ISSN: 0377-9777 / e-ISSN: 1308-2523
Bir Devlet Hastanesinin Yoğun Bakımında Çalışan Sağlık Personelinde El Hijyeni Davranışları [Turk Hij Den Biyol Derg]
Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 139-146 | DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.43815

Bir Devlet Hastanesinin Yoğun Bakımında Çalışan Sağlık Personelinde El Hijyeni Davranışları

Aliye Bulut1, Aziz Bulut2, Çağla Yiğitbaş3, Suat Tuncay1
1Bingöl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2Bingöl Devlet Hastanesi
3Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada amaç, doğuda hizmet veren bir ilimizin Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan sağlık personelinin el hijyeni ile ilgili davranışlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir Devlet Hastanesinin Koroner, Anestezi ve Dâhiliye Yoğun Bakım Kliniklerinde hasta bakım ve tedavi hizmeti veren sağlık çalışanlarına anket uygulanması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini burada çalışan 51 sağlık personeli oluşturmuş, araştırma evrenin tamamı ile (51 kişi) gönüllü katılım esasına göre yürütülmüştür (Cevaplılık oranı: %100). Araştırmada kullanılan anket formu literatür bilgisine uygun olarak araştırıcılar tarafından geliştirilmiştir. Veriler istatistik paket programda değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kişilerin yaş ortalamaları 31,66±7,34 (min: 18, max: 56) şeklinde olup %53,0’ü kadındır ve %54,9’u hemşiredir. El yıkamada en çok tercih ettikleri yöntemin (%68,6 oranında) su ve genel sabun olduğu ayrıca el yıkama sıklıklarının %84,3 oranında sık sık şeklinde ifade edildiği saptanmıştır. Katılımcıların, %23,5’inin malzeme yetersizliği, %11,8’inin yoğun iş yükü nedeniyle zaman yetersizliği, %7,8’inin ise, ellerinde tahriş meydana gelmesinden dolayı el yıkayamadığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın yapıldığı Devlet Hastanesi Yoğun Bakımında çalışan sağlık personelinin el yıkama davranışının istendik düzeyde ve şekilde olmadığı öte yandan fiziki koşullarında bu durum için yeterli olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle Devlet Hastanesinde yoğun bakım gibi öncelikli alanlarda hizmet verenlerin hem kendileri hem de bakım sundukları bireylerin sağlığını optimum düzeyde sürdürebilmeleri ve bilimsel metotlarla el yıkama davranışı edinmeleri için tekrarlı uygulamalarla hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaları, bu manada hastanenin teknik ve yeterli donanımsal araçlara kavuşturulması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: El Yıkama, Yoğun Bakım, Sağlık Çalışanları.

Hand Hygiene Attitudes Of Healthcare Staff Working In Intensive Care Unit Of a State Hospital

Aliye Bulut1, Aziz Bulut2, Çağla Yiğitbaş3, Suat Tuncay1
1Bingöl University School Of Health
2Bingöl State Hospital
3Gümüşhane University Vocational School Of Health Services

INTRODUCTION: The purpose in this research is to evaluate the attitudes of healthcare staff working in intensive care unit of state hospital of a province rendering service in East concerning hand hygiene.
METHODS: The research was conducted by means of applying a survey to healthcare personnel rendering patient care and treatment services in coronary, anesthesia and internal medicine intensive care clinics of a state hospital located in Eastern Anatolia Region. The universe of the research is comprised of 51 healthcare staff working in here and was conducted on the basis of voluntary participation with whole of the universe of the research (51 people) (Response rate: 100%). Survey form used in the research was developed by researchers in compliance with literature information. Data were evaluated in statistic packaged software.
RESULTS: Average age of the people attending the study is 31,66±7,34 (min: 18, max: 56) and 53,0% of them is woman and 54,9% is nurse. The method that they prefer most in hand washing is (at the rate of 68,6%) water and general soap and also it was determined that the frequency of hand washing was expressed as often at the rate of 84,3%. On the other hand, it was identified that 23,5% of the participants could not was their hands because of deficiency of material, 11,8% because of lack of time arising from intense work load, 7,8% because of occurrence of irritation in their hands.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was detected hat the behavior of hand washing of the health staff working in intensive care unit of the state hospital where the research was carried out is not in terminal level and manner and on the other side physical conditions are not sufficient for this case. For this reason, it is significant that staff in state hospital rendering service in primary areas such as intensive care shall be subjected to on-the-job trainings with repetitive applications to maintain the health of both themselves and the individuals they render care service at an optimum level and to gain attitude of hand washing with scientific methods and in this sense, it is important to provide technical and adequate hardware tools to the hospital.

Keywords: Hand washing, Intensive care, Healthcare staff.

Aliye Bulut, Aziz Bulut, Çağla Yiğitbaş, Suat Tuncay. Hand Hygiene Attitudes Of Healthcare Staff Working In Intensive Care Unit Of a State Hospital. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017; 74(2): 139-146

Sorumlu Yazar: Aliye Bulut, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w