ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Çorum ili hemodiyaliz hastalarında influenza ve pnömokok aşılarına yaklaşım [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 455-462 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2023.40222

Çorum ili hemodiyaliz hastalarında influenza ve pnömokok aşılarına yaklaşım

Yasemin ARI YILMAZ1, Nihal AYDEMİR2, Hüseyin KAYADİBİ3, Hilal BOYACI1, Burak YILMAZ1, Ayşe YILMAZ1
1Hitit Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Hitit Üniversitesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı
3Osmangazi Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada diyalize giren hastaların influenza ve pnömokok aşılarına bakış açılarının saptanması ve aşılanma oranlarının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, diyaliz programında olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 128 hasta dâhil edildi. Eğitim düzeyi, aşılamalar hakkındaki bilgileri, aşı yaptırmak istemeyenlerin nedenleri, aşıların doktorları tarafından önerilip önerilmediği, hastalığa bakış açıları, daha önce pnömoni ya da influenza nedeni ile hastane yatışlarının olup olmadığı sorgulandı. Verilerin analizi için IBM SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. Nominal 75 veriler sayı ve yüzde şeklinde verilerek bunların karşılaştırılması için ki-kare testi veya Fisher-exact test kullanıldı. 0.05’ten küçük P değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortancası 54 (39-67) yıl olup, yaş dağılımı 20-90 yıl arasında idi. Hastaların 51 (%39,8)’i kadın, 77 (%60,2)’si erkek idi. 128 hastalanın 58’i influenza, 16’sı pnömokok aşısı ile aşılanmıştı. İnfluenza aşısı için 80 kişiye doktor önerisi olduğu halde her yıl düzenli influenza aşısı yaptıran 25 kişiydi. Hangi yılın aşısını yaptırdığına dikkat eden sadece 14 kişiydi. Hastaların 92’si daha önce gripal enfeksiyon geçirmiş, yedi hasta da hastanede yatarak tedavi almıştı. Hastaların %28,9’unun hastalığı önemsemediği ve kolayca iyileşeceğini düşündüğünden aşıdan kaçındığı öğrenildi. Pnömokok aşısı için ise sadece 37 hastaya pnömokok aşısı önerildiği ve 14 kişinin bir kez, iki kişinin de iki kez pnömokok aşısı yaptırmış olduğu görüldü. Hastalardan 13 kişi pnömoni geçirmiş ancak hastane yatışı olmadan hastalığı atlatabilmişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalardaki influenza ve pnömokok aşılamaları; hedeflenen düzeyin altındadır. Hastaların aşılanma oranlarını yükseltmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, influenza, pnömokok, aşılama

Approach to influenza and pneumococcal vaccines in hemodialysis patients in Çorum province

Yasemin ARI YILMAZ1, Nihal AYDEMİR2, Hüseyin KAYADİBİ3, Hilal BOYACI1, Burak YILMAZ1, Ayşe YILMAZ1
1Hitit University, Department of Chest Diseases
2Hitit University, Department of Nephrology
3Osmangazi University, Department of Biochemistry

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the perspective of patients undergoing dialysis to influenza and pneumococcal vaccines and to determine the vaccination rates.
METHODS: 128 patients who were on dialysis program and accepted to participate in the study were included in the questionnaire study. Education levels, their knowledge about vaccinations, the reasons of those who did not want to be vaccinated, whether vaccines were recommended by their doctors, their perspective on the disease, and whether they had hospitalizations due to pneumonia or influenza were questioned. Hitit University licensed IBM SPSS 23.0 package program was used for data analysis. Nominal data were given as numbers and percentages, and chi-square test or Fisherexact test was used to compare them. A P value less than 0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The median age of the patients was 54 (39-67) years, and the age distribution was between 20-90 years. 51 (39.8%) of the patients were female, 77 (60.2%) were male. 58 of 128 patients were vaccinated with influenza and 16 pneumococus. Although there was a doctor’s recommendation for 80 people for influenza vaccine, 25 people had regular influenza vaccines every year. It was only 14 people who paid attention to which year they had the vaccine. 92 of the patients had a previous flu infection and seven patients had received inpatient treatment. It was observed that most patients did not care about the disease and avoided the vaccine because they thought it would heal easily. For the pneumococcal vaccine, it was observed that pneumococcal vaccine was recommended to only 37 patients and 14 people had pneumococcal vaccine once and two people had pneumococcal vaccine twice. 13 of the patients had pneumonia, but were able to survive the disease without hospitalization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Influenza and pneumococcal vaccinations in patients with chronic renal failure; below the target level. More studies are needed to raise vaccination rates in patients.

Keywords: Hemodialysis, influenza, pneumococcus, vaccination

Yasemin ARI YILMAZ, Nihal AYDEMİR, Hüseyin KAYADİBİ, Hilal BOYACI, Burak YILMAZ, Ayşe YILMAZ. Approach to influenza and pneumococcal vaccines in hemodialysis patients in Çorum province. Turk Hij Den Biyol Derg. 2023; 80(4): 455-462

Sorumlu Yazar: Yasemin ARI YILMAZ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w