ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
HIV ile enfekte olan obez bireylerde Sistatin- C [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 461-468 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2019.43650

HIV ile enfekte olan obez bireylerde Sistatin- C

Dilek Yağcı Çağlayık1, Hakkı Arıkan2, Serpil Çeçen3
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları /İSTANBUL
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı- Nefroloji/ İSTANBUL
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Fizyolojisi/ İSTANBUL

GİRİŞ ve AMAÇ: Sistatin C böbrek fonksiyonlarını gösteren glomerular filtrasyon hızını (GFR) belirlemede kullanılan bir parametre olup, obezitede arttığı bilinmektedir. Bu çalışmada amacımız HIV ile enfekte olan obez bireylerde GFR hesaplamasında sistatin C’nin etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Enfeksiyon Hastalıkları HIV polikliniğine başvuran HIV enfekte hastalardan obez olanlar çalışmaya dahil edildi. Bireylerin düz bir zeminde çıplak ayakla ve sırtları duvara gelecek şekilde dururken boy uzunlukları ölçüldükten sonra bioimpedans cihazında (Tip-BC-418-MAIII, Tanita Body Composition Analyzer; Tanita, Tokyo, Japan) tüm vücut analizi yapılarak kilo, beden kitle indeksi (BMI), yağ yüzdesi, yağ ağırlığı ve yağsız ağırlıkları tespit edildi. Biyokimyasal verilerine retrospektif olarak ulaşılarak değerlendirme yapıldı. Sistatin C, kreatinin değerleri ölçülmüş olan hastaların CKD- EPİ GFR ( Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation glomeular filtration rate), GFR cr (kreatinin-GFR), GFR cys (sistatin -GFR) ve GFR cre-cys (kombine-GFR) değerleri hesaplandı.
BULGULAR: Yağ yüzdesi fazlalığı %9.21’in üstünde olan HIV ile enfekte bireylerde ( n=5), sistatin C’nin; vücut ağırlığı ve total kolesterol ile orantılı olarak yüksek bir korelasyon ile arttığı saptanırken, GFR cre, GFR cys, GFR cre-cys artışı ile orantılı olarak azaldığı tespit edildi. Yağ yüzdesi fazlalığı %9.21 altında olan HIV ile enfekte bireylerde ( n=29) ise sistatin C’nin GFRcys ile orantılı olarak azaldığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HIV ile enfekte ve yağ dokusu yüksek olan bireylerde vücut ağırlığı ile sistatin C arasındaki artışın daha yüksek korelasyon ile gösterilmesi, HIV enfeksiyonundan kaynaklanan inflamasyonun ve fazla yağ dokusunun sistatin C nin yükselmesine katkıda bulunmuş olabileceğini düşündürmüştür. Bu konuda daha geniş serilerde daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: HIV enfeksiyonu, GFR, obezite, yağ dokusu

Cystatin-C in HIV-infected obese individuals

Dilek Yağcı Çağlayık1, Hakkı Arıkan2, Serpil Çeçen3
1Marmara University Education and Research Hospital Infection Diseases/ISTANBUL
2Marmara University School Of Medicine Internal Diseases-Nephrology /ISTANBUL
3Marmara University Education and Research Hospital Sports Physiology/ISTANBUL

INTRODUCTION: Cystatin C is a parameter used to determine the glomerular filtration rate (GFR) which indicates renal function. It is also known that cystatin C increases in obesity. The aim of this study was to investigate the effect of cystatin C on GFR calculation in HIV-infected obese individuals.
METHODS: Female and male HIV-infected obese patients who applied to the Infectious Diseases outpatient clinic were included in the study. Their heights were measured while they were barefooted and back touching a wall. The weight, body mass index (BMI), fat percentage, fat mass and fat free mass, were determined using Bio-impedance analyzer device (Tip-BC-418-MAIII, Tanita Body Composition Analyzer; Tanita, Tokyo, Japan). Biochemical data of patients were evaluated retrospectively. CKD- EPI GFR ( Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation glomerular filtration rate), GFR cr (creatinin-GFR), GFR cys (cystatin -GFR) ve GFR cre-cys (combined -GFR) were calculated using creatinin and cystatin C values.
RESULTS: Cystatin C proportionally increased with a high correlation with body weight and total cholesterol, and decreased with GFR cre, GFR cys, GFR cre-cys in the group of HIV infected and excess fat percentage over 9.21 %. Cystatin C decreased with GFRcys in the group of HIV infected and excess fat percentage under 9.21 %.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Higher correlation with cystatin-C and high body weight in HIV infected with excess fat percentage obese individuals suggests that inflammation due to HIV infection and excess fat mass together contribute to cystatin-C increasing levels. More studies are needed in large number of groups.

Keywords: HIV infection, GFR, obesity, fat mass

Dilek Yağcı Çağlayık, Hakkı Arıkan, Serpil Çeçen. Cystatin-C in HIV-infected obese individuals. Turk Hij Den Biyol Derg. 2019; 76(4): 461-468

Sorumlu Yazar: Serpil Çeçen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w