ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi - Turk Hij Den Biyol Derg: 80 (3)
Cilt: 80  Sayı: 3 - 2023
TÜM DERGİ
1.
THDBD 2023-3 Cilt 80 Tüm Dergi
TBHEB 2023-3 Vol 80 Full Printed Journal
Utku ERCÖMERT
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.10734  Sayfalar 246 - 427
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Sağlık çalışanlarında COVID-19 sağlık inanç modeline göre koruyucu önlemler
Protective measures for healthcare professionals by the COVID-19 health belief model
Seval ÇALIŞKAN PALA, Selma METİNTAŞ, Muhammed Fatih ONSUZ, Veli Görkem PALA, Ali KILINÇ, Ece Elif ÖCAL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.98965  Sayfalar 247 - 256

3.
COVID-19 pandemi önlemleri rotavirüs ve/veya adenovirüs kaynaklı akut gastroenterit pozitiflik oranını azalttı
COVID-19 pandemic measures reduced the rate of acute gastroenteritis positivity caused by rotavirus and/or adenovirus
Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Murat AKKAN, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.46690  Sayfalar 257 - 266

4.
Kırmızı pitaya (Hylocereus polyrhizus) agarda Cryptococcus neoformans’ın pigment aktivitesinin incelenmesi
Pigment activity investigation of Cryptococcus neoformans on red pitahaya (Hylocereus polyrhizus) agar
Sedef Zeliha ÖNER, Mustafa ŞENGÜL, Çağrı ERGİN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.65481  Sayfalar 267 - 276

5.
Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında qacE, qacE∆1 ve cepA biyosit direnç genlerinin araştırılması
Investigation of qacE, qacE∆1 and cepA biocide resistance genes in carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolates
Harun GÜLBUDAK, Elif EMİROĞLU, Yusuf GÖRGÜLÜ, Seda TEZCAN ÜLGER, Nuran DELİALİOĞLU, Gönül ASLAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.44538  Sayfalar 277 - 284

6.
Farklı kan gruplarına bağlı orman topraklarında aktinomiset çeşitliliğinin belirlenmesi; Metagenomik öncesi klasik yaklaşımlar
Determination of diversity of actinomycete in forest soil subject to different blood groups; Classical approaches before metagenomic
Fatma Şeyma GÖKDEMİR, Mazlum DOĞAN, Gönül ARSLAN AKVERAN, Sabiha ŞENGÖZ, Djursun KARASARTOVA, Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.76753  Sayfalar 285 - 308

7.
Eklem yakınmaları olan hastalarda Parvovirus B19 IgG ve IgM seropozitiflik düzeylerinin araştırılması
Investigation of Parvovirus B19 IgG and IgM percentage of seropositivity in patients with joint complaints
Mürşit HASBEK, Fatih ÇUBUK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.58908  Sayfalar 309 - 316

8.
Süperoksidize su içeren el antiseptiğinin etkinliğinin araştırılması
Investigation of the effectiveness of hand antiseptic containing superoxidized water
Elif AYDIN, Emirhan BOZOĞLAN, Sinan DARCAN, Duygu PERÇİN RENDERS
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.68335  Sayfalar 317 - 322

9.
Serum albumin düzeylerinin ölçümünde bromkrezol yeşili ve bromkrezol moru yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of bromcresol green and bromocresol purple methods for measuring serum albumin levels
Tevfik HONCA, Nesibe Nur AYDIN, İbrahim AYDIN, Fatih BAKIR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.36675  Sayfalar 323 - 328

10.
Çapraz etkinlik yaklaşımı ile Türkiye’deki bölgesel sağlık hizmetleri performansının değerlendirilmesi
Regional performance evaluation of healthcare services in Türkiye with cross-efficiency approach
Hakan KAÇAK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.34793  Sayfalar 329 - 344

11.
Brucella perikarditi olgularının havuz analiz yöntemiyle değerlendirilmesi
Evaluation of Brucella pericarditis cases by pooled analysis method
Oğuz EVLİCE, Mustafa YILMAZ, Sevil ALKAN ÇEVİKER, Uğur KÜÇÜK
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.20633  Sayfalar 345 - 354

12.
OPRM1 rs540825 ve rs510769 gen polimorfizmleri için PCR-RFLP yöntemi optimizasyonu ve Türk popülasyonundaki alel/genotip frekansları
PCR-RFLP optimisation for OPRM1 rs540825 and rs510769 gene polymorphisms and their allele/genotype frequencies in Turkish population
Selin ÖZKAN KOTİLOĞLU
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.43433  Sayfalar 355 - 364

13.
Nörofibromatozis tip 1 (NF1) tümörlerinde telomer uzunluğu ve telomeraz aktivitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
The evaluation of telomere length and telomerase activity measurement in Neurofibromatosis type 1 NF1 tumors
Parisa SHARAFI, Zeynep KILIÇ, Banu ANLAR, Ali VARAN, Sibel ERSOY EVANS, İbrahim VARGEL, Özlem YILDIRIM, Şükriye AYTER
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.59002  Sayfalar 365 - 372

DERLEME
14.
Küresel ölçekte farklı ülkelerden örneklerle sağlık kurumlarında su, sanitasyon ve hijyen sorunları
Water, sanitation and hygiene issues in healthcare facilities on a global scale with examples from different countries
Emin ERKAL, Birgül PİYAL
doi: 10.5505/TurkHijyen.2022.68790  Sayfalar 373 - 386

15.
Türkiye’de çiçek aşısı üretimi, 1840-1980
The production of the smallpox vaccine in Türkiye, 1840-1980
Nuran YILDIRIM
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.60420  Sayfalar 387 - 406

16.
Medyaya yansıyan söylemlerin sağlık çalışanları ile hasta arasındaki şiddete etkisi
The effect of disclaimer reflected in the media on violence between healthcare workers and patients
Taylan MARAL, Mehmet ÖZDEMİR
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.92331  Sayfalar 407 - 418

17.
Transfüzyon uygulamalarında doğru endikasyon stratejileri ve hasta kan yönetimi
Correct indication strategies and patient blood management in transfusion applications
Büşra ACET YİĞİT, Mehtap BOLAT, Mustafa ALTINDİŞ
doi: 10.5505/TurkHijyen.2023.65475  Sayfalar 419 - 426

LookUs & Online Makale
w