clinical applications, its levels are measured in serum, urine and body fluids. In the case of urinary albumin loss and/or decreased liver production, albumin levels in the blood decrease, but the reasons for increasing serum albumin levels are very limited. We planned this study as a method comparison study due to the feedback that albumin measurements made in our hospital’s laboratory were relatively high.
METHODS: Fourty patients were included in the study, albumin levels in serum samples were measured with bromcresol green and bromcresol purple methods on the same day, and the data were evaluated with SPSS 26.0 package program. Measurements were made on the Alinity c-series (Abbott Laboratories, Chicago, IL, USA) autoanalyzer using their kit. Average Bias was 0.535 and % Bias was 14.22 between the two methods.
RESULTS: While the difference between the means of the two methods was statistically significant (p<0.001), there was a positive, strong (r=0.959) and statistically significant (p<0.001) correlation between the methods, and the p<0.05 level was considered statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was evaluated that the measurement results for both methods were within the limits of medically permissible error, but further study was needed to compare both methods separately with the reference method.

Keywords: Albumin, method, comparison

Tevfik HONCA, Nesibe Nur AYDIN, İbrahim AYDIN, Fatih BAKIR. Comparison of bromcresol green and bromocresol purple methods for measuring serum albumin levels. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(3): 323-328

Sorumlu Yazar: Tevfik HONCA, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w